Hem

Kurser och utbildningar

17

sep

Fullbokad

Föreläsare Ann-Louise Forsström

Klarspråk i praktiken (1,5 dagar)

Konkreta metoder, inspirerande exempel och handfasta råd för att anpassa och skriva texter
19

sep

Föreläsare Andrea Sundstrand

Avtalsfrågor i offentlig upphandling

När det offentliga köper varor, tjänster och byggentreprenader
20

sep

Föreläsare Lena Sandström

Allmän förvaltningsrätt och nya förvaltningslagen

Om rättsreglerna, ärendehandläggning och beslutsfattande, samt vad den nya lagen innebär
23

sep

Föreläsare Margaretha Svenning, Rolf Englesson

Tillsyn, rättskraft och förvaltningsrättsliga grundförutsättningar

Fördjupning och reflektion kring förvaltningsfrågor och tillsyn
25

sep

Nyhet!

Föreläsare Daniel Westman, Patrik Sundberg

Upphovsrätten på den digitala inre marknaden – praxis och ny reglering

I ljuset av EU-domstolens praxis behandlas de upphovsrättsliga reglernas tillämpning på digitala företeelser
26

sep

Föreläsare Simon Andersson, Louise Dane

Migrationsmyndigheternas bevisvärdering

Vilka särskilda svårigheter finns i migrationsmål och hur kan dessa hanteras?
30

sep

Nyhet!

Föreläsare Katarina Tingström

Svåra samtal

Teknik för att genomföra känsliga samtal, med fokus på att hitta hållbara lösningar på problemet
1

okt

Nyhet!

Föreläsare Pernilla Leviner, Moa Kindström Dahlin

Tvångsvårdsmål i teori och praktik – rekvisit, rättigheter och principer

Samhällets ansvar för barn, missbrukare och psykiskt sjuka samt de rättsliga aktörernas roller och befogenheter
2

okt

Föreläsare Per Andersson

Föreskrifter och konsekvensutredning

Hur man skriver föreskrifter och tar fram en konsekvensutredning som uppfyller lagens krav
3

okt

Föreläsare Johan Söderberg

Introduktion till LOU och offentlig upphandling

Gedigen grundkunskap om LOU och fokus på upphandling i praktiken
4

okt

Föreläsare Johan Söderberg

Fördjupning i LOU och offentlig upphandling

Fördjupad kunskap om lagen om offentlig upphandling, LOU, samt hur upphandlingsprocessen ser ut
4

okt

Nyhet!

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Emilia Lundberg

Skiljeförfarande i praktiken

Skiljeförfarandet från början till slut och vilka frågor som är strategiskt viktiga under förfarandet
7

okt

Nyhet!

Föreläsare Suzanne Bengtsson

Tillståndsgivning och tillsyn enligt nya tobakslagen

Genomgång av tobakslagen och de nya regleringarnas innebörd
8

okt

Föreläsare Margaretha Svenning, Stefan Rubenson

Tillsynens rättsliga fas

Fördjupade frågeställningar och rättsliga överväganden för tillsynsmyndigheter
9

okt

Föreläsare Elisabeth Eklund, Johan Adamsson, Annika Gullans Wiklund

Statsstöd

Vad som utgör statligt stöd och vilka undantagsmöjligheter som finns
10

okt

Föreläsare Cecilia Magnusson Sjöberg, Sören Öman

Det nya dataskyddet – GDPR

Grundläggande genomgång av den omfattande dataskyddsförordningen med 99 artiklar
11

okt

Föreläsare Lena Sandström

Kurs i offentlighet och sekretess

Genomgång av offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretessreglerna
14

okt

Nyhet!

Föreläsare Jesper Johansson

EUD:s tillämpning av de grundläggande friheterna i mål om direkta skatter

Systematisering av EUD:s praxis utifrån typproblem som den ställs inför, även i nyare praxis
14

okt

Föreläsare Ann-Sofi Öjemark

Diarieföring

Förstå kopplingen mellan myndighetens diarium och arkiv
15

okt

Nyhet!

