EUD:s tillämpning av de grundläggande friheterna i mål om direkta skatter

EUD:s tillämpning av de grundläggande friheterna i mål om direkta skatter

Flera EU-rättsliga områden tävlar idag om uppmärksamheten på skatteområdet och de grundläggande friheterna i EUF-fördraget är inte längre ensamma på täppan. Reglerna om statsstöd och nya direktiv har erhållit ett växande intresse. Fortfarande sker dock en betydande utveckling i EUD:s praxis rörande de grundläggande friheterna och medlemsstaternas direkta skatter. Aktuella ämnen inkluderar frågan om den svenska beskattningen av utländska pensionsfonder är förenlig de grundläggande friheterna, men också frågorna om koncernavdragsreglerna och de riktade ränteavdragsbegränsningarna är det. Det pågår sedan en tid en mycket intressant utveckling inom beskattningen av utdelningar.

Den som ska skaffa sig en egen uppfattning om rättsläget ställs snabbt inför problemet med hur man tar sig an EUD:s praxis, vilken omfattar ungefär 400 avgöranden i mål rörande direkta skatter, med olika typer av skatteregler.

Under kursen söker vi ta oss an EUD:s praxis baserat på hur domstolen resonerat. Det visar sig fort att en överväldigande majoritet av domarna kan förklaras av att domstolen använt ett tämligen homogent tillvägagångssätt vid bedömningen av medlemsstaternas regler. Därefter intresserar vi oss för stickspåren i domstolens praxis, där domstolens bedömning på olika sätt avviker från det normala. Det ger oss möjlighet att identifiera de domar som sticker ut, analysera hur domstolen resonerat i dem och att diskutera vad som kan ha påverkat domstolens bedömning.

Målgrupp

Till exempel skattejurister, revisorer som arbetar med direkta skatter (inkomstskatter), bolagsskatter och ägarskatter, på revisions- eller advokatbyråer.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • EUD:s praxis baserat på hur domstolen resonerat
 • Tillvägagångssätt vid bedömningen av medlemsstaternas regler
 • Domstolens praxis, där domstolens bedömning på olika sätt avviker från det normala
 • Analys av hur domstolen resonerat och diskussioner kring vad som kan ha påverkat bedömningen
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas
Deltagarna tycker
 • "En mycket väldisponerad föreläsning med en oerhört skicklig föreläsare."
 • "Väl genomtänkt och mycket bra kurs!"
 • "En väldigt intressant dag med en mycket givande och lärorik föreläsning. Jag är mycket nöjd med kursdagen!"