Anti-korruption

Genomgång av regelverk, praxis och praktisk tillämpning

Om mutor och korruption vore en industri, skulle den vara världens tredje största.
Så mycket kostar det näringslivet och samhället globalt.

Svenska företag, myndigheter och organisationer är inte undantagna denna utmaning, som såväl gäller verksamheten i Sverige som utomlands. Denna kurs med Sveriges främsta experter ger svar på hur korruptionen påverkar, hur man bäst förebygger korruptionsrisker och hanterar kriser när det uppstår misstanke om korruption. Vi reder också ut varför korruptionsfrågan just nu är mer aktuell än någonsin.

Vi kommer att gå igenom aktuell svensk och internationell lagstiftning, en rad praktikfall och diskutera olika ledningssystem och standards för policyer och förebyggande av mutor och korruption, med hänsyn till inte minst gällande Näringslivskod och internationell ”best practice”.

Målgrupp

Alla som berörs av dessa frågor, både privata och offentliga aktörer samt konsulter på området. T.ex. advokater, andra jurister, compliance/riskpersonal och revisorer.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Vilka branscher är mest utsatta och varför?
 • Internationella initiativ på området (FN) och utländsk lagstiftning (FCPA, Bribery Act)
 • Institutet mot mutor (IMM): Etiknämnden och IMMs näringslivskod
 • Hur görs bedömningar utifrån Näringslivskoden?
 • Vanliga incidenter i privat näringsliv resp. offentlig verksamhet
 • Genomgång av relevant författningstext och vägledande domar
 • Korruptionens skadeverkningar på varumärken?
 • Om böter, fängelse och andra sanktioner för styrelseledamöter och andra företrädare
 • Vad räknas som givande och tagande av muta, finns det några beloppsgränser och vilka situationer är särskilt känsliga? Exempel ur rättsfall och lagförarbeten
 • Hur skapas långsiktiga berednings-, besluts- och affärsprocesser i förebyggandet av korruption? Vad kan Compliance resp. internrevision göra?
 • Hur ansvarar företag för sina underleverantörers agerande?
 • Due diligence och riskhantering. Hur bör en intern genomlysning göras i ett bolag för att gardera sig mot korruptionsrisker
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Frukost och registrering
 • 09.30
  • Inledning (centrala begrepp, trender, internationell utblick)
  • Regelverket, en orientering och genomgång av centrala delar: definition av muta, beloppsgränser och andra tillämpningsfrågor, intressanta rättsfall, sanktioner
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Regelverket, fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Om arbetet vid Institutet mot mutor (IMM): Etiknämnden och IMM:s näringslivskod
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Intern styrning, kontroll och compliance, verktyg för modeller och processer
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Deltagarna tycker
 • ”Mycket bra föreläsare med gedigen kunskap och erfarenhet inom området”
 • ”Jag kommer att ha direkt användning för det jag lärde mig. Mycket bra upplägg.”
 • ”Mycket bra, i synnerhet med praktiska modeller och verktyg.”
 • ”God grund att gå vidare på detta högaktuella område.”
 • "Väldigt positiv, allt från hur ni hade ordnat med fika/maten till möjlighet att delta digitalt. Bra med föreläsare med olika perspektiv och olika bakgrund."
Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls på begäran efter genomförd utbildning.