Föreläsare Daniel Westman, Sören Öman

Dataskyddslagstiftningen – nyheter, rättslig fördjupning och särskilda tillämpningar

GDPR och en fördjupad analys av dataskyddslagstiftningen
16

okt

Föreläsare Jakob Carlander

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
17

okt

Föreläsare Mattias Nilsson

AB-avtalens ansvarsregler – risk och ansvar under entreprenadtid

Det ansvar parterna har fram till slutbesiktningen och hur AB-avtalen fördelar risker mellan parterna
18

okt

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Magnus Widebeck, Thore Brolin

Tvistemålsprocessen II

En grundläggande genomgång av hur huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till
21

okt

Föreläsare Malen Wallén

Juridik för icke-jurister inom offentlig verksamhet

En introduktion för icke-jurister om hur det juridiska systemet fungerar och verkar
23

okt

Föreläsare Per Andersson

Allmän förvaltningsrätt – fördjupning

Att skriva beslut med motivering samt EU:s påverkan på svensk förvaltningsrätt
24

okt

Föreläsare Kristina Ahlström, Sören Öman

Arbetsrättsliga frågor för offentlig sektor

Fördjupning om särskilda regler för offentlig sektor, bisysslor, sekretess och integritetsskydd med mera
4

nov

Föreläsare Carl Brodén, Louis Landeman

Företagsobligationer – om marknaden, kreditrisken och dokumentationen

Centrala lånevillkor, prospektfrågor och insolvensproblematik
5

nov

Nyhet!

Föreläsare Cecilia Tholse Rogmark, Dan Nordenberg

Equine Law – Om juridik kring hästar

Genomgång av vad som gäller vid tvister i samband med försäljning av hästar
6

nov

Nyhet!

Föreläsare Gert Nilsson Eldrimner

Konsten att hantera konflikter på arbetsplatsen

Konkreta verktyg för konflikthantering på arbetsplatsen
8

nov

Föreläsare Daniel Westman, Lars Perhard

IT-avtal

En bred översikt över olika IT-avtal och deras rättsliga särdrag. Vad bör tänkas på vid avtalsutformningen?
8

nov

Föreläsare Helena Backlund, Anna Björklund

En ny sexualbrottslagstiftning

Genomgång av de nya lagreglerna om sexualbrotten
11

nov

Föreläsare Cecilia Runesson

Praktisk bodelning

En genomgång om allt du behöver veta för att kunna genomföra en bodelning i praktiken
12

nov

Nyhet!

Föreläsare Margaretha Svenning, Rolf Englesson

Vattenrätt, naturvårdsjuridik och fysisk planering

Tillämpning av naturvårdsjuridikens bestämmelser vid prövningar som innefattar vattenverksamheter
13

nov

Föreläsare Daniel Westman

Den nya dataekonomin – rättsliga aspekter

Big data, artificiell intelligens, internet of things och molntjänster
14

nov

Föreläsare Louise Brown, Natali Phalén, Robert Engstedt

Anti-korruption

Genomgång av regelverk, praxis och praktisk tillämpning beträffande mutor och korruption
15

nov

Nyhet!

Föreläsare Anton Strand, Ola Kronkvist

Polisförhör – metoderna, forskningen och lagen

Metoder och processer vid polisförhör
18

nov

Föreläsare Mattias Nilsson

AB-avtalens ansvarsregler – felbedömning och påföljder

Felbedömning, utförandeansvar och funktionsansvar, besiktningsinstitutet samt garantitid och ansvarstid
19

nov

Föreläsare Cecilia Magnusson Sjöberg, Daniel Westman

E-lärandets juridik

Upphovsrätt, integritet och offentlighet. Vad gäller?
20

nov

Nyhet!

