Hem

Kurser i immaterialrätt

Våra kurser följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar. Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Immaterialrätt handlar om rättsskyddet för intellektuella prestationer och kännetecken. Immateriella rättigheter är uppdelade i fyra kategorier; upphovsrätt, patenträtt, varumärkesrätt och mönsterrätt. Patent- och registreringsverket (PRV) är ansvarig myndighet för dessa rättigheter i Sverige. För samtliga rättigheter förutom upphovsrätt krävs ansökan och registrering. De immateriella rättigheterna ger rättighetsinnehavaren tidsbegränsad ensamrätt till sina tillgångar. Exempelvis ensamrätt att framställa kopior, utnyttja en uppfinning kommersiellt eller använda sig av ett varumärke eller en design. Immaterialrätten som helhet brukar på engelska betecknas intellectual property, inte sällan förkortat IP. 

Immaterialrätten bärs upp av de grundläggande syftet att stimulera och skydda skapande insatser samt möjliggöra för företag att individualisera sin rörelse och sina produkter och skydda sina investeringar. Ämnesområdet immaterialrätt får allt större betydelse och rör mycket stora, i vissa fall enorma ekonomiska värden.

Immaterialrätten är uppbyggd på en serie av lagar om ensamrätt till många olika slag av intellektuella prestationer och till kännetecken. Ensamrätten har karaktären av förmögenhetsrättigheter och hör rättssystematiskt till civilrätten, även om det också finns förvaltningsrättsliga inslag. Immaterialrättsligt oskyddade prestationer eller kännetecken kan i regel frítt efterbildas eller kopieras. Här sätter dock rättsreglerna mot otillbörlig konkurrens vissa gränser. 

Fakultetskurser erbjuder ett brett utbud av högkvalitativa kurser inom immaterialrätt. Våra aktuella kurser inom immaterialrätt spänner över immaterialrättens alla områden. Vi erbjuder kurs inom immaterialrättens fyra kategorier med kurs i patenträtt, kurs i upphovsrätt, kurs i varumärkesrätt samt kurs i mönsterrätt/designrätt.

Upphovsrätt. Upphovsrätten skyddar musik, film, litteratur och annat konstnärligt skapande, och även källkoden till datorprogram. Upphovsrätten gäller i 70 år efter upphovsmannens död. Upphovsrättslagen (URL) är den centrala lagen på upphovsrättsområdet. Den kompletteras av upphovsrättsförordningen och den internationella upphovsrättsförordningen.

Fakultetskurser erbjuder kurs i upphovsrättens olika dimensioner. Vi har kurser som behandlar upphovsrätten övergripande liksom mer specialiserade kurser, vi har exempelvis kurs om upphovsrätten på den inre digitala marknaden där bl.a. direktiven om upphovsrätten på den digitala inre marknaden (DSM-direktivet) behandlas under kursdagen.  

Patenträtt. Patenträtt syftar till att främja samhällets industriella utveckling. Det sker genom att den som med en kvalificerad uppfinning bidragit till denna utveckling tillerkänns ensamrätt, ett patent, avseende sin tekniska prestation. Ensamrätten innebär att uppfinnaren under en viss tid kan hindra andra att utnyttja uppfinningen. Den forskande läkemedelsbranschen är traditionellt en av de industrisektorer där möjligheterna till skydd av immaterialrättigheter, särskilt patent, är av avgörande betydelse. Genom patentsystemet möjliggörs satsningar på forskning och utveckling för att få fram nya och förbättrade läkemedel, satsningar som annars kanske inte hade blivit av. En patentansökan offentliggörs efter 18 månader. Ett patent gäller i max 20 år.

Fakultetskurser har återkommande kurser i patenträtt. Vi erbjuder kurser både för dig som redan är ett patentombud eller ett blivande patentombud liksom för dig som vill veta mer om patenthandläggning. Våra kurser i patenträtt finns på grundläggande och avancerad nivå.

Varumärkesrätt. Varumärkesskydd som är ett skydd för ett kännetecken för ett företag, en produkt eller tjänst. Det kan bestå av exempelvis ord, figurer, bokstäver/siffror, personnamn eller slogans . Det kan också vara en specifik utformning av själva produkten, så kallade förpackningsutstyrslar. Varumärket måste anses unikt och gå att särskilja från andra liknande varor eller tjänster. Ett varumärkesskydd gäller i tio år och kan sen förlängas med 10 år i taget, hur länge som helst.

Fakultetskurser håller kurs i den senaste utvecklingen av svensk och europeisk varumärkesrätt. 

Mönsterrätt / Designrätt. Designrätt är en speciell del av immaterialrätten, inte minst eftersom olika personer avser olika saker. En del använder ”designrätt” för att tala om det som formellt kallas mönsterrätten medan en del andra använder ”designrätt” för att tala om all form av juridik kring design.  

Design som företeelse kan omfattas av en stor mängd olika skydd. Den formgivare som börjar fundera på vilka skydd som kan vara aktuella möts av svar kring upphovsrätt, mönsterrätt, varumärkesrätt. Till det kommer svar om att marknadsrätten också kan åberopas om något händer. Alla olika rättsområden har sina särskilda förutsättningar och det som de erbjuder skiljer sig åt väsentligt. Mönsterskyddslagstiftningens syfte är att bereda skydd åt ny och särpräglad formgivning vare sig det gäller hantverks- eller industriprodukter. I likhet med vad som gäller för immaterialrätten i övrigt erhålls skyddet i form av en ensamrätt. Mönsterskydd/designskydd, skyddar utseendet och formen på en produkt, men inte själva funktionen eller den bakomliggande idén. Ett designskydd gäller i max 25 år.

Vi erbjuder kurs i designrätt/mönsterrätt där de överlappande skydden belyses samt mönsterrätten sätts i sitt sammanhang. Kursen behandlar samspelet mellan mönsterrätt, känneteckensrätt, upphovsrätt samt marknadsrätt.

  • Kommande kurser
  • Nya kurser
  • Ej schemalagda kurser
Kurser i arbetsrätt
13 kommande kurser

Kurser i avtals- och bolagsrätt
26 kommande kurser

Kurser i bank- och finansmarknadsrätt
4 kommande kurser

Kurser i entreprenad- och fastighetsrätt
5 kommande kurser

Kurser i europarätt
11 kommande kurser

Kurser i familjerätt
7 kommande kurser

Kurser i immaterialrätt
10 kommande kurser

Kurser i IT-rätt
10 kommande kurser

Kurser i migrationsrätt
2 kommande kurser

Kurser i miljörätt
4 kommande kurser

Kurser i offentlig rätt
42 kommande kurser

Kurser i processrätt
22 kommande kurser

Kurser i sak- och obeståndsrätt
1 kommande kurs

Kurser i skatterätt
2 kommande kurser

Kurser i straffrätt
8 kommande kurser

Kurser i tillsyn
12 kommande kurser

Kurser i offentlig upphandling
4 kommande kurser

Dessutom har vi...
8 kommande kurser

Funckens gränd 1
Kurslokal

Fem små hus
Kurslokal