Hem

Kurser i processrätt

Våra kurser följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar. Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Processrätt är det rättsområde som behandlar formerna för domstolarnas rättskipning i brottmål, förmögenhetsrättsliga mål och familjemål. Den centrala lagstiftningen på området utgörs av rättegångsbalken vilken innehåller ingående regler om hur parterna och domstolarna ska agera under tingsrättsprocessen och vad som gäller då ett mål överklagas till hovrätten och Högsta domstolen.

Viktiga områden inom den allmänna processrätten är t.ex. rättegångshinder, forum, talan, kumulation, säkerhetsåtgärder, tvångsmedel, rättskraft, rättegångskostnad, bevismedel, bevisföring och bevisvärdering. Därtill kommer de olika momenten i själva rättegången, t.ex. förberedelse, huvudförhandling och dom i tvistemål samt förundersökning, åtal, huvudförhandling och dom i brottmål. Slutligen omfattar den allmänna processrätten även överrättsprocessen, dvs. reglerna om hur en rättegång går till i hovrätt och Högsta domstolen.

I våra kurser i processrätt diskuteras metoderna för lagtolkning och rättstillämpning.

Tvistemålsprocessen. Civilprocess kallas även för tvistemål, vilket innebär att två fysiska eller juridiska personer är oense om något. Motsatsen till civilprocess är straffprocess, då är en person åtalad för att ha begått ett brott. 

Våra kurser i tvistemål är är uppdelade på rättegången i tvistemålets olika delar; där en kurs behandlar förberedelse, en annan kurs huvudförhandling och slutligen redogörs bevisning i tingsrätten i den tredje kursen. I kurserna framgår praktiska synpunkter på de regler som styr domstolens och parternas agerande under de olika faserna. Kurserna ger en praktisk orientering av tvistemålsprocessen. Vi har även kurs om överrättsprocessen. 

Specialprocessrätt. Vi erbjuder även kurser i specialprocess t.ex. utsökning och konkurs samt kurs i alternativa former för tvistelösning såsom kurser i medling och skiljeförfarande.

Processuell preklusion. Preklusionsreglerna ger domstol möjlighet att avvisa nya omständigheter eller bevis som åberopas av part. I vår kurs sätts reglerna i ett större perspektiv där de jämförs med andra avvisningsregler i rättegångsbalken och med straff- och kostnadssanktion. Kursen klarlägger hur preklusionsreglerna bör tillämpas i olika situationer.

Förhörsteknik. Att ställa rätt frågor till vittnet är en av advokatens viktigaste uppgifter. Att bemästra en god förhörsteknik är en yrkeskonst och vägledning ges inte genom rättsfall, däremot finns regler på området. I våra kurser inom förhörsteknik får den praktiskt verksamme rättegångsjuristen lära sig olika förhörsmetoder.

Målsägandebiträde. Att vara målsägandebiträde är ett omfattande och inte helt okomplicerat uppdrag som bland annat kräver goda kunskaper i straff- och processrätt samt i skadeståndsfrågor. I vårt kursutbud finns kurser som vänder sig till dig som redan åtar sig uppdrag som målsägandebiträde eller som planerar att göra det.

Offentlig försvarare. Den som åtar sig ett uppdrag som offentlig försvarare har att utföra uppdraget med en kvalité som säkerställer den misstänktes rätt till en rättvis rättegång enligt artikel 6 i Europeiska konventionen. I våra kurser för försvarare ges kunskaper för att kunna svara upp mot de högt ställda kraven.

  • Kommande kurser
  • Nya kurser
  • Ej schemalagda kurser
Kurser i arbetsrätt
13 kommande kurser

Kurser i avtals- och bolagsrätt
26 kommande kurser

Kurser i bank- och finansmarknadsrätt
4 kommande kurser

Kurser i entreprenad- och fastighetsrätt
5 kommande kurser

Kurser i europarätt
11 kommande kurser

Kurser i familjerätt
7 kommande kurser

Kurser i immaterialrätt
10 kommande kurser

Kurser i IT-rätt
10 kommande kurser

Kurser i migrationsrätt
2 kommande kurser

Kurser i miljörätt
4 kommande kurser

Kurser i offentlig rätt
42 kommande kurser

Kurser i processrätt
22 kommande kurser

Kurser i sak- och obeståndsrätt
1 kommande kurs

Kurser i skatterätt
2 kommande kurser

Kurser i straffrätt
8 kommande kurser

Kurser i tillsyn
12 kommande kurser

Kurser i offentlig upphandling
4 kommande kurser

Dessutom har vi...
8 kommande kurser

Funckens gränd 1
Kurslokal

Fem små hus
Kurslokal