Hem

Kurser i europarätt

Våra kurser följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar. Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

EU-rätten är EU-ländernas gemensamma regelverk, vilket i betydande utsträckning ska tillämpas direkt av svenska domstolar och myndigheter. EU-rätt syftar på den samling rättsakter, som är upprättade genom samarbetet mellan de 27 medlemsstaterna i Europeiska unionen (EU). EU-rätten utgör alltså ett självständigt rättssystem, men ingår också som en integrerad del i medlemsstaternas nationella rättsordningar. Unionen är unik bland andra internationella organisationer eftersom den har ett komplext och högt utvecklat system av interna rättsakter, som har direkt verkan inom rättssystemet hos de enskilda medlemsstaterna.

De grundläggande reglerna för EU-samarbetet finns nedskrivna i avtal, så kallade fördrag. I fördragen beskrivs vad EU får besluta om och hur det ska gå till liksom hur EU:s institutioner ska fungera. EU:s fördrag kan jämföras med grundlagar i ett land. Alla EU-länder har godkänt fördragen och ska följa dem. Fördragen sätter ramarna för EU-samarbetet.

Europarätt inrymmer frågor som faller inom EU-rättens tillämpningsområde men också frågor med anknytning till Europakonventionen för mänskliga rättigheter och komparativ nationell rätt. Medlemskapet i Europeiska unionen har inneburit de största förändringarna av svensk rätt på mycket länge, främst principiellt men även materiellt. 

EU-rätten omfattar, till skillnad från EG-rätten, även beslut inom Europeiska unionens tre pelare, som inkluderar gemensam utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP) respektive polisiärt och straffrättsligt samarbete (PSS).

EU-rätten spänner i stort sett över alla rättsområden. Grundläggande kunskaper i europarätt är därför av stor vikt för alla som kommer i kontakt med lagstiftning som bygger på exempelvis EU-rätten. Fakultetskursers kursutbud omfattar EU-rättens olika områden. Vi har bl.a. kurs i EU-rätt med kurs i EU-skatterätt, kurs i migrationsrätt, kurs i IT-rätt samt kurs i immaterialrätt. 

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) tillämpas i Sverige sedan den 25 maj 2018 och har en fundamental påverkan på dagens IT-rätt. Dataskyddsförordningens övergripande syften är att stärka integritetsskyddet, öka harmoniseringen mellan medlemsländerna, minska byråkratiseringen och åstadkomma en teknisk anpassning av regelverket till dagens informationssamhälle med fokus på den digitala inre marknaden. EU:s reglering har numera formen av en förordning, och inte ett direktiv, vilket principiellt indikerar en mindre grad av handlingsutrymme för de enskilda medlemsstaterna. Avsikten med dataskyddsförordningen är att individens rättigheter ska förstärkas samtidigt som de personuppgiftsansvarigas skyldigheter att kunna påvisa integritetsskydd ökar. 

Fakultetskurser har ett brett utbud av kurs om GDPR. I vårt kursutbud finns dels kurser som behandlar GDPR på en grundläggande nivå, dels kurser som håller en mer avancerad nivå. 

EU-skatterätt. Skatterätten har i mycket hög grad påverkats av Sveriges medlemskap i EU. Vilka implikationer har då Sveriges EU-rättsliga åtaganden för skatterätten? Svaret är många, både för privatpersoner och företag, men det är främst effekten för företag som uppmärksammats varför några viktiga effekter här kommer att beröras. En mängd viktiga avgöranden från EU-domstolen har hjälpt till att klargöra hur medlemsstaterna kan beskatta företag. 

Fakultetskurser erbjuder kurs i EU-skatterätt där den EU-skatterättsliga regleringen beskrivs och analyseras. Kursen behandlar den EU-skatterättsliga regleringen på såväl den indirekta som den direkta beskattningens område behandlas. Vidare sätter kursen på ett tydligt sätt de EU-reglerna i ett svenskt sammanhang.

EU och immaterialrätt. Immateriella rättigheter skapar mervärde för europeiska företag och ekonomier. Det enhetliga skyddet och säkerställandet av immateriella rättigheter bidrar till att främja innovation och ekonomisk tillväxt. Även om immateriella rättigheter regleras i olika nationella lagar omfattas de också av EU:s lagstiftning. I EUF-fördraget föreskrivs att inom ramen för den inre marknadens upprättande och funktion ska Europaparlamentet och rådet i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet föreskriva åtgärder för att skapa EU-lagstiftning om immateriella rättigheter, som säkerställer ett enhetligt skydd för immateriella rättigheter i hela EU, och för att upprätta centraliserade system för beviljande av tillstånd, samordning och kontroll på EU-nivå. Sedan fördraget om Europeiska unionens funktionssätt trädde i kraft 2009 har EU haft uttryckliga befogenheter när det gäller immateriella rättigheter.

Fakultetskurser har flertalet kurser som behandlar EU-rätten inom immaterialrätt. Våra kurser täcker in immaterialrättens olika delar där kurs i upphovsrätt, kurs i designrätt/mönsterrätt, kurs i varumärkesrätt samt kurs i patenträtt behandlas utifrån ett EU-rättsligt perspektiv. 


  • Kommande kurser
  • Nya kurser
  • Ej schemalagda kurser
Kurser i arbetsrätt
14 kommande kurser

Kurser i avtals- och bolagsrätt
27 kommande kurser

Kurser i bank- och finansmarknadsrätt
4 kommande kurser

Kurser i entreprenad- och fastighetsrätt
5 kommande kurser

Kurser i europarätt
11 kommande kurser

Kurser i familjerätt
7 kommande kurser

Kurser i immaterialrätt
10 kommande kurser

Kurser i IT-rätt
10 kommande kurser

Kurser i migrationsrätt
2 kommande kurser

Kurser i miljörätt
4 kommande kurser

Kurser i offentlig rätt
44 kommande kurser

Kurser i processrätt
22 kommande kurser

Kurser i sak- och obeståndsrätt
1 kommande kurs

Kurser i skatterätt
2 kommande kurser

Kurser i straffrätt
8 kommande kurser

Kurser i tillsyn
13 kommande kurser

Kurser i offentlig upphandling
4 kommande kurser

Dessutom har vi...
9 kommande kurser

Funckens gränd 1
Kurslokal

Fem små hus
Kurslokal