Hem

Kurser i avtals- och bolagsrätt

Våra kurser följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar. Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Avtalsrätt är det juridiska område som koncentrerar sig på avtal, hur ett avtal uppkommer, dess giltighet samt hur avtalet ska tolkas vid en tvist mellan parterna. Avtalet är det centrala instrumentet för civilrättsliga mellanhavanden. 

Avtalsrätt brukar delas in allmän respektive speciell avtalsrätt. Med speciell avtalsrätt avses vanligen regler som är särpräglade för en viss avtalstyp. Allmän avtalsrätt betecknar motsatsen - regler som är gemensamma för alla avtalstyper. De tar sikte på vissa generella gemensamma problem, t.ex. frågorna huruvida det föreligger ett avtal, om part har varit företrädd av behörig, hur avtalet skall tolkas och vad som händer om det inträffar omständigheter som parterna inte räknat med. I vårt kursutbud finns kurser som omfattar såväl allmän som speciell avtalsrätt.

Inom juridiken skiljer man traditionellt mellan obligationsrätt och sakrätt. Obligationsrätten handlar om hur avtal kommer till stånd och vad som gäller mellan avtalsparter. Sakrätten berör situationer då parter som inte står i avtalsförhållande med varandra gör anspråk på samma rättighet. 

Huvudprincipen inom avtalsrätten är att parterna själva i hög grad kan bestämma vilka regler som ska gälla dem emellan. Genom avtalet skapar parterna själva ett styrmedel eller normer som reglerar deras beteende och avgör hur eventuella avtalskonflikter ska lösas. 

Avtalsrätten bygger på principerna om rätten för var och en att fritt ingå avtal, avtalsfrihet, och skyldigheten för avtalsparterna att fritt infria avtalet, avtalsbundenhet. Huvudregeln är att individerna själva skall kunna bestämma om de överhuvudtaget vill avtala, med vem avtalet skall ingås och avtalsinnehållet. Den viktigaste utgångspunkten i avtalsrätten är att avtal ska hållas, pacta sunt servanda, det finns dock flera undantag från principen.                       

I vårt kursutbud finns kurser inom avtalsrätt som spänner över flera rättsområden. Vi erbjuder kurser som omfattar avtalsförhållanden som är specifika för offentlig sektor såsom avtalsfrågor vid offentlig upphandling. Därutöver har vi även kurser inom mer specifika avtalsförhållande, kurser som exempelvis behandlar licensavtal, aktieägaravtal, AB-avtal och IT-avtal. Våra kurser ger vägledning i avtalstolkning liksom i hur du på bästa sätt skriver avtal.

Bolagsrätt behandlar bland annat hur olika associationsformer (bolag, föreningar, stiftelser) skapas och upplöses, vad som är kännetecknande för de olika associationsformerna, vilka som får representera dem i avtal med utomstående personer och hur resultatet ska fördelas mellan ägarna. 

Ett aktiebolag är en juridisk person vars huvudsakliga syfte är att generera vinst. Aktiebolag kännetecknas av att delägarna saknar personligt ansvar för företagets förbindelser, att antalet delägare är obegränsat samt att det krävs ett insatskapital, aktiekapital, för att bilda bolaget. Aktiekapitalets miniminivå för privata bolag sänktes under år 2010 från 100 000 kronor till 50 000 kronor.

Aktiebolag bildas genom att av en eller flera stiftare upprättar en stiftelseurkund. Stiftarna kan vara fysiska eller juridiska personer och aktiebolaget kan antingen vara privat eller publikt. Ett publikt aktiebolag är ett företag som erbjuder aktier på den öppna marknaden. I publika bolag har aktieägarna mindre handlingsfrihet. En väsentligt skillnad från privata aktiebolag är även att publika aktiebolag måste ha ett aktiekapital på 500 000 kr.

Vi har ett brett utbud av kurser inom bolagsrätt. Kurserna redogör ingående för de bolagsrättsliga regleringarna. 

  • Kommande kurser
  • Nya kurser
  • Ej schemalagda kurser
Kurser i arbetsrätt
14 kommande kurser

Kurser i avtals- och bolagsrätt
27 kommande kurser

Kurser i bank- och finansmarknadsrätt
4 kommande kurser

Kurser i entreprenad- och fastighetsrätt
5 kommande kurser

Kurser i europarätt
11 kommande kurser

Kurser i familjerätt
7 kommande kurser

Kurser i immaterialrätt
10 kommande kurser

Kurser i IT-rätt
10 kommande kurser

Kurser i migrationsrätt
2 kommande kurser

Kurser i miljörätt
4 kommande kurser

Kurser i offentlig rätt
44 kommande kurser

Kurser i processrätt
22 kommande kurser

Kurser i sak- och obeståndsrätt
1 kommande kurs

Kurser i skatterätt
2 kommande kurser

Kurser i straffrätt
8 kommande kurser

Kurser i tillsyn
13 kommande kurser

Kurser i offentlig upphandling
4 kommande kurser

Dessutom har vi...
9 kommande kurser

Funckens gränd 1
Kurslokal

Fem små hus
Kurslokal