Hem

Kurser i offentlig upphandling

Våra kurser följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar. Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Rättsområden som rör offentlig upphandling förenar den privata och offentliga sektorn med strikta regelverk. Offentlig upphandling omgärdas av ett omfattande och detaljerat regelverk. Det grundläggande syftet med regelverket är att stimulera tillväxten och erhålla en effektiv konkurrens samt att säkerhetsställa en kostnadseffektiv och ändamålsenlig hantering av skattemedlen. Utgångspunkten för upphandlingsregelverket är att en effektiv konkurrens verkar tillbakahållande på priserna och ger goda förutsättningar för en dynamisk marknad som kan leverera det som efterfrågas. 

Vad som egentligen utgör offentlig upphandling kan mycket förenklat beskrivas som köp som görs för skattepengar. Offentlig upphandling kan beskrivas som en formaliserad inköpsprocess. Denna process är noggrant reglerad i olika lagar och förordningar. Huvudregeln är att all typ av anskaffning som de upphandlande myndigheterna gör omfattas av LOU. Det gäller oavsett typ av anskaffning och oavsett belopp. LOU regler i detalj alltifrån hur köparen ska ange vad som ska köpas till hur urvalet av leverantörer ska gå till. 

Den svenska upphandlingslagen, lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) definierar offentlig upphandling på följande sätt i 1 kap. 2 §: 

“Denna lag gäller för upphandling som genomförs av en upphandlande myndighet (offentlig upphandling). Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt”. 

Begreppet upphandlande myndighet ska tolkas brett och omfattar såväl statliga som kommunala myndigheter som aktiebolag och andra privaträttsliga subjekt som på något vis kontrolleras eller finansieras av det offentliga. 

Upphandlingsförfarandet. Lag om offentlig upphandling (LOU) är en omfattande och komplicerad lagstiftning inom vilket främst fokus i processen har kommit att avse själva utförandet av det formella upphandlingsförfarandet. De förutsättningar och omständigheter man faktiskt måste ta hänsyn till vid genomförandet av en upphandling är dock betydligt fler än vad som framgår av LOU. I praktiken krävs att man tar ställning till många olika frågor och åtgärder vilka blir aktuella både före och efter den del av processen som regleras av LOU. Processen brukar därmed delas in i fyra olika steg vilka är: förbereda, genomföra, leverera och följa upp. LOU reglerar i huvudsak steget “genomföra” medan de övriga stegen styrs av annan lagstiftning samt av parternas kontrakt. För ett lyckat köp, för en effektiv användning av offentliga medel och i många fall för att kunna efterleva bestämmelserna i LOU krävs att perspektivet sträcks ut till att omfatta även dessa steg. Våra kurser syftar till att ge en djupgående förståelse av upphandlingsförfarandet. 

Offentlig upphandling inom EU. Eftersom offentlig upphandling utgör en viktig del av EU:s inre marknad har lagstiftaren velat säkerhetsställa att leverantörer från EU:s medlemsländer ska kunna konkurrera på lika villkor inom EU. EU reglerar upphandlingsfrågor framför allt genom olika direktiv. EU:s direktiv omfattar allt från allmänna varor, tjänster och entreprenader till transporter. Det framgår tydligt av varje upphandlingsdirektiv vad som omfattas av direktivet. EU:s regelverk omfattar dock inte alla typer av upphandlingar utan enbart upphandlingar över ett visst ekonomiskt värde. De EU-rättsliga regleringarna behandlas under våra kurser i offentlig upphandling. 

Vi har ett brett kursutbud inom offentlig upphandling. Vi erbjuder dels kurser på en grundläggande nivå och dels kurser som håller en mer avancerad nivå. Våra kurser beskriver ingående de olika momenten vid offentlig upphandling. 


  • Kommande kurser
  • Ej schemalagda kurser
Kurser i arbetsrätt
14 kommande kurser

Kurser i avtals- och bolagsrätt
27 kommande kurser

Kurser i bank- och finansmarknadsrätt
4 kommande kurser

Kurser i entreprenad- och fastighetsrätt
5 kommande kurser

Kurser i europarätt
11 kommande kurser

Kurser i familjerätt
7 kommande kurser

Kurser i immaterialrätt
10 kommande kurser

Kurser i IT-rätt
10 kommande kurser

Kurser i migrationsrätt
2 kommande kurser

Kurser i miljörätt
4 kommande kurser

Kurser i offentlig rätt
44 kommande kurser

Kurser i processrätt
22 kommande kurser

Kurser i sak- och obeståndsrätt
1 kommande kurs

Kurser i skatterätt
2 kommande kurser

Kurser i straffrätt
8 kommande kurser

Kurser i tillsyn
13 kommande kurser

Kurser i offentlig upphandling
4 kommande kurser

Dessutom har vi...
9 kommande kurser

Funckens gränd 1
Kurslokal

Fem små hus
Kurslokal