Rättssalsretorik

Rättssalsretorik

Retoriken är den allmänna läran om övertygande kommunikation. För att övertyga i rättsliga sammanhang krävs givetvis goda kunskaper i juridik men det räcker inte. Retoriken bidrar med insikter om samspelet mellan fakta, känslor och förtroende samt om betydelsen av anpassning till olika aspekter av ett visst kommunikativt sammanhang. Tillsammans bidrar god juridik och god retorik till att det som framförs i just rättsliga sammanhang får genomslagskraft – att det når fram till sina avsedda mottagare och ger så god verkan som möjligt.

Rättssalen utgör både en av de mest krävande rättsliga och en av de mest krävande retoriska miljöer som finns. Kursen Rättssalsretorik kombinerar praktiska erfarenheter med teoretiska insikter om vad en jurist bör beakta retoriskt för att verkningsfullt nå fram med sitt budskap där. Dessa insikter förbättrar kursdeltagarnas förmåga att i olika roller och på olika sätt själva agera inför rätta. Insikterna ökar dessutom förståelsen för rättssalen som retorisk miljö och gör kursdeltagarnas verksamhet där mer givande och utvecklande.

Under kursen varvas konkreta råd med belysande exempel och praktiskt betydelsefull teori. Kursen anknyter till läroboken Juridisk genomslagskraft – Att övertyga muntligt som jurist av Jonas Gabrielsen & Inger Høedt-Rasmussen, översatt från danska till svenska och bearbetad av Eric Bylander. Denna bok ingår som kursmaterial.

Målgrupp

Den som vill utveckla sin förmåga att övertyga i rättssalen tillhör kursens målgrupp. Viss egen erfarenhet av arbete i en rättssal är en fördel men inte en förutsättning för att delta. Även den som är en van rättssalsaktör och vill förbättra sina rättsretoriska förutsättningar kan ha god nytta av kursen.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Juridisk genomslagskraft
 • Juridik och retorik
 • Laglighet och lämplighet
 • Rättssalen som retorisk arena
 • Vägen fram till rättssalen
 • Analysera, inventera och disponera
 • Att klä tanken i ord
 • Inlärning, inspiration och improvisation
 • Muntlighet, skriftlighet och ny teknik
 • Relationen mellan skrift, tal och andra medier
 • Presentatören och presentationstekniken
 • Rättssalsretorik i olika instanser
 • Att agera anpassat
 • Förutsättningar och förväntningar
 • Vem anför vad inför vem?
 • Det passande
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Juridisk genomslagskraft
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Vägen fram till rättssalen
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Muntlighet, skriftlighet och ny teknik
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Att agera anpassat
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Allmän information
Anmälan är bindande för ditt företag/organisation när vi skickat bekräftelse till dig. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
 
Vid avbokning 4-1 veckor före kursstart debiteras 50% av kursavgiften. Vid avbokning 6-0 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Avbokningen måste vara skriftlig och skickas till oss via mail till info@fakultetskurser.se.
 
Om du tecknar avbeställningsskydd gäller: Om du eller en nära släkting till dig har blivit allvarligt sjuk återbetalas hela kursavgiften förutsatt att vi fått kännedom om detta senast den aktuella kursdagen. Du måste kunna visa läkarintyg om du är sjuk eller släktskapsintyg och läkarintyg om en nära släkting är sjuk.
 
Våra kurser följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.