Makten i aktiebolaget

Majoritet mot minoritet

Kursen innehåller en genomgång av aktiebolagsrätten i lag, rättspraxis och doktrin för att belysa de svåra förhållanden som ofta uppstår i fåmansbolag med en majoritet och en minoritet.

Majoriteten har som utgångspunkt kontroll över bolaget genom ABL 7:41. Minoriteten har skydd genom likhetsprincipen i ABL 4:1, generalklausulerna i ABL 7:47 och 8:41 samt jävsreglerna. Det föreligger även en rätt att få en särskild granskare eller minoritetsrevisor förordnad, att vägra beviljande av ansvarsfrihet samt till skadestånd enligt ABL 29:1. Dessa bestämmelser kan dock ofta vara en ren illusion.

Kan minoritetens ställning förbättras genom aktieägaravtal eller föreskrifter i bolagsordningen? Det händer dock ibland att dessa minoritetsrättigheter överbrukas, vilket leder till frågeställningen om vilka motmedel majoriteten har i varje enskilt fall, genom bestämmelser i aktiegaravtal eller bolagsordning.

Målgrupp

Advokater, biträdande jurister, bolagsjurister, fåmansbolagsägare, revisorer

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Makt- och kompetensfördelningen i aktiebolaget
 • Majoritetsaktieägarens (-arnas) kontroll över bolaget och bolagsorganen
 • Majoritetens styrmedel för gynnandet av eget intresse
 • Minoritetens rättigheter maktmedel
 • Styrning med aktieägaravtal och bolagsordning
 • Aktiebolagslagen i praktisk tillämpning vid konflikter mellan aktieägare
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Makt- och kompetensfördelningen i aktiebolaget
  • Majoritetens kontroll över bolagsorganen och verksamheten
  • Omstruktureringar till skydd för majoriteten
  • Företrädesemissioner och riktade emissioner - utsvältning
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Minoritetens rättigheter
  • Minoritetens rätt till information
  • Minoritetsrevisor
  • Särskild granskare
  • Ansvarsfrihetsinstitutet och rätten till skadestånd
  • Klander av bolagsstämmobeslut
  • Aktieägaravtalet som styrmedel
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Minoritetens skydd i likhetsprincipen
  • Minoritetens skydd i likabehandlingsprincipen (generalklausulen)
  • Betydelsen av jävsreglerna
  • Minoritetens möjligheter att komma åt ogiltiga styrelsebeslut
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Minoritetens rätt att diktera beslut
  • Utlösen och inlösen av aktier
 • 16.30
  • Kursen avslutas