Kontakta oss

Planstridigt utgångsläge

Planstridigt utgångsläge

 

En avgörande fråga för om bygglov överhuvudtaget kan beviljas är fastighetens respektive byggnadsverkets så kallade ”utgångsläge”. Bedömningen härom är komplex och ställer höga krav på handläggaren.

I denna kurs kommer vi att gå igenom hur bedömningen av en fastighets respektive ett byggnadsverks utgångsläge ska gå till – steg för steg. Vi kommer även att behandla de vanligaste fallgroparna och gå igenom kluriga situationer som innefattar administrativa planbestämmelser, nybyggnadsförbud, avstyckningar, tomtindelningar, olovliga åtgärder och mycket mer. 

Detta är en interaktiv kurs med konkreta exempel från verkliga fall. I slutet på kursdagen kommer kursdeltagarna att få lösa olika case för att sätta sina nyvunna kunskaper på prov. Tid kommer även att ges åt kursdeltagarnas medhavda frågeställningar.

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till bygglovshandläggare som handlägger ansökningar om bygglov hos kommun. Kursen lämpar sig även för ombud och andra som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med frågor rörande bygglov. Kursen är anpassad för dig som har viss förkunskap om plan-, lov- och byggprocessen.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Regelverkets utformning och genomgång av relevant praxis
 • Hur görs bedömningen av utgångsläget? Vad ska prövas och i vilken ordning?
 • Vad menas med ”avvikelser som godtagits vid en tidigare bygglovsprövning eller fastighetsbildning”?
 • Har beslut om tomtindelning och nybyggnadsförbud någon betydelse vid prövningen av utgångsläget?
 • Hur ser utrymmet ut vid bedömning av om en avvikelse kan förklaras?
 • Gör det någon skillnad om avvikelsen uppstått på grund av antagande av en detaljplan?
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledning
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.