Patenträttens grunder

Patenträttens grunder

Kursens syfte är att redogöra för patenträttens grunder. Den riktar sig främst till de som arbetar med patentfrågor utan att vara jurister, t.ex. civilingenjörer som arbetar som patentombud, men även till jurister som nyligen börjat arbeta inom patentområdet eller som annars vill uppdatera sina grundläggande kunskaper.

Under kursen kommer, med utgångspunkt främst i patentlagen och svensk rättspraxis på området, men även med viss belysning av de europeiska rättskällorna på området, ett flertal patenträttsliga frågor att beröras. Dessa patenträttsliga frågor kommer att behandlas genom belysande exempel, bl a hämtade från verkliga fall, parallellt med genomgång av de lagfästa reglerna. 

Målgrupp

Kursen vänder sig till jurister som nyligen börjat arbeta inom patentområdet eller som annars vill uppdatera sina grundläggande kunskaper men även till personer som arbetar med patentfrågor utan att vara jurister.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Patenträttens uppkomst
 • Hur avgränsas det patenterbara området?
 • Vad ligger i kriterierna nyhet och uppfinningshöjd?
 • Vilka yttre gränser dras av hänsyn utanför patenträtten, t.ex. god sed eller allmän ordning? Vilka möjliga alternativ har man vad gäller ansökningsförfarandet? Vad består patentansökan av och hur påverkar den ensamrättens framtid?
 • Patenträttens omfång
 • Vad kan innehavaren förhindra? Vilka domstolar har hand om intrångsprocesser?
 • Hur tolkas patentkrav i intrångssituationer?
 • Vilken roll spelar ekvivalensläran?
 • Patenträttens varaktighet och upphörande
 • Hur länge varar patent och vilka möjligheter till tilläggstid finns?
 • Under vilka förutsättningar kan patent ogiltigförklaras eller hävas?
 • Hur ser processen om ogiltigförklaring/hävning ut i praktiken och hur förhåller den sig till intrångsmål?
 • Fri rörlighet, konsumtion och andra speciella begränsningar av patenträtten
 • Patenträttens geografiska begränsning och planerna på en verkligt gemensam europeisk rättighet
 • Vad innebär den patenträttsliga konsumtionsprincipen? Vad innebär experimentundantaget och hur påverkar det rättighetsinnehavaren?
 • När kan tvångslicens meddelas? Vilka aspekter finns?
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas