Tvångsvårdsmål i teori och praktik – rekvisit, rättigheter och principer

Tvångsvårdsmål i teori och praktik – rekvisit, rättigheter och principer

Att samhälleliga aktörer har ett ansvar för att stödja och skydda individer i utsatta situationer ifrågasätts sällan, men hur långt sträcker sig detta ansvar? När kan och bör myndigheter ingripa mot enskildas vilja eller utan deras samtycke? Hur flexibla är rekvisiten i våra tvångsvårdslagar och vilket tolkningsutrymme lämnas till tillämparen? Bör samhällets insatser – och även de som kan ske med tvång – omfatta var och en? Vilket ansvar har t.ex. de kommunala socialnämnderna för de s.k. IS-barnen och deras föräldrar och utsatta EU-medborgare? Vem ansvarar för personer med samsjuklighet och hur ska vi se på tvångs- och begränsningsåtgärder för demenssjuka? Finns det tydliga gränser mellan frivillighet och tvång ur ett rättsligt perspektiv? Många svåra övergripande frågor ställs på sin spets när det gäller samhällets yttersta ansvar för utsatta människor, vilka också påverkar den praktiska tillämpningen i enskilda fall.

Kursen syftar till att ge insikt i det rättsliga systemets logik gällande skydd av barn och andra utsatta grupper, med särskilt fokus på personer med missbruk och psykisk sjukdom. Med utgångspunkt i både svensk och internationell rättsvetenskaplig forskning analyseras och diskuteras fiktiva fall (omdebatterade och aktuella) ur ett rättsligt perspektiv. Utöver att fördjupa förståelsen för den rättsliga regleringen avseende ansvarsfördelning mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården samt de rättsliga aktörernas roller och befogenheter diskuteras under kursen hur den senaste forskningen kan användas i den praktiska verksamheten. Generella och övergripande frågeställningar i tvångsvårdsmål kopplas till konkreta rekvisit i de tvångsvårdslagar som behandlas på kursen: LPT, LVM och LVU.

Särskilt fokus kommer att ligga på de offentligrättsliga principerna om legalitet, objektivitet och proportionalitet och hur dessa ställer krav på att alltid utreda och pröva alternativa, mindre ingripande åtgärder innan tvångsvård kan bli aktuellt. Dessutom relateras lagstiftningen genomgående till regleringen av mänskliga fri- och rättigheter.

Målgrupp

Kursen riktar sig till advokater, biträdande jurister, socialtjänst och hälso- och sjukvård samt Socialstyrelsen, SKR, IVO m.m.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Rättsliga förutsättningar för tvångsvård
 • Begränsning av rättigheter – intressen som motiverar tvångsvård
 • Beslutsvägar – aktörer och befogenheter
 • Rättssäkerhetsaspekter i tvångsvårdsmålen: processuella och formella krav
 • Tvång i tvånget – tvångsåtgärder under tvångsvården
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas