Hem

Kurser i skatterätt

Våra kurser följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar. Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Skatterätten behandlar lagar och regler om skatt och beskattning av fysiska och juridiska personer. Skatterätt är det juridiska område som samtliga svenskar, både företag och privatpersoner kommer i daglig kontakt med. Ämnet omfattar såväl materiella skatteregler rörande bland annat inkomstskatt, mervärdesskatt (moms) och punktskatter som regler om skatteförfarandet (taxering och uppbörd). Även reglerna om sociala avgifter (arbetsgivaravgifter och egenavgifter) brukar hänföras till skatterätten. Området hör i princip till den offentliga rätten men utmärker sig genom en stark koppling till civilrätten och olika ekonomiska ämnen (särskilt redovisning). Varje år tillkommer nya lagar och Sveriges medlemskap i EU påverkar den svenska lagstiftningen.

Fakultetskurser har ett brett utbud av kurser i skatterätt. Våra kurser omfattar dels kurs i skatterätt på en grundläggande nivå liksom kurs i skatterätt för dig som vill fördjupa dina kunskaper i skatterätt och som redan besitter en grundläggande förståelse för skatterätt. 

Fysiska och juridiska personer. För fysiska personer delas skattepliktiga intäkter och avdragsgilla kostnader in i tre inkomstslag: tjänst, näring och kapital. Detta resulterar i tre olika skattemässiga nettosummor.

Nettot från inkomstslagen tjänst och näringsverksamhet läggs ihop och beskattas med kommunal inkomstskatt (och eventuellt även med statlig skatt och värnskatt, beroende på hur mycket personen tjänar), allmän pensionsavgift (som dock kompenseras) samt med kyrko- och begravningsavgift.

Överskottet i inkomstslaget kapital beskattas med en statlig platt skatt på 30 procent.

För juridiska personer, som exempelvis aktiebolag, finns endast inkomstslaget näringsverksamhet. Ett årligt skattepliktigt överskott beskattas med en skattesats. Om och när pengarna delas ut är utdelningen skattepliktig för mottagaren av utdelningen. Skattesatsen är då 30 procent. Om den juridiska personen går med förlust får underskottet under vissa förutsättningar sparas och användas som en avdragpost mot eventuella framtida vinster, ett så kallat underskottsavdrag.

Särskilda regler gäller för beskattning av och utdelning från onoterade företag och fåmansföretag.

Obegränsad eller begränsad skattskyldighet. En person som är bosatt, vistas stadigvarande eller har väsentlig anknytning till Sverige är obegränsat skattskyldig i Sverige. Den som är obegränsat skattskyldig i Sverige ska betala skatt i Sverige för samtliga inkomster, oavsett om de kommer från Sverige eller från något annat land. En inkomst kan dock vara undantagen från beskattning i Sverige på grund av interna regler. Ett skatteavtal som Sverige slutit med ett annat land kan också påverka beskattningen.

Begränsat skattskyldig är alla personer som inte är obegränsat skattskyldiga. Om en person inte är bosatt i Sverige, vistas stadigvarande här eller har väsentlig anknytning hit är personen begränsat skattskyldig. Det gäller exempelvis en person som inte bott i Sverige tidigare och som vistas här mindre än sex månader. Det gäller även personer som dagpendlar hit från ett grannland även om pendlandet pågår under lång tid.

Som begränsat skattskyldig skattas man enbart för vissa inkomster som kommer från Sverige och inte för inkomster som personen förvärvar i sitt hemland. Bestämmelser i skatteavtal kan medföra att den svenska beskattningsrätten begränsas.

EU-skatterätt. Skatterätten har i mycket hög grad påverkats av Sveriges medlemskap i EU. Vilka implikationer har då Sveriges EU-rättsliga åtaganden för skatterätten? Svaret är många, både för privatpersoner och företag, men det är främst effekten för företag som uppmärksammats varför några viktiga effekter här kommer att beröras. En mängd viktiga avgöranden från EU-domstolen har hjälpt till att klargöra hur medlemsstaterna kan beskatta företag. 

Fakultetskurser erbjuder kurs i EU-skatterätt där den EU-skatterättsliga regleringen beskrivs och analyseras. Kursen behandlar den EU-skatterättsliga regleringen på såväl den indirekta som den direkta beskattningens område behandlas. Vidare sätter kursen på ett tydligt sätt de EU-reglerna i ett svenskt sammanhang.

Fåmansföretagsbeskattning. Det finns speciella regler för företag med endast några få ägare, så kallade fåmansföretag. Enligt huvudregeln är ett fåmansföretag ett aktiebolag eller en ekonomisk förening där fyra eller färre delägare äger aktier som motsvarar mer än hälften av rösterna i företaget. Fåmansföretagsbeskattningsreglerna är ständigt aktuella och i det närmaste konstant föremål för regeländringar. 3:12-reglerna - d.v.s. reglerna om fåmansföretagsbeskattning - kan vara snåriga, men de kan vara av stort värde att hålla reda på för dig som företagare. Fakultetskurser erbjuder kurs om fåmansföretagsbeskattning. Under kursen diskuteras tretolvreglerna och anknytande regler som upprätthåller den progressiva beskattningen av tjänsteinkomster. Kursen har även ett internationellt perspektiv där det diskuteras hur tillämpningen påverkas av om bolagen, delägarna eller närstående har hemvist utomlands.  • Kommande kurser
  • Nya kurser
  • Ej schemalagda kurser
Kurser i arbetsrätt
14 kommande kurser

Kurser i avtals- och bolagsrätt
27 kommande kurser

Kurser i bank- och finansmarknadsrätt
4 kommande kurser

Kurser i entreprenad- och fastighetsrätt
5 kommande kurser

Kurser i europarätt
11 kommande kurser

Kurser i familjerätt
7 kommande kurser

Kurser i immaterialrätt
10 kommande kurser

Kurser i IT-rätt
10 kommande kurser

Kurser i migrationsrätt
2 kommande kurser

Kurser i miljörätt
4 kommande kurser

Kurser i offentlig rätt
44 kommande kurser

Kurser i processrätt
22 kommande kurser

Kurser i sak- och obeståndsrätt
1 kommande kurs

Kurser i skatterätt
2 kommande kurser

Kurser i straffrätt
8 kommande kurser

Kurser i tillsyn
13 kommande kurser

Kurser i offentlig upphandling
4 kommande kurser

Dessutom har vi...
9 kommande kurser

Funckens gränd 1
Kurslokal

Fem små hus
Kurslokal