Hem

Kurser i familjerätt

Våra kurser följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar. Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Familjerätt omfattar frågor om äktenskap och samboende, förhållandet mellan föräldrar och barn samt arvsrätt. Familjerätt rymmer även regler om gode män och förvaltare. Familjerättens olika områden följer således med oss alla genom livets alla skeden, och alla kommer under något skede av livet komma i kontakt med familjerätt på ett eller annat sätt. 

Familjerätt är den del av civilrätten som reglerar familjens rättsställning och familjemedlemmars rättigheter och förpliktelser gentemot varandra och utomstående. I begreppet familjerätt innefattas bland annat arvsrätt, lagar rörande barn, ingående och upplösning av parförhållanden samt makar och sambos inbördes förhållanden.

Fakultetskurser erbjuder ett vitt utbud av kurser i familjerätt. Våra kurser i familjerätt spänner över familjerättens olika områden.

Arvsrätt. Arvsrätten reglerar vem som efter en persons död har rätt till dennes kvarlåtenskap, dvs. samlade ägodelar. Inom arvsrätten hanteras bl a testamenten, bouppteckningar, förskott på arv, laglottsfrågor, boutredningar och förvaltning av dödsbon. Rätten till arv kan baseras antingen på släktskap eller på ett testamente. 

En av de största skillnaderna mellan att vara gift och att leva i ett samboförhållande är att makar ärver varandra, vilket inte gäller för sambos. När det gäller barns arvsrätt får gemensamma barn vänta på sin del av arvet till dess att båda föräldrarna har gått bort. Eventuella särkullbarn, barn till den avlidne, har dock rätt till sin del av kvarlåtenskapen direkt. Arvet fördelas enligt vissa bestämda principer.

Fakultetskurser erbjuder kurs i arvsrätt där olika frågor som möter den som sysslar praktiskt med arvsrätt behandlas. Vår kurs i boutredningar behandlar dels det befintliga regelverket, dels vissa konkreta frågor som visat sig vara svårlösta och där olika lösningar kan diskuteras.

Bodelning. Bodelning är den fördelning av makar eller sambos gemensamma egendom som i regel sker om parförhållandet av någon anledning upplöses. Parterna kan göra en bodelning på egen hand, men om de inte kan komma överens om eller hur en bodelning ska gå till kan en bodelningsförrättare utses av allmän domstol. Bodelning ska alltid ske om någon av parterna går bort, innan fördelning av kvarlåtenskapen, samt vid upplösning av ett äktenskap. Vid upplösning av ett samboförhållande ska bodelning ske på begäran av någon av parterna. Både makar och sambos kan avtala om att bodelning inte ska ske, eller att bodelning inte ska ske avseende viss egendom. Makar gör detta genom äktenskapsförord och sambos kan istället välja att upprätta ett samboavtal.

 Fakultetskurser erbjuder kurs i praktisk bodelning. Vi har kurser som omfattar en grundläggande såväl som en avancerad nivå. Utifrån relevant lagstiftning och praxis ger kursen svar på frågor om egendomsordningen, jämkningsreglerna, vad som ska ingå vid en sambobodelning, övertagande av bostad samt mycket mera.

Barnrätt. Barnets bästa är avgörande i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Hänsyn ska alltid tas till barnets vilja, dock med beaktande av barnets ålder och mognad. 

Vid en separation eller skilsmässa kan det ibland vara svårt att komma överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet, var barnet ska bo och hur umgänget ska se ut. Vid upplösning av äktenskap, partnerskap och samboförhållanden uppstår en mängd problem som måste lösas. Samtidigt är relationen mellan parterna ofta dålig. Känslorna är starka och det är svårt att se rationellt på de problem som uppkommer.

I regel anses gemensam vårdnad vara en del av principen om barnets bästa. En domstol kan dock fatta beslut om enskild vårdnad för en av föräldrarna, exempelvis om det finns uppenbara samarbetssvårigheter dem emellan. Domstolen kan inte besluta om gemensam vårdnad om båda föräldrarna motsätter sig det.

Fakultetskurser erbjuder kurs där en genomgång av det komplexa regelverket kring vårdnad, boende och umgänge behandlas. Våra kurser i barnrätt omfattar kurs i vårdnad, boende och umgänge både på en grundläggande praktisk nivå samt en fördjupad kurs i ämnet. 

  • Kommande kurser
  • Nya kurser
  • Ej schemalagda kurser
Kurser i arbetsrätt
13 kommande kurser

Kurser i avtals- och bolagsrätt
26 kommande kurser

Kurser i bank- och finansmarknadsrätt
4 kommande kurser

Kurser i entreprenad- och fastighetsrätt
5 kommande kurser

Kurser i europarätt
11 kommande kurser

Kurser i familjerätt
7 kommande kurser

Kurser i immaterialrätt
10 kommande kurser

Kurser i IT-rätt
10 kommande kurser

Kurser i migrationsrätt
2 kommande kurser

Kurser i miljörätt
4 kommande kurser

Kurser i offentlig rätt
42 kommande kurser

Kurser i processrätt
22 kommande kurser

Kurser i sak- och obeståndsrätt
1 kommande kurs

Kurser i skatterätt
2 kommande kurser

Kurser i straffrätt
8 kommande kurser

Kurser i tillsyn
12 kommande kurser

Kurser i offentlig upphandling
4 kommande kurser

Dessutom har vi...
8 kommande kurser

Funckens gränd 1
Kurslokal

Fem små hus
Kurslokal