Hem

Kurser i entreprenad- och fastighetsrätt

Våra kurser följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar. Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Entreprenadrätt avser avtalsförhållandet mellan entreprenör och beställare. Det innefattar även förhållandet mellan entreprenör och underentreprenör samt de inköp som sker gällande material till ett bygge. Den svenska entreprenadrätten regleras i de flesta fall av branschens egna standardavtal, i första hand av Allmänna Bestämmelser för bygg-, anläggnings- och installations­entreprenader (AB 04). Entreprenader rör ofta stora belopp och tekniskt komplicerade frågor. Bland de vanligaste tvisterna i domstol och skiljeförfaranden är processer kopplade till fel i entreprenader.

Vårt kursutbud inom entreprenadrätt är brett. Vi har bl.a. kurs i ÄTA-arbeten, kurs om ersättning i entreprenader samt kurs om AB-avtalen. 

ÄTA-arbeten. ÄTA-arbeten är en förkortning gällande förändring av ursprungligt uppgjort kontrakt i byggbranschen. ÄTA står för Ä=Ändring, T=Tillägg och A=Avgående. Eftersom saker inträffar som man inte kunnat förutse så har byggbranschen regleringar för hur dessa förändringar ska hanteras. ÄTA-arbeten definieras som arbeten som likartat arbete som utförs i direkt anslutning till det kontrakterade arbetet. Det finns dock inte en generell bestämd definition för ÄTA-arbeten, detta eftersom det råder fri avtalsrätt så att parterna kan i princip göra upp hur de vill hantera detta själva. Dock finns det i standardavtalen AB04 och ABT06 reglering som i princip är branschpraxis.

En av de frågor som oftast föranleder tvister inom entreprenadrätten är just regleringen av ÄTA-arbeten. Fakultetskurser har kursen i ÄTA-arbeten där bl.a. beställarens ändringsbefogenhet och avbeställningsrätt, entreprenörens rätt och skyldighet att utföra ändringar och tillägg behandlas under kursen.

Ersättning vid entreprenad. Frågor som diskuteras mellan parterna i nästan varje entreprenad är hur olika ersättningar ska beräknas. Det finns en mångfald olika sätt att bestämma priset för en entreprenad. De vanligaste varianterna har fått bestämda namn, om vars innebörd man i branschen är någorlunda överens.

Fakultetskurser erbjuder kurs där ersättningen av entreprenad diskuteras såväl som ersättningsmodeller och skadeståndsregler. Kursen tar sikte på de olika ersättningsreglerna inom entreprenadrätten.

AB-avtal. Standardavtal är standardiserade villkor avsedda att tillämpas vid ett stort antal tillfällen. Syftet med standardavtal är bl.a. att minska transaktionskostnaderna för att upprätta ett specifikt avtal och att öka säkerheten och förutsägbarheten vad gäller innehållet i ett specifikt avtal. 

Ett stort antal standardavtal används i byggsektorn. De viktigaste - i avtalsförhållanden mellan näringsidkare - är framtagna av föreningen Byggandets kontraktskommitté (BKK). I BKK finns företrädare för i stort sett alla aktörer i byggsektorn som staten, kommunförbunden, privata beställarorganisationer, arkitekter, ingenjörer och entreprenörer. BI är en av medlemmarna i BKK. BKK har bl.a. tagit fram AB 04, ABT 06 och ABK 09.

Fakultetskurser har kurs om AB-avtalens ansvarsregler. Kursen ägnar särskild uppmärksamhet åt felbedömning, påföljdssystemet, felavhjälpande, beställarens rätt till självhjälp och ersättning för hypotetiskt felavhjälpande samt värdeminskningsavdrag.

Fastighetsrätt är ett mycket brett rättsområde som innefattar allt från reglering av lokalupplåtelser, servitut, nyttjanderätt och arrende till reglering av fastighetsexpropriation och inlösen.

Fastighetsrätt kan delas in i två skilda delar, nämligen i en del som huvudsakligen regleras av jordabalken och i en del som regleras av annan lagstiftning. Den del som jordabalken reglerar brukar benämnas allmän fastighetsrätt, medan den andra delen vanligen benämns speciell fastighetsrätt. Den allmänna fastighetsrätten behandlar exempelvis praktiskt viktiga frågor rörande köp, pant och hyra av fastigheter samt även sakrättsliga frågeställningar. Parallellt löper även den så kallade speciella fastighetsrätten enligt fastighetsbildningslagen, gällande fastighetsreglering, avstyckning, klyvning, gemensamhetsanläggningar, samfälligheter, inskrivningsärenden och ledningsrätter.

Fakultetskurser anordnar kurs i fastighetsrätt, vi har både kurs i allmän fastighetsrätt och kurs i speciell fastighetsrätt. Våra kurser finns både på grundläggande liksom avancerad nivå. 

Nyttjanderätt. Nyttjanderätten uppstår när en fastighetsägare upplåter en eller flera fastigheter eller en viss del av en fastighet till någon annan. Det kan röra sig om arrende, hyra, tomträtt, bostadsrätt, vägrätt, eller andra typer av upplåtelser. Nyttjanderätt av fastigheter kan gälla en hel fastighet eller en del av en fastighet och den är i regel begränsad i tiden. För att en upplåtelse ska godkännas som en nyttjanderätt i jordabalkens mening, ska den ha uppkommit genom ett avtal mellan en fastighetsägare och en fysisk eller en juridisk person.

Markanvändning. Fastighetsägares rätt att använda sin mark kan begränsas på olika sätt genom myndighetsbeslut. Vidare kan markägare helt förlora äganderätten till hela eller delar av sin mark genom myndighetsbeslut. I dessa fall kommer den pågående markanvändningen vara av betydelse för att först bedöma om intrång alls får ske och sedan även vid beräkning av ersättningen om intrång sker. Det är då fråga om pågående och tillåten markanvändning, eftersom otillåten markanvändning, exempelvis ett nyligen uppfört svartbygge, sannolikt inte kommer att bedömas som skyddsvärt. Pågående och tillåten markanvändning avgör fastighetens värde. Vid förhoppningar om ändrad markanvändning kan förväntningsvärden driva upp fastighetens marknadsvärde.

Fakultetskurser erbjuder kurs i speciell fastighetsrätt där tillåten och ändrad markanvändning, markåtkomst och ersättning behandlas under kursen. 

  • Kommande kurser
  • Nya kurser
  • Ej schemalagda kurser
Kurser i arbetsrätt
13 kommande kurser

Kurser i avtals- och bolagsrätt
26 kommande kurser

Kurser i bank- och finansmarknadsrätt
4 kommande kurser

Kurser i entreprenad- och fastighetsrätt
5 kommande kurser

Kurser i europarätt
11 kommande kurser

Kurser i familjerätt
7 kommande kurser

Kurser i immaterialrätt
10 kommande kurser

Kurser i IT-rätt
10 kommande kurser

Kurser i migrationsrätt
2 kommande kurser

Kurser i miljörätt
4 kommande kurser

Kurser i offentlig rätt
42 kommande kurser

Kurser i processrätt
22 kommande kurser

Kurser i sak- och obeståndsrätt
1 kommande kurs

Kurser i skatterätt
2 kommande kurser

Kurser i straffrätt
8 kommande kurser

Kurser i tillsyn
12 kommande kurser

Kurser i offentlig upphandling
4 kommande kurser

Dessutom har vi...
8 kommande kurser

Funckens gränd 1
Kurslokal

Fem små hus
Kurslokal