Hem

Kurser i offentlig rätt

Våra kurser följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar. Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Offentlig rätt är den sammanfattande benämningen på de rättsregler som rör förhållandet mellan statsmakten och de enskilda. Offentlig rätt spänner över ett mycket stort område. Offentlig rätt är ett samlingsnamn för stats- och förvaltningsrätt. Statsrätt innehåller grundlagarna och reglerna om statsskicket, medan förvaltningsrätt innehåller rättsregler om myndigheters och kommuners verksamhet.

Inom offentlig rätt regleras vilka rättigheter och skyldigheter som enskilda personer och företag har i förhållande till staten. Schematiskt sett kan all verksamhet i vårt samhälle delas in i två olika sektorer: offentlig och privat verksamhet. Statens och de olika kommunernas aktiviteter hör till det offentliga området, medan det enskilda näringslivets liksom privatpersoners verksamhet hör till den privata sektorn. 

Våra kurser inom offentlig rätt innefattar ett stor urval av ämnesområden som berör den offentliga sektorn. 

Arbetsrätt för offentlig sektor. På den offentliga sektorn gäller speciella regler som har betydelse för anställningen och hur myndigheten kan agera i förhållande till de anställda. Vi erbjuder många kurser inom arbetsrätt med fokus på den offentliga sektorn. Kurserna behandlar arbetsrättsliga frågor för offentlig sektor. Vi har kurser som lägger fokus vid det särskilda regelverk som ingår i statstjänstemannarollen och kurser som ger en praktisk färdighet i arbetet. En praktisk färdighet som en offentlighetsanställd bör besitta är att kunna anpassa offentliga texter till mottagaren. Vikten att skriva i klarspråk lärs ut i vår kurs där du får handfasta råd på att anpassa och skriva bra texter. Vi erbjuder även kurs i att lära sig att bemöta rättshaveristiskt beteende.

Korruption är ett komplext och aktuellt ämne, inom vilket det ständigt pågår en diskussion kring mutor och maktmissbruk. Svenska myndigheter är inte undantagna denna utmaning. Vi erbjuder kurs i ämnet antikorruption, kursen ger svar på hur korruptionen påverkar, hur man bäst förebygger korruptionsrisker och hanterar kriser när det uppstår misstanke om korruption.

Offentlig upphandling. För att på bästa sätt ta tillvara konkurrensen på marknaden och hushålla med skattemedlen måste offentliga myndigheter följa vissa bestämmelser när de genomför en upphandling. Vi har ett brett kursutbud inom offentlig upphandling. Vi erbjuder dels kurser på en grundläggande nivå och dels kurser som håller en mer avancerad nivå. Våra kurser beskriver ingående de olika momenten vid offentlig upphandling. 

Offentlighet och sekretess. Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) innehåller bestämmelser för hur myndigheter ska registrera, lämna ut och hantera allmänna handlingar. Här finns också regler om tystnadsplikt och förbud att lämna ut allmänna handlingar. Vi erbjuder kurs där offentlighetsprincipen och särskilt myndigheters skyldighet att lämna ut allmänna handlingar studeras under kursen. 

Tillsyn. Enligt den statliga Tillsynsutredningen är kärnan i all tillsyn granskning som genomförs med stöd av lag. Det finns kontrollmyndigheter över vissa verksamheter eller verksamhetsområden. Dessa kontrollmyndigheter ska ha tillsyn och göra kontroller och inspektioner på dessa verksamheter. Kontrollmyndigheterna kallas för tillsynsmyndigheter. En tillsynsmyndighet kan ha ansvar för en nationell verksamhet, ett statligt verk eller en regional verksamhet beroende vilken uppgift de har. Samhället har i uppgift att granska att verksamheter följer vissa lagar. Tillsynsmyndigheterna kan också oftast fatta beslut om de ska ingripa på något sätt, om de kommer på att en verksamhet inte följer lagarna. Fakultetskurser har ett brett kursutbud inom tillsyn. 

  • Kommande kurser
  • Nya kurser
  • Ej schemalagda kurser
Kurser i arbetsrätt
14 kommande kurser

Kurser i avtals- och bolagsrätt
27 kommande kurser

Kurser i bank- och finansmarknadsrätt
4 kommande kurser

Kurser i entreprenad- och fastighetsrätt
5 kommande kurser

Kurser i europarätt
11 kommande kurser

Kurser i familjerätt
7 kommande kurser

Kurser i immaterialrätt
10 kommande kurser

Kurser i IT-rätt
10 kommande kurser

Kurser i migrationsrätt
2 kommande kurser

Kurser i miljörätt
4 kommande kurser

Kurser i offentlig rätt
44 kommande kurser

Kurser i processrätt
22 kommande kurser

Kurser i sak- och obeståndsrätt
1 kommande kurs

Kurser i skatterätt
2 kommande kurser

Kurser i straffrätt
8 kommande kurser

Kurser i tillsyn
13 kommande kurser

Kurser i offentlig upphandling
4 kommande kurser

Dessutom har vi...
9 kommande kurser

Funckens gränd 1
Kurslokal

Fem små hus
Kurslokal