Filmjuridik

Filmjuridik

Kursen ger en inblick i kommersiella och legala frågor inom filmbranschen. Inom film är hantering av avtal och immateriella rättigheter centralt för att kreatörernas idéer ska realiseras; vid uppbringande av finansiering, för att sätta ramen för produktionen och för att engagera distributörer.

Kursen ger deltagarna en grundläggande kunskap i de legala frågor som aktualiseras vid filmproduktion i vid mening. Målsättningen är att den ska vara relevant både för dig som är verksam eller vill bli verksam som jurist inom film, men även för dig som hanterar avtalsfrågor inom film.  

Vi inleder med att ge en överblick av marknaden och de olika aktörerna samt berör filmpolitikens roll. Därefter tittar vi närmare på de legala frågor som aktualiseras i de olika faserna av filmproduktion. 

Angående filmens idéstadium tar vi upp frågor om rättighetsförvärv och utvecklingsstöd men också frågor om vanliga förhandlingsspörsmål. Angående finansiering tittar vi närmare på de olika aktörernas agenda och uppdrag och hur kreatörerna kan förhålla sig till detta för att kunna realisera sin idé. 

På produktionsstadiet aktualiseras en rad avtalsfrågor. Vi går här igenom de grundläggande avtalen vid filmproduktion, såsom medverkandeavtal, samproduktionsavtal, teamavtal och distributionsavtal. Avseende produktionsstadiet tar vi bl.a. också upp de relativt ofta förekommande förtalsfrågorna.

För distributörerna har visningsfönster präglat affärsmodellen. Här har digitaliseringen påverkat såväl rättighetsförvärv som arvodesmodeller.

Slutligen vänder vi blicken mot det legala regelverket. För att förstå filmfinansieringen tittar vi på de regler som styr statsstödet. Vi kommer också nämna den pågående utvecklingen av upphovsrätten som sker inom EU och beröra aktuella rättsfall. 

Målgrupp

Advokater och jurister som arbetar med eller har ett intresse för filmjuridik samt personer som arbetar med eller vill arbeta med avtal inom mediebolag, t.ex. producenter.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Överblick av aktörerna och marknaden (inkl. filmpolitik).
 • Juridiska aspekter och avtalsfrågor vid olika stadier av filmproduktion från idéstadium, via manus, rättighetsöverlåtelse, finansiering, produktion och distribution.
 • Förtalsfrågor och andra relevanta frågor.
 • Nya affärsmodeller.
 • Lagregler och pågående EU-processer att hålla koll på.
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas