Bolagsrätt: Nytt om företrädaransvar och personligt ansvar

Vid kritisk kapitalbrist och ansvarsgenombrott

För ägare och företrädare i aktiebolag finns ett personligt betalningsansvar bl.a. vid ansvarsgenombrott enligt ABL 1:3, värdeöverföringar i strid med ABL 17:3, återbetalningsansvar vid transaktioner i strid med ABL 21:1-5, underlåtenhet att följa bestämmelserna vid s.k. kritisk kapitalbrist enligt ABL 25:13-20 samt uppsåtligt eller oaktsamt skadande av aktiebolaget enligt ABL 29:1-3.

Förutsättningarna för personligt betalningsansvar enligt nyssnämnd lagstiftning kommer att behandlas. Tonvikten kommer att ligga på det ansvar som utlöses vid företrädaransvar och s.k. kritisk kapitalbrist enligt ABL 25 kap, men även övriga fall kommer att behandlas utförligt. Vidare kommer utredas vad det personliga ansvaret innebär och de bästa metoderna för undvikande av ansvar, om överhuvudtaget möjligt.

I ett företag har företrädarna dessutom ett mycket omfattande personligt betalningsansvar för företagets skatter och avgifter. Rättspraxis visar att detta s.k. företrädaransvar är nära nog strikt och jämkningsmöjligheterna mycket begränsade.

Under kursdagen analyseras ny rättspraxis från Högsta domstolen under de senaste två åren, som i flera fall ändrar förutsättningarna för personligt betalningsansvar vid kritisk kapitalbrist. Ny rättspraxis från förvaltningsdomstolarna innebär att företrädare har ett strängare personligt ansvar för skatter och avgifter än tidigare.

 

Målgrupp

Bolagsjurister, advokater, biträdande jurister, revisorer och andra rådgivare.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • När kan ett ansvarsgenombrott bli aktuellt?
 • Vad gäller om ansvaret för ägare och företrädare för s.k. processbolag?
 • Vad kan göras för undvikande av personligt betalningsansvar enligt bestämmelserna för kritisk kapitalbrist i ABL 25:13-20?
 • När och hur bör en kontrollbalansräkning upprättas?
 • Vad kan göras för att täcka kapitalbristen?
 • Hur länge kan ett bolag drivas vidare med kritisk kapitalbrist?
 • Vilka förpliktelser omfattas av det personliga ansvaret?
 • Hur omfattande är det skatterättsliga företrädaransvaret för aktiebolagets förpliktelser och skatter?
 • Vad menas med grov oaktsamhet och när kan skatteansvaret undvikas?
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Allmänt om förutsättningarna för personligt ansvar enligt ABL 1:3, 17:6-7, 21:1-5, 25:13-20 och 29:1-3 samt enligt det skatterättsliga företrädaransvaret
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Närmare om
  • Ansvarsgenombrott
  • Återbetalningsansvar
  • Subsidiärt ansvar
  • Betalningsansvar för underlåtenhet att upprätta kontrollbalansräkning, för felaktig kontrollbalansräkning, för underlåtenhet att låta revisor granska kontrollbalansräkningen, för underlåtenhet att kalla till bolagsstämma, etc.
  • Vilket är ansvaret för bolagets förpliktelser – vilka förpliktelser avses?
  • Vem är ansvarig?
  • När upphör ansvaret?
  • Tidsfrister och aktivitetskrav.
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Närmare om kontrollbalansräkningens innehåll och revisors granskning av och yttrande över den.
  • Jämförelse med ordinarie balansräkning.
  • Aktivering av utgifter för forskning och utveckling.
  • Vad kan göras för komma till rätta med kritisk kapitalbrist?
  • När skall detta ske senast och i vilken utsträckning?
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Närmare om det skatterättsliga företrädaransvaret.
  • Vad förutsätts för grov oaktsamhet?
  • Vad innebär en styrelsepost i ansvarshänseende?
  • Ställningen som verkställande direktör?
  • Aktieägande?
  • Faktiska företrädare?
  • Vilka åtgärder kan vidtas för undvikande av ansvar?
  • Förfarandet
 • 16.30
  • Kursen avslutas