IT-avtal

IT-avtal

Den omfattande och relativt komplexa marknaden för IT-relaterade produkter och tjänster har gett upphov till en mängd olika avtalstyper. Kursen behandlar dessa IT-avtal, t.ex. avtal om systemleverans, utveckling, programvarulicenser, drift och molntjänster.

Syftet är att ge en bred översikt över olika avtalstyper och deras rättsliga särdrag. Särskilt fokus riktas mot förhållanden som ofta leder till misslyckade IT-projekt, ansvarsexponering eller tvist mellan parterna. Vad bör tänkas på när avtal utformas? Hur brukar avtalen se ut?

Kursen utgår från ett kundperspektiv, men även risker för leverantörer kommer att belysas.

Avtalsregleringarna belyses genom exempel från standardavtalen på den svenska marknaden och avtal från den offentliga sektorn. Ett stort antal av dessa avtal ingår i kursdokumentationen. En del av avtalen kommer tillhandahållas på såväl svenska som engelska, kursen hålls dock i sin helhet på svenska. Avtalsunderlag finns specifierat under fliken ”Ur kursen”.

Målgrupp

Advokater, biträdande jurister, bolagsjurister och CIO:s samt kontraktsansvariga.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Kursinnehåll
 • Genomgång av olika typer av IT-avtal
 • Affärsavtalet och de allmänna bestämmelserna
 • System- och tjänsteleveransavtal, utvecklingsavtal (projektavtal och agil utveckling), outsourcing och andra driftavtal, molntjänster, hybridavtal (dvs. kombination av drift och molntjänster) samt licensavtal,
 • Rättsfrågor som är centrala för respektive avtalstyp
 • Standardavtal (översikt) på den svenska marknaden och Kammarkollegiets villkor, bl.a. IT DRIFT 2016
 • Avtalsregleringens förhållande till lagstiftning och allmänna kontraktsrättsliga principer
 • Leverantörs- respektive kundperspektiv på olika avtalsfrågor
 • Hur preciseras avtalsobjektet?
 • Resultat- eller resursuppdrag?
 • Servicenivåer
 • Hur hanteras ändringar och tillägg i avtalet?
 • Utformning av leveransprov och provets rättsliga konsekvenser
 • Hur kan respektive parts ansvar preciseras och "grupparbete" undvikas?
 • Dröjsmål och felansvar (prestanda och funktionalitet) m.m.
 • Sanktioner vid dröjsmål och fel
 • Speciella frågor kring felansvar i relation till programvara och IT-tjänster
 • Ansvarsfriskrivningar i IT-avtal.
 • Förhållandet mellan servicenivåviten och vanliga felpåföljder
 • Särskild ansvarsreglering för s.k. tredjepartsprodukter?
 • Licensfrågor och andra immaterialrättsliga frågor
 • Inlåsning, ändringsrätt och tillgång till källkod
 • Reglering av "exit" i drifts- och molnavtal
 • Avtalsregler om dataskydd (personuppgiftsbiträdesavtal m.m.)
 • Tvist
 • Vanliga fallgropar och orsaker till tvist
 • Praktiska åtgärder vid tvist
 • Tvistelösning
 • ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Avtalsunderlag
 • Följande allmänna villkor från Kammarkollegiet och standardavtal från IT- och Telekomföretagen (de sistnämnda i utbildningsversion) ingår:
 • Avtalsvillkor från publika sektorn
 • Tillägg till Avtal 90 (”Verva”)
 • IT Drift 2016, Kammarkollegiets allmänna villkor
 • Programvaror och tjänster 2014, Kammarkollegiets
 • Allmänna villkor, Kammarkollegiets bilaga
 • Särskilda villkor för Konsulttjänst, Kammarkollegiets bilaga
 • Särskilda villkor för Kundunik tjänsteleverans, Kammarkollegiets bilaga
 • Särskilda villkor för Molntjänst, Kammarkollegiets bilaga
 • Särskilda villkor för proprietär programvara, Kammarkollegiets bilaga
 • Särskilda villkor för Öppen källkod, Kammarkollegiets bilaga
 • Personuppgiftsbiträdesavtal, Kammarkollegiets bilaga
 • The NIST definition of Cloud Computing
 • Cloud Sweden Juridikgruppens checklista inför köp av molntjänster
 • Stockholm Handelskammares Modellavtal Deposition 2014
 • Kommentarer till Stockholms Handelskammares Modellavtal 2014
 • Utbildningsmaterial från IT & Telekomföretagen
 • Systemleverans
 • Allmänna bestämmelser Avtal 90 version 2014 (+eng version)
 • Allmänna bestämmelser IT-Underhåll version 2014 (+eng version)
 • SLA- Bilaga, Villkor Servicenivåer för Underhåll
 • Utveckling, projekt och tjänster
 • Allmänna bestämmelser IT-Tjänster version 2014 (+eng version)
 • Allmänna bestämmelser IT-Projekt version 2014 (+eng version)
