Erbjudande!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Läs mer
Kontakta oss

Statsstöd

Statsstöd

Statligt stöd – när kan transaktioner i offentlig och privat sektor innebära ett otillåtet stöd?

Arbetar du inom offentlig sektor och lämnar eller mottar stöd, eller i privat sektor och mottar stöd? I sådant fall är det viktigt att känna till statsstödsreglerna.

Under denna heldagskurs får du lära dig om vad som utgör statligt stöd, vilka undantagsmöjligheter som finns i form av gruppundantag, sektorspecifika regler och principen om marknadsekonomiska aktörer m.m. Vi diskuterar även när och hur statliga stöd ska anmälas till EU-kommissionen av Näringsdepartementet och på vilket sätt vägledningsfunktionen i statsstödsfrågor på Upphandlingsmyndigheten kan hjälpa till. Upphandlingsmyndigheten redogör också för statsstödsfrågor som ställts samt informerar om olika statsstödsvägledningar som myndigheten lanserat. Vidare kommer det redogöras för när det är möjligt att ifrågasätta ett stöd till en konkurrent, hur återbetalning ska ske, vilka möjligheter/risker det finns för skadestånd m.m. Under hela dagen finns möjlighet att ställa frågor och under dagens avslutande del kommer vi även att diskutera ett antal fiktiva case.

Statligt stöd är ett mycket vitt begrepp som inbegriper åtgärder som innebär att stat, kommun eller region stöttar en viss verksamhet med offentliga medel. EU:s statsstödsregler regleras i EUF-fördraget och syftet med reglerna är att se till att konkurrensen på EU:s inre marknad inte snedvrids. Det innebär att det offentliga, med vissa undantag, inte får lämna stöd förrän det på förhand har godkänts av EU-kommissionen.

EU:s statsstödsregler har kommit allt mer i fokus under de senaste åren. Allt fler myndigheter, kommuner och företag har fått erinra att deras affärer granskas noga, vilket kan få kostsamma konsekvenser i och med att ett otillåtet stöd ska betalas tillbaka med ränta. Därutöver kan den som har drabbats av skada kräva skadestånd och det föreligger risk för bad-will till följd av negativ publicitet.

Ett statsstödsrättslig ifrågasättande av exempelvis ett lån, en garanti, ett finansieringsupplägg eller försäljning av t.ex. statlig eller kommunal egendom kan således bli dyrt, långdraget samt ge mycket negativ publicitet för både det allmänna och den privata aktören. För företag är det även viktigt att ha god kännedom om reglerna för att kunna vidta åtgärder om en konkurrent får ett otillåtet statligt stöd som innebär att konkurrensen sätts ur spel.

Ett antal undantagsmöjligheter till det principiella förbudet mot statliga stöd finns dock, exempelvis för stöd inom vissa sektorer, för stöd till viss verksamhet  (t.ex. forskning och utveckling) och för stöd av mindre betydelse. Därutöver är det inte frågan om otillåtet statligt stöd för de fall stödet ges på motsvarande villkor som av en privat investerare hade accepterat eller om åtgärden inte snedvrider handeln mellan medlemsstaterna. För både offentliga och privata aktörer är det viktigt att känna till de många undantagsmöjligheter som finns för att inte missa möjligheten att kunna ge stöd när så är önskvärt.

EU-kommissionen har under de senaste åren arbetat med att modernisera statsstödsreglerna, vilket bl.a. har bidragit till flera nya möjligheter att ge statsstöd. Samtidigt anses nya upplägg utgöra statligt stöd, bl.a. har EU-kommissionen under de senaste åren haft stort fokus på olika skatteåtgärder. Dessutom genomför kommissionen just nu en stor översyn av regelverket.

Gästföreläsare Frida Gabre, Upphandlingsmyndigheten.

Målgrupp

Jurister inom statlig, regional och kommunal verksamhet, advokater, upphandlare, bolagsjurister och andra som ingår avtal eller arbetar med avtal där stat eller kommun är avtalspart.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Vilka åtgärder kan utgöra otillåtet statligt stöd och vilka är de viktiga undantagen?
 • När finns en skyldighet att anmäla planerade åtgärder till EU-kommissionen och hur görs detta?
 • När kan mottagaren drabbas av återbetalningsskyldighet?
 • Hur kan ett företag förhindra att en konkurrent får otillåtet stöd och när föreligger rätt till skadestånd?
 • När kan statsstödssituationer aktualiseras vid offentliga upphandlingar?
 • Vad innebär de svenska lagändringarna om offentliggörande, rapportering och registerföring av statligt stöd vilka gäller sedan den 1 juli 2016?
 • Diskussionsfrågor
Tid Innehåll
 • 08.30
  • Registrering och frukos
 • 09.00
  • Introduktion
  • Presentation av föreläsarna och kort introduktion av deltagarna
 • 09.10
  • Vad är statligt stöd och vilka är de viktigaste undantagen?
  • Vilka åtgärder kan utgöra otillåtet statsstöd.
  • Regeln om stand-still.
  • Vad är risken om ett stöd anses otillåtet?
  • Vilka är de viktigaste undantagen - gruppundantag, sektorregler, horisontella undantag, de minimis, principen om en privat operatör, tjänster av allmänt ekonomiskt intresse etc.
  • Särskilt om köp och försäljning av fast egendom och annan utförsäljning av offentligt ägd egendom.
  • När kan skatteregler innebära otillåtet stöd?
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Vad är statligt stöd och vilka är de viktigaste undantaget – forts.
  • Lagen om statligt stöd
  • Frågor om återkrav och ränta.
  • Vad innebär krav på offentliggörande, rapportering och registerföring av statligt stöd?
 • 12.15
  • Lunch
 • 13.15
  • Näringsdepartementets samordnande roll
  • Anmälningar av statligt stöd till och kontakter med EU-kommissionen
  • Covid-19 och kriget i Ukraina
  • Rapportering och registrering
  • Klagomål och granskningar
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Upphandlingsmyndighetens uppdrag och särskilt om kommunalrätt/statligt stöd.
  • Förhållandet mellan upphandlingsrätt/kommunalrätt/statligt stöd.
  • Riktade vägledningar om tillämpning av statsstödsreglerna.
  • Vilka frågor om statsstöd får Upphandlingsmyndigheten?
 • 16.15
  • Domstolsprocesser kring statligt stöd
  • När kan talan föras i förvaltningsdomstol respektive allmän domstol.
  • Vad är risken/möjligheten för en skadeståndstalan.
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Deltagarna tycker
 • "Gav en schematisk bild över snårig djungel. Med denna grund blir det mycket lättare att hitta rätt i framtiden."
 • "Väldigt imponerande. Kursen var välorganiserad. Bra kompendiematerial."
 • "Bra disponerat, innehållsrikt. Inte ett helt lätt område att ta till sig, men föreläsarna gör det begripligt."
 • "Jag tyckte utbildningen va väldigt bra. Bra upplägg med föreläsare från olika ställen, väldigt bra bredd där alla fick med från basic till lite mer. Jag har lärt mig massor."
 • "Bra inslag att få in representant från Näringsdepartementet som också kunde ge en bild av hur frågorna hanteras gentemot kommissionen."
 • "Jag hade innan tänkt att statsstöd är svårt. Nu inser jag att det är svårare än jag trodde. Det ar en väldigt bra genomgång och jag lärde mig så mycket!"
Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.