Upphandling med hänsyn taget till informationssäkerhet

Upphandling med hänsyn taget till informationssäkerhet

Kursen vill förmedla varför informationssäkerhet är viktigt i din organisation för att kunna stötta din organisation i frågor om informationssäkerhet.

Grundläggande begrepp såsom konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet förklarar vad informationssäkerhet är. Kursen förklarar vikten av informationssäkerhet, och hur informationssäkerhet systematiskt byggs in i organisationen. Exempel ges från verkliga händelser.

Kursen visar skillnader och likheter beroende på om det är en privat eller en offentlig aktör, och går även igenom grunderna i offentlig upphandling samt grundläggande principer för värdering av offerter. Kursen vill ge kunskap om det stöd som finns i lagstiftning och praxis inför upphandlingar.

Kursledarna har aktivt arbetat med upphandling av system med högt skyddsvärde. Och har även erfarenhet av att certifiera en större organisation i informationssäkerhet enlighet 27000.

Målgrupp

Kursen riktar sig till berörda av upphandling av IT relaterade varor och tjänster. Personer som har ett ansvar för system, jurister, staber/rådgivare eller medlemmar i ledningsgrupp eller andra beslutsfattare. Kursen ger stöd åt de medarbetare som behöver lära mer om upphandling med hänsyn taget till informationssäkerhet och cybersäkerhet.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Kursen går övergripande igenom
 • Övergripande om lagar, förordningar och andra krav vid upphandling med fokus på Lag (2016:1145) om offentlig upphandling, Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna samt Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.
 • Internationell lagstiftnings påverkan vid till exempel outsourcing och köp av program-/hårdvaror.
 • Vilka underlag som måste tas fram inför en upphandling, vikten av rätt kravställning.
 • Reglerna för hur en utvärdering av inkomna offerter ska göras.
 • De lagar som reglerar en upphandling och när de olika lagarna är tillämpliga.
 • Tillämpa adekvat lagstiftning utifrån aktuell behovs- och kravbild.
 • Hur sekretessbestämmelserna påverkar.
 • Hur offertunderlag och värderingar av utvärderingar av offertsvar kan göras.
 • Vilket stöd ger ISO 27000
 • Ledningssystem för informationssäkerhet
 • Kontinuitet och avbrottsplaner
 • Upphandling
 • Incidenthantering
 • Certifiering av informationssäkerhet enligt den internationella standarden ISO 27000
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) rekommendationer
 • Risk- och sårbarhetsanalyser
 • Projektledning
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledning
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Forsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls på begäran efter genomförd utbildning.