Internationella anställningsavtal

Vilken domstol är behörig och vilket lands lag är tillämplig i tvister om internationella anställningsavtal? Hur bör dessa internationellt privaträttsliga frågor behandlas när anställningsavtal skrivs?

I takt med att arbetslivet har internationaliserats har också internationellt privaträttsliga frågor blivit vanligare. I EU-förordningarna om jurisdiktion respektive lagval finns det särskilda bestämmelser som syftar till att skydda arbetstagare. Samtidigt finns t.ex. bestämmelser i EU:s utstationeringsdirektiv som i vissa fall kan innebära att de internationellt privaträttsliga reglerna måste frånträdas. De internationellt privaträttsliga bestämmelserna begränsar rättsverkningarna av prorogations- och lagvalsklausuler i internationella anställningsavtal. Reglerna innebär såväl möjligheter som problem för anställningsavtalets parter vid såväl avtalsskrivandet som vid en eventuell tvist om detsamma.

 

Målgrupp

Advokater, jurister och andra som befattar sig med internationella anställningsavtal genom att exempelvis skriva anställningsavtal eller tvistar om dem.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Kursen behandlar huvuddragen av de internationellt privaträttsliga frågor som kan uppkomma i samband med internationella anställningsavtal. Exempel på sådana frågor är:
 • Vilka domstolar är behöriga att ta upp en tvist om ett internationellt anställningsavtal?
 • Vilken lag ska tillämpas på en sådan tvist?
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Introduktion till regelverket
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Jurisdiktion över internationella anställningsförhållanden
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Lagval i internationella anställningsförhållanden
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Att skriva anställningsavtal för internationella arbetsgivare
 • 16.30
  • Kursen avslutas
Deltagarna tycker
 • ”Bra genomgång av ett snårigt ämne.”
 • ”Fick en bra grund i internationell privaträtt, duktig och kunnig föreläsare.”
 • ”Föreläsaren bottnar mycket väl i sina juridiska kunskaper. Fin lokal och ett trevligt arrangemang.”