Erbjudande!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Läs mer
Kontakta oss

Molntjänster i offentlig sektor – lagstiftning och avtalsreglering

Molntjänster i offentlig sektor – lagstiftning och avtalsreglering

Genom användningen av molntjänster kan den offentliga sektorn få ett kraftfullt och kostnadseffektivt verksamhetsstöd. Men molntjänster måste givetvis används på ett sätt som är förenligt med gällande lagstiftning, t.ex. regler om dataskydd, offentlighet- och sekretess och upphovsrätt. Riskerna med molntjänster måste hanteras t.ex. genom val av lämplig leverantör, genom beslut om vilka data som ska placeras i tjänsten och genom utformningen av avtalet.

Kursen anlägger ett praktiskt juridiskt perspektiv på användningen av molntjänster. De rättsliga ramarna för användningen av molntjänster analyseras i ljuset av den senaste rättsutvecklingen. Dessutom diskuteras olika avtalsregleringar på området. Särskilt fokus riktas mot hanteringen av säkerhetskrav vid användning av molntjänster.

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till verksamma i den offentliga sektorn och jurister som kommer i kontakt dessa frågor. Den är även lämplig för IT-chefer, upphandlare m.fl. som måste förhålla sig till juridiken inför en eventuell migrering till molnet.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Terminologi och teknik
 • Olika typer av molntjänster
 • Karaktäristiska drag
 • Drivkrafter för molntjänster
 • Skillnad mot traditionell drift / outsourcing
 • Hybridlösningar
 • Risker och problem som måste hanteras
 • Molntjänstavtalet – typisk reglering och risker
 • ”Rätten till data”
 • Servicenivåer och ansvarsreglering
 • Går det att förhandla om villkoren?
 • Molntjänster som en del av ett driftavtal
 • Tolkning av relevant lagstiftning
 • Dataskyddslagstiftningens tillämpning på molntjänster
 • Krav på personuppgiftsbiträden som måste mötas
 • Hur säkerställs att det inte är fråga om utlämnade av personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig?
 • Överföring till tredje land – standardavtalsklausulerna och EU-US Data Privacy Framework
 • Offentlighet- och sekretesslagstiftningen – hur ska den tillämpas?
 • När blir handlingar som hanteras i molnet allmänna?
 • När hindrar sekretessregleringen användning av molntjänster?
 • Den nya sekretessbrytande bestämmelsen för utkontraktering
 • Relevant teknisk och organisatorisk utformning som påverkar bedömningen
 • Kopplingen till Cloud Act, FISA och annan internationell lagstiftning
 • Upphovsrätten i molnet – licenser och ansvarsfrågor
 • Särskilda säkerhetsregler, t.ex. NIS/NIS II och säkerhetsskyddslagen
 • Praktiska åtgärder innan användning av molntjänster
 • Risk- och sårbarhetsanalys
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering
 • 09.30
  • Teknisk, affärsmässig och terminologisk introduktion
 • 10.00
  • Risker och problem med molntjänster – och hur de kan
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Tillämpning av dataskyddsregleringen
 • 11.45
  • Offentlighet- och sekretess m.m.
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Vissa upphovsrättsliga frågor
 • 14.00
  • Molntjänstavtalet
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Särskild säkerhetsreglering
  • Praktiskt säkerhetsarbete
 • 16.00
  • Sammanfattning och frågor
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Deltagarna tycker
 • "Guldstjärna!"
 • "Kursen motsvarade mina förväntningar mycket väl"
 • "Insatta, engagerade, spännande att lyssna på!"
 • "Det var relevant innehåll och en röd tråd. Lätt att följa trots ganska tekniskt bitvis."
Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls på begäran efter genomförd utbildning.