 • Allmänna bestämmelser Internetprojekt version 2014
 • Allmänna bestämmelser Agila Projekt version 2014 (+eng version)
 • Bilaga risk- och vinstutdelning Agila projekt version 2014
 • Kommentar till Agila Projekt version 2014
 • Infrastruktur
 • Allmänna bestämmelser IT-Infrastrukturtjänster version 2014 (+eng version)
 • SLA-bilaga, villkor Servicenivåer för Drift
 • Allmänna bestämmelser Molntjänster version 2014 (+eng version)
 • SLA-bilaga, Villkor för Servicenivåer för Molntjänster
 • Särskilda bestämmelser vid behandling av personuppgifter i samband med IT-Infrastrukturtjänster (+eng version)
 • Särskilda bestämmelser vid behandling av personuppgifter i samband med Molntjänster (+eng version)
 • Särskilda bestämmelser vid behandling av personuppgifter i samband med andra tjänster än Molntjänster och IT-Infrastrukturtjänster (övriga tjänster) (+eng version)
 • Bilaga Specifikation över behandling av personuppgifter för IT Infrastruktur/Molntjänster
 • Bilaga Specifikation över behandling av personuppgifter för övriga tjänster
 • Övrigt
 • Affärsetiska grundprinciper
 • Sekretessavtal (IT & Telekomföretagen 2008)
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • IT-avtalen – en översikt (DW)
  • Vad är speciellt med IT-avtal?
  • Översikt över olika typer av IT-avtal och deras särdrag
  • Centrala rättsfrågor för respektive avtalstyp
  • Standardavtal på IT-området
 • 10.15
  • Tvisteperspektivet på IT-avtal (LP)
  • Vanliga orsaker till tvister
  • Hur kan parterna skydda sig i avtalet?
  • Avtalsregleringens förhållande till lagstiftning och allmänna- kontraktsrättsliga principer
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Systemleveransavtal m.m. (DW)
  • Avtal 90
  • Precisering av avtalsobjektet. Hur går det till? Konsekvenser för felansvaret
  • Leveransprov och dess rättsliga konsekvenser
  • Helhetsansvar
  • Tredjepartsprodukter
  • Underhållsåtaganden
 • 12.00
  • Utveckling. Projekt- och konsultavtal (LP)
  • Resultat- respektive resursuppdrag? Hur skiljer sig ansvaret?
  • IT Projekt / IT Tjänster
  • Hur hanteras projektarbete (samverkan mellan kund och leverantör)?
  • Hur hanteras ändringar och tillägg?
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Utveckling. Projekt- och konsultavtal (LP) forts.
 • 13.45
  • Kort om agil utveckling (DW)
  • Vad kännetecknar denna typ av utveckling?
  • Rättsliga utmaningar
  • Agila Projekt
 • 14.05
  • Drift, outsourcing och molntjänster (LP)
  • IT Drift/traditionell Outsourcing, m.fl.
  • Kammarkollegiets tillägg till IT-Drift
  • Cloud Computing/Molntjänster m.fl.
  • Ansvar för back-up
  • Servicenivåer. Servicenivåviten. Exklusiv påföljd?
  • Exit-möjligheter/reglering
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Reglering av personuppgiftsbehandling i IT-avtal (DW)
  • Personuppgiftsbiträdesval
  • Ansvarsfördelning
  • Krav på säkerhet
 • 15.30
  • Allmänna frågor om upphovsrätt och licens (DW)
  • Typisk licensreglering
  • Licensavtalet Edel
  • Upphovsrätten till specialutvecklad programvara
  • Upphovsrätten i drifts- och molntjänster. Vem behöver licens?
  • Inlåsning, ändringsrätt och tillgång till källkod
 • 16.05
  • Vad händer vid tvist (LP)
  • Tvistelösning i IT-tvister
  • Praktiska åtgärder vid tvist. Hur agera?
  • Summering
 • 16.30
  • Frågestund
 • 17.00
  • Kursen avslutas
Deltagarna tycker
 • ”Fulländad kurs – man märkte att föreläsarna hade 120% kunskap som de koncentrerade till 100%, smart!”
 • ”Kursen berörde flera olika perspektiv vilket var lysande. Kursmaterialet är användbart och fullt begripligt även i efterhand.”
 • "Väldigt brett innehåll under så kort tid, lätt att ta till sig. Mycket kunniga föreläsare."
 • ”För mig som är ny inom IT-rätten gav kursen en bra översikt utan att bli alltför grundläggande. Att kursledarna utgick från att deltagarna hade allmänna juridiska kunskaper höjde nivån på kursen ytterligare. Suveränt!”
 • ”Det man tar med sig från dagen är dels kursens intressanta och allmänbildade innehåll, men också minnet av trevlig personal, fräscha lokaler och gott fika!”
 • "Alltid mycket klara och tydliga föreläsare, märks att de behärskar sitt ämne till fullo."