Hem

Kurser i migrationsrätt

Våra kurser följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar. Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Migrationsrätt har de senaste åren kommit att bli ett alltmer uppmärksammat rättsområde, som omfattar både internationell och nationell rätt. Migrationsrätt är ett samlingsbegrepp på det område inom juridiken som behandlar rätten för en utländsk medborgare att befinna sig i Sverige. Migrationsrätt berör således de processer som behandlar utländska medborgares och statslösa personers ansökningar om att få stanna i Sverige under en kortare eller längre period. Rätten att vistas i Sverige kallas för uppehållsrätt. Migrationsrätten innebär många svåra avvägningar.

Den svenska migrationsrätten regleras i utlänningslagen (UtlL) men också till stor del av internationell rätt. I utlänningslagen anges bland annat förutsättningarna för att få arbetstillstånd och tidsbegränsat respektive permanent uppehållstillstånd i Sverige. Uppehållstillstånd kan återkallas, bland annat på grund av brott. Sveriges medlemskap i EU medför olika regler om arbetstillstånd, uppehållstillstånd och visum beroende på om arbetstagaren är medborgare i ett land inom eller utanför EU.

Fakultetskurser erbjuder allt ifrån övergripande kurs i migrationsrätt till fördjupade kurser inom migrationsrätten.

Flyktingrätt. Hörnstenen inom flyktingrätten är Flyktingkonventionen, där en rätt till internationellt skydd fastställs för den som uppfyller rekvisiten för att anses vara flykting. Begreppet flykting definieras där som en person som känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politiska åskådning och som inte kan eller vill begagna sig av statens skydd och som därför befinner sig utanför sitt hemland. Det finns emellertid undantag från den väletablerade rätten till internationellt skydd. Ett sådant undantag återfinns i Flyktingkonventionen och består av så kallade exklusionsklausuler. 

Migrationsprocess. Ansökan om uppehållstillstånd skickas till Migrationsverket, som sedan utreder och beslutar. Om det blir avslag, kan beslutet överklagas till Migrationsdomstolen. Migrationsverket lägger ofta utredningens tyngdpunkt på vissa speciella frågor, för att enkelt kunna bedöma om uppehållstillstånd skall beviljas. Vi erbjuder kurs där fokus för kursen är ett grundläggande och praktiskt tillämparperspektiv av utlänningslagstiftningen. Genom kursen ges deltagarna kunskap om relevanta regler liksom relevanta rättskällor. Kursen berör ett antal vanliga fel i migrationsprocessen, vidare ger kursen råd för hur man ska, respektive inte ska agera som ombud eller beslutsfattare.

Migrationsmyndigheternas bevisvärdering. Migrationsärenden är en speciell måltyp av flera olika anledningar, en särskilt utmärkande del är att asylsökande sällan kan styrka sina påståenden med skriftlig eller annan bevisning. I flertalet fall har en sökande som flyr undan förföljelse endast med sig det allra nödvändigaste och ofta saknas identitetshandlingar. Även om bevisbördan i dessa ärenden i princip ligger på den sökande, har migrationsmyndigheten ett utredningsansvar. Vi erbjuder kurs i migrationsmyndigheternas bevisvärdering där frågorna åldersbedömning av asylsökande, trovärdighetsbedömning i asylärenden och äkthetskontroller av asylsökandes handlingar är fokus under kursen. Kursen tar upp aktuella rättsfrågor med förslag på praktiska tillvägagångssätt. 

Arbetsrätt och migrationsrätt omfattar de regler som berör arbetskraftsinvandring vilket bland annat innefattar arbetstillstånd samt villkor för arbetskraft från andra länder. Några av de kategorier som har särskilda villkor är asylsökande, gästforskare, studenter och familjemedlemmar. Vi erbjuder kurs på området där arbetstillstånd och arbetsvillkor diskuteras. Kursen inbegriper således både en kurs i arbetsrätt och en kurs i migrationsrätt.

  • Kommande kurser
  • Nya kurser
  • Ej schemalagda kurser
Kurser i arbetsrätt
14 kommande kurser

Kurser i avtals- och bolagsrätt
27 kommande kurser

Kurser i bank- och finansmarknadsrätt
4 kommande kurser

Kurser i entreprenad- och fastighetsrätt
5 kommande kurser

Kurser i europarätt
11 kommande kurser

Kurser i familjerätt
7 kommande kurser

Kurser i immaterialrätt
10 kommande kurser

Kurser i IT-rätt
10 kommande kurser

Kurser i migrationsrätt
2 kommande kurser

Kurser i miljörätt
4 kommande kurser

Kurser i offentlig rätt
44 kommande kurser

Kurser i processrätt
22 kommande kurser

Kurser i sak- och obeståndsrätt
1 kommande kurs

Kurser i skatterätt
2 kommande kurser

Kurser i straffrätt
8 kommande kurser

Kurser i tillsyn
13 kommande kurser

Kurser i offentlig upphandling
4 kommande kurser

Dessutom har vi...
9 kommande kurser

Funckens gränd 1
Kurslokal

Fem små hus
Kurslokal