Föreläsare Erik Sinander, Tobias Normann, Anders Nordström

Skiljeförfarande i tvister om VD-avtal och andra anställningsavtal

När skiljeklausul vid anställningsavtalstvist utgör rättegångshinder och särskilda regler som bör beaktas
21

nov

Föreläsare Lena Ljungdahl

Narkotikamål i praktiken

Om begreppen, preparaten, människorna och rättsprocessen
22

nov

Föreläsare Gert Nilsson Eldrimner

Medling i vårdnadstvister

Konkreta och handfasta verktyg till ledning för hur medling i vårdnadsmål kan hanteras
25

nov

Föreläsare Malen Wallén

Statsrätt och rollen som statsanställd

Om att vara statsanställd och det särskilda regelverk som ingår i statstjänstemannarollen
26

nov

Föreläsare Per Andersson

Föreskrifter och konsekvensutredning

Hur man skriver föreskrifter och tar fram en konsekvensutredning som uppfyller lagens krav
27

nov

Föreläsare Oskar Gentele, Mikael Pauli

Processuell preklusion i praktiken

Teoretisk förståelse samt en praktisk verktygslåda för att hantera frågor om preklusion
28

nov

Nyhet!

Föreläsare Christian Hybbinette, Emil Fahlén Godö

Val av mellanman – möjligheter och risker

Skillnader mellan distributionsmodeller såsom återförsäljare, agentur, kommission och franchise
29

nov

Nyhet!

Föreläsare Richard Wessman

Immaterialrättens struktur

Immateriella ensamrättens uppkomst, omfång och upphörande samt registreringssystemens funktion
2

dec

Nyhet!

Föreläsare Frantzeska Papadopoulou Skarp

Läkemedelspatent och tilläggsskydd

De patenträttsliga kravens tillämplighet på moderna läkemedel
2

dec

Nyhet!

Föreläsare Jesper Johansson

Fåmansföretagsbeskattning – även i internationella situationer

Genomgång av hur fåmansföretag och deras ägare beskattas i nationella och internationella situationer
3

dec

Föreläsare Gunilla Olsson, Johan Sarvik

Barnrätt: Vårdnad, boende och umgänge

Om att driva mål gällande barn i allmän domstol
4

dec

Föreläsare Magnus Eriksson, Olof Larsberger

Att optimera sitt avtalsskrivande

En praktiskt orienterad fördjupningskurs i avtalsskrivning
5

dec

Nyhet!

Föreläsare Annika Wennerström, Emelie Källfelt

Sexualbrott mot barn via internet

Genomgång av lagstiftning och praxis med fokus på de utmaningar som uppstår när juridik möter informationsteknik
6

dec

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Magnus Widebeck, Thore Brolin

Tvistemålsprocessen III

Denna kurs ger en grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål
9

dec

Nyhet!

Föreläsare Simon Andersson, Hevi Dawody Nylén

Migrationsprocess

Grundläggande med praktiskt tillämparperspektiv om utlänningslagstiftningen
10

dec

Föreläsare Erik Nerep

Aktieägaravtal och bolagsordning

Att förebygga tvister, beslutsförlamning och oklarheter
11

dec

Föreläsare Agnes Larfeldt Alvén, Göran Stenman

Vattenrätt

En genomgång av vattenrättens särdrag, ramvattendirektivets påverkan, MKB samt handläggning av vattenmål
12

dec

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Golshanak Fatahian

Att tvista i hovrätt

Genomgång av reglerna för hovrättsprocessen i dispositiva tvistemål
13

dec

Föreläsare Henrik Olsson Lilja, Björn Skånsberg

Försvararens uppdrag

Nödvändiga kunskaper för att kunna svara upp mot de högt ställda kraven
16

dec

Föreläsare Meta Broddare

Interkulturell kompetens – Mötet mellan olika referensramar

Analysera andras beteende genom att förstå referensramar, tolkningar och kulturell programmering
17

