Kontakta oss

Försvararens uppdrag

Försvararens uppdrag

Att säkerställa en rättvis rättegång

Den som åtar sig ett uppdrag som offentlig försvarare har att utföra uppdraget med en kvalité som säkerställer den misstänktes rätt till en rättvis rättegång enligt artikel 6 i Europeiska konventionen. Såväl den misstänkte som domstolen har rätt att kräva att försvararen har tillräckligt hög kompetens för att kunna utföra uppdraget med den kvalité som krävs.

Den här kursen ger kursdeltagarna nödvändiga kunskaper för att redan från första uppdraget kunna svara upp mot de högt ställda kraven. Den som är misstänkt för ett brott vill självklart ha det bästa försvaret som går att få. För att en försvarare ska kunna få ett sådant förtroende från klienten krävs att försvararen bl.a. förstår vilka frågor som alltid måste ställas till klienten och vilka råd som ska lämnas till klienten utifrån svaren. Försvararen måste ha kunskaper om de mest centrala bestämmelserna i brottsbalken och i rättegångsbalken. Domstolen har rätt att kräva att den som har erhållit ett uppdrag som offentlig försvarare alltid uppträder professionellt och att utförandet av uppdraget är koncentrerat till det som är relevant utifrån uppdragets omfattning.

Försvararens kunskaper om domstolens bevisprövning och om de bestämmelser som styr bestämmande av påföljd skapar förutsättningar för att relevanta uppgifter inhämtas och kontrolleras under förundersökningen, att bevisning av betydelse åberopas, att rätt frågor ställs under förhör samt att pläderingen koncentreras till de delar av utredningen som har betydelse för domstolens prövning.

Målgrupp

Advokater och biträdande jurister som åtar sig uppdrag som offentlig försvarare.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Första mötet med klienten
 • Bemötande
 • Frågor
 • Information
 • Råd
 • Fortsatta kontakter med klienten
 • Tillgänglighet
 • "Steget före"
 • Domstolens prövning av ett brottmål
 • Bevisbörda och beviskrav
 • Uppsåt
 • Straffvärde
 • Val av påföljd
 • Straffmätning
 • Förundersökningen
 • Framställningar och åtgärder
 • Närvaro vid förhör
 • Genomgång av förundersökningsprotokoll
 • "Slasken"
 • Häktningsförhandling
 • Möte med klienten
 • Häktnings-PM
 • Förberedelse
 • Åtalet
 • Brott
 • Gärningsbeskrivning
 • Rubricering
 • Brottet preskriberat?
 • Bevisning
 • Huvudförhandling
 • Möte med klienten
 • Förberedelse
 • Den tilltalades inställning
 • Sakframställan
 • Frågor under förhör
 • Personalia
 • Plädering
 • Domen
 • Domslutet
 • Domskälen
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas
Deltagarna tycker
 • ”Väldigt begåvade föreläsare som delade med sig av en stor mängd praktiskt användbar information som jag aldrig skulle kunna läsa mig till.”
 • ”Trevliga lokaler, bra föreläsare, fantastiskt bra frukost och godsaker!”
 • ”Diskussionsformen och stämningen var fantastisk.”
 • "Lärorikt och intressant. Nedslag i varje del av brottmålsprocessen"
 • "Bra tips på vad man kan göra för att praktiskt utveckla sin roll som försvarare."