Aktieägaravtal och bolagsordning

Aktieägaravtal och bolagsordning

De två viktigaste grunddokumenten i ett aktiebolag är aktieägaravtalet och bolagsordningen. Trots detta är utformningen av dessa dokument i regel standardmässiga och också ofta relativt kortfattade i svenska aktiebolag.

Såväl aktieägaravtalet som bolagsordningen har som grundläggande syfte (utöver vad gäller bolagsordningens uppfyllande av de lagstadgade kraven) att skapa en i alla avseenden effektiv ordning för beslutsfattandet och driften av verksamheten i aktiebolaget. Ofta återspeglas inte den betydelsen i den omsorg med vilken dokumenten borde utformas. Ett väsentligt ändamål är givetvis också att förebygga tvister, beslutsförlamning och oklarheter kring fördelning av kompetens, vinst, etc. i bolaget.

Det finns även möjlighet att istället delta digitalt via Zoom. Vid anmälan skriv "deltar digitalt" i fältet för övriga upplysningar.

Målgrupp

Advokater med inriktning mot aktiebolagsrätt, bolagsjurister, skattejurister och revisorer

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Aktieägaravtalet och bolagsordningen i det aktiebolagsrättsliga systemet
 • Allmänt om aktieägaravtalets och bolagsordningens funktion
 • Vad brukar aktieägaravtalet och bolagsordningen innehålla?
 • Vilken status har bolagsordningen?
 • Aktieägaravtalet som styrinstrument i aktiebolaget
 • Spänningsförhållandet mellan aktieägaravtal och bolagsordningen
 • Aktieägaravtalets rättsverkningar inom bolagsrätten
 • Aktiebolagsrättens rättsverkningar i avtalsrätten
 • Aktieägaravtalet och bolagsordningen i förhållande till det aktiebolagsrättsliga minoritetsskyddet
 • Aktieägaravtalet och nybildning av bolag respektive nyteckning av aktier
 • Aktieägaravtalets implementering i bolagsordningen
 • Pro & contra reglering i aktieägaravtal och bolagsordning
 • Bolagsordningens obligatoriska och fakultativa innehåll
 • Tolkning av aktieägaravtal och bolagsordning
 • Bundenhet vid aktieägaravtal och bolagsordning vid överlåtelse
 • Ändring av aktieägaravtal och bolagsordning
 • Aktieägaravtalet som ett komplement till bolagsordningen
 • Närmare om bolagsordningens fakultativa, obligatoriska och absolut obligatoriska innehåll
 • Aktieägaravtalet som substitut eller komplement i bolagsordningen
 • Aktieägaravtalets standardklausuler
 • Ändamålsklausuler och aktiefördelning
 • Bolagsstyrning: Styrelsearbete, styrelsebeslut och styrelsesammansättning: bolagsstämmobeslut
 • a) Enhällighetskrav
 • b) Lösningar för 50/50-bolag, deadlock-klausuler, skiljeförfarande etc.
 • c) Ägarstyrning: Kontroll över aktieägarkretsen
 • d) Försäkringar
 • e) Sanktioner vid avtalsbrott
 • f) Inlösen vid anställnings upphörande, utträde, dödsfall och konkurs
 • Aktieägaravtalet som enkelt bolag: konsekvenser för avtalets tillämpning och upplösning
 • Vinstfördelning
 • Avtalstid
 • Konfliktlösning
 • Hembudsförbehåll i aktieägaravtal eller bolagsordning
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Deltagarna tycker
 • "Erik Nerep är kunnig och intresseskapande. Jag kom för att fräscha upp mina kunskaper i ämnet, det överträffades med råge"
 • "Fantastiskt att få lyssna till en så kunnig föreläsare som på ett ledigt och pedagogiskt sätt tog oss igenom ämnet. Mycket givande kurs"
 • ”Utomordentligt, Erik är både kunnig, trevlig och engagerad”
 • "Erik är en utmärkt och kunnig föreläsare som skapar intresse för ämnet på en avslappnat sätt"
Allmän information
Vid avbokning 4-1 veckor före kursstart debiteras 50% av kursavgiften. Vid avbokning 6-0 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Avbokningen måste vara skriftlig och skickas till oss via mail till info@fakultetskurser.se.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.

Om du tecknar avbeställningsskydd gäller: Om du eller en nära släkting till dig har blivit allvarligt sjuk återbetalas hela kursavgiften förutsatt att vi fått kännedom om detta senast den aktuella kursdagen. Du måste kunna visa läkarintyg om du är sjuk eller släktskapsintyg och läkarintyg om en nära släkting är sjuk.

Våra kurser följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.