dec

Föreläsare Jerker Edström, Richard Wessman

Musikjuridik

Musikbranschens kommersiella och legala frågor
18

dec

Föreläsare Johan Schüldt

Komplicerade boutredningar

Olika lösningar på komplicerade boutredningar diskuteras
30

jan

Föreläsare Margaretha Svenning, Rolf Englesson

Tillsyn, rättskraft och förvaltningsrättsliga grundförutsättningar

Fördjupning och reflektion kring förvaltningsfrågor och tillsyn
4

feb

Föreläsare Lena Sandström

Allmän förvaltningsrätt och nya förvaltningslagen

Om rättsreglerna, ärendehandläggning och beslutsfattande, samt vad den nya lagen innebär
5

feb

Föreläsare Andrea Sundstrand

Avtalsfrågor i offentlig upphandling

När det offentliga köper varor, tjänster och byggentreprenader
6

feb

Föreläsare Jakob Carlander

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
7

feb

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Magnus Widebeck, Thore Brolin

Tvistemålsprocessen I

Tvistemålsprocessen I ger en handfast genomgång av hur förberedelse i tvistemål vid tingsrätt går till
11

feb

Nyhet!

Föreläsare Georg Frick

Att hantera misskötsel, sjukdom, uppsägning inom offentlig sektor

Att hantera personliga skäl inom offentlig sektor
12

feb

Föreläsare Per Andersson

Föreskrifter och konsekvensutredning

Hur man skriver föreskrifter och tar fram en konsekvensutredning som uppfyller lagens krav
13

feb

Föreläsare Cecilia Magnusson Sjöberg, Sören Öman

Det nya dataskyddet – GDPR

Grundläggande genomgång av den omfattande dataskyddsförordningen med 99 artiklar
19

feb

Föreläsare Magnus Eriksson, Olof Larsberger

Att optimera sitt avtalsskrivande

En praktiskt orienterad fördjupningskurs i avtalsskrivning
3

mar

Nyhet!

Föreläsare Elisabeth Ahlinder, Richard Hager

Speciell fastighetsrätt – tillåten och ändrad markanvändning, markåtkomst och ersättning

Former för tvångsvis ianspråktaganden av mark och därmed sammanhängande ersättningsfrågor
4

mar

Nyhet!

Föreläsare Daniel Westman, Sören Öman

Dataskyddslagstiftningen – nyheter, rättslig fördjupning och särskilda tillämpningar

GDPR och en fördjupad analys av dataskyddslagstiftningen
5

mar

Föreläsare Lena Sandström

Kurs i offentlighet och sekretess

Genomgång av offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretessreglerna
6

mar

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Golshanak Fatahian

Att tvista i hovrätt

Genomgång av reglerna för hovrättsprocessen i dispositiva tvistemål
10

mar

Föreläsare Malen Wallén

Statsrätt och rollen som statsanställd

Om att vara statsanställd och det särskilda regelverk som ingår i statstjänstemannarollen
11

mar

Föreläsare Ann-Louise Forsström

Klarspråk i praktiken (1,5 dagar)

Konkreta metoder, inspirerande exempel och handfasta råd för att anpassa och skriva texter
18

mar

Föreläsare Christina Wainikka

3D-skrivare – en rättslig utmaning

Ett immaterialrättsligt och marknadsrättsligt perspektiv på ny teknik
19

mar

Föreläsare Marcus Radetzki, Lars Eriksson

Avancerad trafikskadereglering

Övergripande genomgång av trafikskaderegleringens komplexa verksamhet samt de juridiska krav den ställer
20

mar

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Magnus Widebeck, Thore Brolin

