IT-avtal och utkontraktering för kommun, region & myndighet

Upphandling och kontraktering av IT-tjänster är idag ett viktigt arbete för kommuner, regioner och myndigheter. En övergripande förståelse för olika typer av IT-tjänster samt deras tillhörande avtal, är av central betydelse för att lyckas med en IT-upphandling. Från den 1 juli 2023 behöver vi dessutom förhålla oss till den nya sekretessbrytande regel som är tänkt att införas i 10 kap 2a §, offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Denna heldagsutbildning ger en orientering över IT-avtalsområdet, med en översikt av de olika IT-avtalstyperna. Dagen innehåller en praktisk genomgång av nyckelfrågor och fallgropar samt handledning genom de IT-avtalsvillkor som eSam tagit fram för offentlig sektor. Vi går också igenom den nya sekretessbrytande regeln och lagen (2020:914) om tystnadsplikt vid utkontraktering av teknisk bearbetning eller lagring av uppgifter, samt belyser hur de nya lagreglerna praktisk bör tillämpas vid utkontraktering. 

Efter kursen ska deltagaren vara väl orienterad i de olika IT-avtalstyperna och deras viktigaste regleringar, samt vara bekant med eSams olika avtalsvillkor och mallar på IT-området. Utbildningen syftar också till att deltagaren ska kunna utveckla kunskap och förståelse kring de väsentliga regleringarna i några av våra vanligast förkommande IT-avtalsvillkor inom offentlig sektor. Deltagarna ska också inhämtat kunskap om den nya sekretessbrytande regeln och om tystnadspliktslagens tillämpningsområde.

 

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som vill utveckla dina kunskaper på IT-avtalsområdet och som i olika sammanhang kommer i kontakt med IT-avtal och utkontraktering för offentlig sektor. Exempelvis inköpare, IT-chefer, upphandlare, avtalsförvaltare men även personer inom privata sektor som arbetar med offentlig upphandling och IT-avtal för offentlig sektor.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Allmänt om IT-avtal och deras utveckling över tid
 • IT-avtalets struktur, innehåll och regleringar
 • Genomgång av våra vanligaste IT-avtalstyper – nyckelregleringar & fallgropar
 • En ny sekretessbrytande regel och tystnadspliktslagens bestämmelser  
 • Allmänt om eSams IT-avtalsarbete – tillgängliga IT-avtalsvillkor, mallar och vägledningar
 • Genomgång av nyckelregleringar i eSams fem Allmänna IT-avtalsvillkor
 • eSams Allmänna villkor för it-konsulttjänster
 • eSams Allmänna villkor för it-drift
 • eSams Allmänna villkor för it-support
 • eSams Allmänna villkor för it-projekt
 • eSams Allmänna villkor för agila it-projekt
 • Avslutande workshop med praktisk tillämpning av IT-avtalsarbete 
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledning
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Forsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.