Varumärkesintrång

Varumärkesintrång

Frågor om varumärkesintrång har blivit vanligare. Det har dels att göra med den så kallade varumärkesträngseln, det vill säga att antalet registrerade eller inarbetade varumärken (inte minst gemenskapsmärken giltiga i EU i dess helhet) ökar och att utrymmet för nya varumärken därmed blir snävare, dels att varumärkena växer i värde och att det därför blir viktigare för varumärkeshavarna att skydda dessa tillgångar.

Såväl EU-domstolen som svenska domstolar har under de senaste åren kommit att behandla frågor om varumärkesintrång. Denna aktuella rättspraxis kommer att behandlas under kursen. När det gäller lagstiftningsfrågor kommer den senaste europeiska utvecklingen, med förändringar av varumärkesdirektivet och varumärkesförordningen, att behandlas.

Inom ramen för kursen behandlas den senaste utvecklingen av de grundläggande principerna om dubbel identitet, förväxlingsrisk och anseendeskydd i svensk och europeisk praxis. En viss jämförelse görs även med motsvarande utveckling i amerikansk och kinesisk rätt.

Ett annat problemområde som berörs är de försvar som svaranden kan luta sig mot, till exempel hänvisningsrätt, konsumtion och degeneration.

Vidare behandlas de bevisfrågor som kan uppkomma i samband med tvister om varumärkesintrång. I detta sammanhang berörs bland annat betydelsen och utformningen av marknadsundersökningar rörande exempelvis kännedom och förväxlingsrisk. Även andra processuella aspekter, som möjligheter till interimistiska förbud, intrångsundersökning och informationsföreläggande, behandlas.

Slutligen berörs de särskilda problemställningar som kan uppstå vid frågor om varumärkesintrång i avtalsförhållanden, till exempel när en licenstagare går utanför sin licens. Det rör sig både om materiella frågor, såsom gränsen mellan avtalsbrott och varumärkesrättsligt intrång, och om frågor av processuell karaktär, som möjligheten till parallella förfaranden i allmän domstol och skiljenämnd.

Målgrupp

Bolagsjurister, advokater och biträdande jurister, varumärkesombud samt jurister vid myndighet och universitet.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Den senaste rättsutvecklingen i EU-domstolen och i svenska domstolar
 • Förändringar av varumärkesdirektivet och varumärkesförordningen
 • Principerna om dubbel identitet, förväxlingsrisk och anseendeskydd
 • Skillnader mellan europeisk, amerikansk och kinesisk rätt
 • Försvar mot varumärkesintrång: hänvisningsrätt, konsumtion och degeneration m.m.
 • Bevisfrågor och andra processuella aspekter
 • Utformning av marknadsundersökningar rörande kännedom och förväxlingsrisk m.m.
 • Varumärkesintrång inom ramen för avtalsrelationer
 • Frågor vid parallella förfaranden
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas