Kontakta oss

Aktieägaravtal och bolagsordning

Aktieägaravtal och bolagsordning

De två viktigaste grunddokumenten i ett aktiebolag är aktieägaravtalet och bolagsordningen. Trots detta är utformningen av dessa dokument i regel standardmässiga och också ofta relativt kortfattade i svenska aktiebolag.

Såväl aktieägaravtalet som bolagsordningen har som grundläggande syfte (utöver vad gäller bolagsordningens uppfyllande av de lagstadgade kraven) att skapa en i alla avseenden effektiv ordning för beslutsfattandet och driften av verksamheten i aktiebolaget. Ofta återspeglas inte den betydelsen i den omsorg med vilken dokumenten borde utformas. Ett väsentligt ändamål är givetvis också att förebygga tvister, beslutsförlamning och oklarheter kring fördelning av kompetens, vinst, etc. i bolaget.

Målgrupp

Advokater med inriktning mot aktiebolagsrätt, bolagsjurister, skattejurister och revisorer.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Aktieägaravtalet och bolagsordningen i det aktiebolagsrättsliga systemet
 • Allmänt om aktieägaravtalets och bolagsordningens funktion
 • Vad brukar aktieägaravtalet och bolagsordningen innehålla?
 • Vilken status har bolagsordningen?
 • Aktieägaravtalet som styrinstrument i aktiebolaget
 • Spänningsförhållandet mellan aktieägaravtal och bolagsordningen
 • Aktieägaravtalets rättsverkningar inom bolagsrätten
 • Aktiebolagsrättens rättsverkningar i avtalsrätten
 • Aktieägaravtalet och bolagsordningen i förhållande till det aktiebolagsrättsliga minoritetsskyddet
 • Aktieägaravtalet och nybildning av bolag respektive nyteckning av aktier
 • Aktieägaravtalets implementering i bolagsordningen
 • Pro & contra reglering i aktieägaravtal och bolagsordning
 • Bolagsordningens obligatoriska och fakultativa innehåll
 • Tolkning av aktieägaravtal och bolagsordning
 • Bundenhet vid aktieägaravtal och bolagsordning vid överlåtelse
 • Ändring av aktieägaravtal och bolagsordning
 • Aktieägaravtalet som ett komplement till bolagsordningen
 • Närmare om bolagsordningens fakultativa, obligatoriska och absolut obligatoriska innehåll
 • Aktieägaravtalet som substitut eller komplement i bolagsordningen
 • Aktieägaravtalets standardklausuler
 • Ändamålsklausuler och aktiefördelning
 • Bolagsstyrning: Styrelsearbete, styrelsebeslut och styrelsesammansättning: bolagsstämmobeslut
 • a) Enhällighetskrav
 • b) Lösningar för 50/50-bolag, deadlock-klausuler, skiljeförfarande etc.
 • c) Ägarstyrning: Kontroll över aktieägarkretsen
 • d) Försäkringar
 • e) Sanktioner vid avtalsbrott
 • f) Inlösen vid anställnings upphörande, utträde, dödsfall och konkurs
 • Aktieägaravtalet som enkelt bolag: konsekvenser för avtalets tillämpning och upplösning
 • Vinstfördelning
 • Avtalstid
 • Konfliktlösning
 • Hembudsförbehåll i aktieägaravtal eller bolagsordning
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Deltagarna tycker
 • "Erik Nerep är kunnig och intresseskapande. Jag kom för att fräscha upp mina kunskaper i ämnet, det överträffades med råge"
 • "Fantastiskt att få lyssna till en så kunnig föreläsare som på ett ledigt och pedagogiskt sätt tog oss igenom ämnet. Mycket givande kurs"
 • ”Utomordentligt, Erik är både kunnig, trevlig och engagerad”
 • "Erik är en utmärkt och kunnig föreläsare som skapar intresse för ämnet på en avslappnat sätt"
Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.