Hem

Kurser i arbetsrätt

Våra kurser följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar. Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Arbetsrätt är den del av svensk lagstiftning som behandlar arbetsförhållanden, särskilt förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

Arbetsrätt är ett brett rättsområde som består i flera delar. Arbetsrätten kan delas in i tre huvudteman: den svenska arbetsrättsliga modellen med självreglering mellan arbetsmarknadsparterna (kollektiv arbetsrätt), reglering av förhållandet mellan arbetsgivare och en arbetstagare (individuell arbetsrätt) och diskrimineringsrätt. Utöver detta brukar man till arbetsrätten räkna de processrättsliga frågor som är unika för arbetsrättsliga tvister.

Lagen om anställningsskydd (LAS) är den huvudsakliga regelsamlingen för arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter. Vissa delar av LAS är tvingande och de går inte att ändra genom avtal. Andra delar kan kompletteras och ersättas med kollektivavtal, sådana regler kallas för dispositiva. 

Tvister om hur arbetsrätten egentligen går att tillämpa på frågor som berör parter som är delaktiga i något kollektivavtal drivs vidare upp till arbetsdomstolen som är en partsdomstol. Vad gäller tvister mellan parter som däremot inte är anslutna till något kollektivavtal så kommer dessa istället att avgöras av tingsrätten.

Vårt breda kursutbud inom arbetsrätten speglar arbetsrättens vidd. Våra kurser behandlar dels konkreta lagreglerade områden inom arbetsrätten och dels områden som inte är lika handfasta, exempelvis har vi kurs i att bemöta rättshaveristiskt beteende samt kurs i att hantera svåra samtal.

Arbetsrätt för offentlig sektor. För offentligt anställda gäller särskilda regler. De flesta som arbetar för den svenska staten, och i vissa avseenden även de som arbetar för våra kommuner, regleras av Lag (1994:260) om offentlig anställning, LOA. Offentligt anställda har exempelvis ett avsevärt större skydd för sin yttrandefrihet än vad privatanställda har och får exempelvis inte sägas upp eller avskedas på grund av att den anställde har utnyttjat sin så kallade kritikrätt och kritiserat sin arbetsgivare (staten) i massmedia. Vi erbjuder kurser som har särskilt fokus på arbetsrättsliga frågor för offentlig sektor där ämnen som sociala medier, visselblåsare och integritet behandlas under kurserna. 

I vårt kursutbud finns även kurser som behandlar misskötsel av medarbetare i anställning i offentlig sektor. Kursen ger dig tips, råd och kunskap om vad du kan, och bör göra i förebyggande syfte. Kursen fokuserar på expertfunktionens v/s chefernas roll i arbetet med att hantera misskötsel.

Diskrimineringsrätt. Ett särskilt påtagligt delområde inom anställningsförhållandets rätt är diskrimineringsrätten. Arbetsgivaren har ansvar för att förebygga och motverka diskriminering på arbetsplatsen. Diskrimineringslagen finns för att människor inte ska diskrimineras. Vi erbjuder kurs i ämnet diskriminering och sexuella trakasserier i arbetslivet. Vår kurs belyser de rättsliga krav som ställs på en verksamhet gällande diskrimineringsfrågor och lägger ett särskilt fokus till sexuella trakasserier.

  • Kommande kurser
  • Nya kurser
  • Ej schemalagda kurser
Kurser i arbetsrätt
14 kommande kurser

Kurser i avtals- och bolagsrätt
27 kommande kurser

Kurser i bank- och finansmarknadsrätt
4 kommande kurser

Kurser i entreprenad- och fastighetsrätt
5 kommande kurser

Kurser i europarätt
11 kommande kurser

Kurser i familjerätt
7 kommande kurser

Kurser i immaterialrätt
10 kommande kurser

Kurser i IT-rätt
10 kommande kurser

Kurser i migrationsrätt
2 kommande kurser

Kurser i miljörätt
4 kommande kurser

Kurser i offentlig rätt
44 kommande kurser

Kurser i processrätt
22 kommande kurser

Kurser i sak- och obeståndsrätt
1 kommande kurs

Kurser i skatterätt
2 kommande kurser

Kurser i straffrätt
8 kommande kurser

Kurser i tillsyn
13 kommande kurser

Kurser i offentlig upphandling
4 kommande kurser

Dessutom har vi...
9 kommande kurser

Funckens gränd 1
Kurslokal

Fem små hus
Kurslokal