Statsrätt och rollen som statsanställd

Statsrätt och rollen som statsanställd

Det har en särprägel att vara anställd av det allmänna och att ha samhällets rätt att utöva vissa befogenheter. Med denna rätt följer också ett ansvar och även om det så kallade "tjänstemannaansvaret" avskaffades 1976 betyder det inte att det saknas sanktionsmöjligheter vid felaktig eller bristfällig myndighetsutövning. Den offentliga organisationen regleras ytterst av de grundläggande demokratiska principerna i våra grundlagar.

Därutöver finns ett flertal regler på olika nivåer att ta hänsyn till när man arbetar inom en offentlig organisation. Beslut som fattas måste stå i överensstämmelse med såväl grundlagarna och EUs övergripande regelverk som mer detaljerad speciallagstiftning och straffbestämmelser. För att på ett rättssäkert sätt kunna utöva dessa befogenheter krävs kunskap om de regler som styr och hur vi ska agera för att på bästa sätt utföra vårt uppdrag.  

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till personer som arbetar på myndigheter, kommuner eller länsstyrelser, samt andra personer som i sitt yrke behöver kunskap om statsrätt.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Statsrätt
 • Funktionsfördelning, de högsta statsorganens funktion och organisation
 • Den rättsliga regleringen av statliga förvaltningsmyndigheter
 • Begreppet myndighet och styrningen av myndigheterna (uppgiftsstyrning, organisationsstyrning och ekonomisk styrning)
 • Normgivningen och de centrala principerna för den offentliga förvaltningen (lagstiftningsprocessen, normhierarkin och EU-rätt – nationell rätt)
 • Statstjänstemannarollen
 • Speciella ansvarsregler (tjänstefel och disciplinansvar samt muta och bestickning)
 • Ärendehandläggning och myndighetsutövning
 • Förvaltningslagen (begreppet myndighetsutövning, överklagande och omprövning)
 • Myndighetsförordningen
 • Tillsyn
 • Kontroll och efterlevnad
 • JO
 • JK
 • Praxis
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledning
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Forsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Deltagarna tycker
 • "Föreläsaren är kunnig och samtidigt avslappnad, öppen för vad deltagarna önskade av kursen och deras erfarenheter."
 • "Föreläsaren har god kunskap och en verklig förmåga att kunna förmedla kunskapen på ett begripligt språk. Vill verkligen ge föreläsaren en eloge!"
 • "Det är få gånger jag har varit så nöjd med en kurs!"
 • "Mycket kunnig och engagerad föreläsare med en stor portion humor!"
 • "Kursen gav en bra sammanhållen bild över vad det åligger en handläggare verksam med tillsyn att ta hänsyn till i det vardagliga arbetet!"
 • "Den absolut bästa föreläsaren."
 • "Har varit statsanställd i snart 30 år så det var otroligt att föreläsaren snappade upp sådant som man inte redan visste."
Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.