Tvistemålsprocessen II

En grundläggande genomgång av hur huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till
23

mar

Föreläsare Lena Ljungdahl

Det utmanande mötet – att hantera hot och våld i sin yrkesroll

En teoretisk och praktisk kurs som ger handfasta råd för att förebygga och hantera våld i sin yrkesroll
24

mar

Föreläsare Anne Håkansson, Charlotta Kronblad

AI och affärsjuridik

Artificiell Intelligens och affärsjuridik – hur AI kan användas för att förbättra verksamheten
26

mar

Föreläsare Mattias Nilsson

ÄTA-arbeten

Beställarens befogenheter och avbeställningsrätt samt entreprenörens rätt och skyldigheter
30

mar

Föreläsare Margaretha Svenning, Rolf Englesson

Miljötillsynens praktik

Handfasta råd utifrån miljötillsynens konkreta verklighet
31

mar

Nyhet!

Föreläsare Pär-Anders Granhag

Förhörsteknik som arbetsredskap

Senaste vetenskapliga forskningen om hur man intervjuar/förhör på ett effektiv och etiskt sätt
1

apr

Föreläsare Malen Wallén

Juridik för icke-jurister inom offentlig verksamhet

En introduktion för icke-jurister om hur det juridiska systemet fungerar och verkar
2

apr

Föreläsare Emilia Hempel, Elisabeth Bill

Filmjuridik

Övergripande om filmbranschens kommersiella och legala frågor
21

apr

Föreläsare Cecilia Runesson

Praktisk bodelning

En genomgång om allt du behöver veta för att kunna genomföra en bodelning i praktiken
22

apr

Föreläsare Per Andersson

Föreskrifter och konsekvensutredning

Hur man skriver föreskrifter och tar fram en konsekvensutredning som uppfyller lagens krav
23

apr

Föreläsare Jakob Carlander

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet
24

apr

Föreläsare Ia Modin, Peter Sande, Åsa Hellstadius

Juridik för forskning, utveckling och innovation

Avtals- och immaterialrättsfrågor som forskningsprojekt och forskningssamarbeten genererar
4

maj

Nyhet!

Föreläsare David Suomalainen

Blockchain och juridiken

Tekniken som inom kort kan förändra sättet vi hanterar information på i grunden
6

maj

Föreläsare Christina Wainikka

Designrätt – de överlappande skydden

Design-, mönster-, upphovs-, varumärkes-, och marknadsrätt
7

maj

Föreläsare Agnes Larfeldt Alvén, Göran Stenman

Miljöbalkens efterbehandlingsansvar

Miljöbalkens bestämmelser avseende förorenade områden inklusive den praxis som utvecklats
11

maj

Föreläsare Meta Broddare

En inkluderande arbetsmiljö – för en välmående arbetsplats

Osund maktstruktur, hur påverkas dynamiken på arbetsplatsen och vilken kostnad medför detta verksamheten
14

maj

Föreläsare Mattias Nilsson

Hur beräknas ersättningen i entreprenader – ersättningsmodeller och skadeståndsregler

Kursen avser kommersiella entreprenader, främst enligt AB 04 och ABT 06
20

maj

Föreläsare Margaretha Svenning, Rolf Englesson

Modern och rättssäker tillsyn och annan myndighetsutövning enligt den nya förvaltningslagen

En utbildning i god rättstillämpning och säker handläggning i stat och kommun
25

maj

Föreläsare Johan Terfelt, Lars Rutberg

Betaltjänstlagen och elektroniska pengar

Om gällande regelverk, viktiga tillämpningsfrågor - särskilt om mobila betalningar - samt aktuella regelförändringar
27

maj

Föreläsare Sören Öman

Arbetsrätt – Sociala medier, visselblåsare och integritet

Om yttrandefrihet, meddelarskydd och den personliga integriteten i arbetslivet
29

maj

Föreläsare Anton Strand, Max Ahlgren

Målsägandebiträdets roll och uppdrag

Vad åligger ett målsägandebiträde? Vad ingår i uppdraget?
5

jun

Föreläsare Fanny Gleiss Wilborg, Magnus Widebeck, Thore Brolin

Tvistemålsprocessen III

Denna kurs ger en grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål