Komplicerade boutredningar

Komplicerade boutredningar

När en fysisk person går bort uppstår ett dödsbo – en juridisk person med dödsbodelägarna (arvingar och/eller universella testamentstagare) som delägare.

Avvecklingen av ett dödsbo sker i olika steg. Bouppteckningen identifierar dödsboet och är dess legitimationshandling. Den anger vem som avlidit, vilka som är dödsbodelägare, vilka tillgångar och skulder som ingår i boet (tidigare också underlag för arvsskatten), förekomsten av testamente m.m. Var den avlidne gift eller sambo, skall först bodelning ske enligt äktenskapsbalken eller sambolagen. Dödsboet upplöses sedan genom ett arvskifte. I okomplicerade fall görs detta genom  en överenskommelse mellan delägarna (ett s.k. avtalsskifte). I komplicerade fall förordnar tingsrätten en boutredningsman, som förvaltar boet och genomför utredningen av boet. Finns det en testamentsexekutor utsedd, ankommer boutredningen i första hand på denna. Kan delägarna inte komma överens, är boutredningsmannen och testamentsexekutorn utan särskilt förordnande även skiftesman. Arvskifte sker då genom ett beslut av skiftesmannen (s. k. tvångsskifte). Delägare som inte är nöjd med skiftet kan klandra detta genom att väcka talan mot övriga delägare vid tingsrätten.

Denna kurs behandlar olika frågor som möter den som sysslar praktiskt med boutredningar. Fokus ligger på de komplicerade situationer som kan uppkomma både från praktisk och teoretisk synpunkt. Lagstiftning, praxis och doktrin ger naturligtvis en viss vägledning men ofta är man utlämnad till att finna lämplighetsöverväganden i det enskilda fallet.

Kursen gör en genomgång av dels det befintliga regelverket, dels vissa konkreta frågor som visat sig vara svårlösta och där olika lösningar kan diskuteras.

 

Målgrupp

Advokater, biträdande jurister, jurister och övriga som sysslar med boutredningar. Kursen förutsätter grundläggande kunskaper i successionsrätt.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Etablering av boutredningen
 • Olika former av dödsboförvalting
 • Förvaltning genom boutredningsman och testamentsexekutor
 • Omfattningen av uppdraget
 • Kompetensområde
 • Förvaltningsåtgärder
 • Redovisning
 • Praktiska frågor – hur gör man?
 • Handläggning, sammanträden, protokoll, materiell processledning
 • Handläggningsbeslut
 • Bouppteckning
 • Regelverk
 • Kallelse m.m.
 • Bouppteckningsförrättningen
 • Bouppteckningens innehåll och utformning
 • Bodelning i anledning av dödsfall
 • Äktenskapsbalken
 • Jämkning enligt 12 kap. ÄktB (NJA 2008 s. 451)
 • Äktenskapsförord (NJA 1993 s. 583 och ”Kulle-målet”)
 • Föravtal
 • Sambolagen
 • Begäran om bodelning (NJA 2008 s. 49)
 • Efterlevande sambos rättsställning
 • Övergång från boutredning till arvskifte
 • Anmälan enligt 19 kap. 15 § ÄB
 • Gränsen mellan boutredningsstadiet och skiftesstadiet
 • Arvskifte
 • Förfarandereglerna (17 kap. ÄktB)
 • Prejudiciella frågor
 • Mellanbeslut med fullföljdshänvisning
 • Mellanbeslut (NJA 2013 s. 602)
 • Lottläggning (3 kap. 5 § och 23 kap. 3 § ÄB)
 • Utformning av tvångsskifte
 • Delgivning och klander
 • Makes arvsrätt
 • Vederlag och förkovran (NJA 2014 s. 736)
 • 3 kap. och 8 kap. ÄB
 • Fri förfoganderätt – full äganderätt
 • Efterarvsrätt i livförsäkring (NJA 1975 s. 302)
 • Förstärkta laglottskyddet
 • 7 kap. 4 § ÄB
 • Tillämpningsproblem
 • Återbäring till dödsboet eller bröstarvingen?
 • Återbäring före eller efter bodelning?
 • Ett ”på förhållandena under livstiden riktat intresse” (Bonniermålet)
 • Generationsskiften av egendom – företag (fideikommisstankar)
 • Avräkning för förskott på arv, 7 kap. 2 § ÄB
 • Nyttjanderättsersättning
 • Förutsättningar (NJA 2006 s. 206)
 • Tillämpligt vid arvskiften?
 • Ny rättspraxis
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas
Deltagarna tycker
 • "Johan är lugn, metodisk och med humor och distans till det juridiska i teorin och i praktiken. Fantastiskt bra"
 • "Pedagogisk och kunnig föreläsare. Kursen höll ett lagom tempo där det gavs utrymme för att diskutera praktiska handläggningsfrågor, vilket jag uppskattar"
 • "Mycket bra föreläsare som är oerhört kunnig i sitt ämne. Fördelen med Johan är dels att han är en erfaren praktiker och dels en duktig pedagog"
 • "Kursen gav en bra överblick av rättsområdet med bra material som sammanfattning. Därtill vilken fin service och vilket fikabord - out-standing!"