Immaterialrättens struktur

Immaterialrättens struktur

Med utgångspunkt i den nyutkomna boken, Immaterialrättens struktur (Norstedts Juridik 2019), går författarna igenom frågorna om den immateriella ensamrättens uppkomst, omfång och upphörande samt de nationella och internationella registreringssystemens funktion och härtill även om ensamrätten i en avtalskontext. Framställningen, som behandlar immaterialrätten i dess helhet, inbegripet områdena för varumärkesrätt, patenträtt, mönsterrätt och upphovsrätt, kryddas med exempel från aktuell rättspraxis i Sverige, EU och internationellt.

Genomgången kommer att fokusera på hur de grundläggande immaterialrättsliga frågeställningarna om förutsättningarna för ensamrättens uppkomst (särskiljningsförmåga, uppfinningshöjd, särprägel och verkshöjd), den komplexa avgränsningen av ensamrättens närmare omfång i varje enskild intrångs- eller invändningssituation och ensamrättens varaktighet (från varumärkesrättens eviga natur till mönsterrättens starka tidsbegränsning) egentligen förhåller sig till varandra i en form av logiskt samspel.

Boken, som ligger till grund för kursen, delas ut till deltagarna. Tanken är att med utgångspunkt i praktiska exempel, hämtade från de mest aktuella avgörandena från PMÖD och EU-domstolen, skapa förutsättningar för en diskussion mellan deltagarna.

Målgrupp

Kursen är riktad till de som är nya inom området och vill få en överblick, men även till de som har arbetat med immaterialrätt en längre tid, men vill få en bredare analys och uppdatering. Kursen är främst lämpad för jurister, som kommer i kontakt med immaterialrätt t ex på advokatbyrå, patentbyrå, bolag, universitet, domstol eller annan myndighet.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Vilka är förutsättningarna för ensamrättens uppkomst i de skilda immaterialrättsliga områdena?
 • Hur utmäts egentligen skyddsomfånget i enskilda fall? I vilken utsträckning rör det sig om en bedömning av in casu karaktär, med beaktande av vad som är skäligt med hänsyn till de specifika omständigheterna?
 • Vilken skyddstid gäller för de skilda rättigheterna? Är det rimligt att skyddstiderna, mellan t ex mönster- och upphovsrättsligt skydd, skiljer sig så väsentligt?
 • Hur hänger frågorna om uppkomst, omfång och varaktighet ihop? Finns det en inre immaterialrättslig logik, i vilken dessa frågor samspelar?
 • Hur fungerar de nationella och internationella registreringssystemen? Vilka är de grundläggande principer som ligger bakom dessa komplexa system?
 • Hur fungerar immaterialrätten i en avtalskontext? Vilken betydelse har registreringssystemen i denna kontext? Vad bör man tänka på när immaterialrätten hanteras praktisk i samband med licensavtal och M&A-arbete?
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Frukost och registrering
 • 09.30
  • Immaterialrättens födelse, liv och död
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Nationella och internationella registreringssystem
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Immaterialrätten i en avtalskontext
 • 16.30
  • Kursen avslutas