Diarieföring

Diarieföring

I svensk offentlig förvaltning är huvudprincipen offentlighet. För att kunna uppfylla kraven på handlingsoffentlighet krävs att informationen är sökbar. För att kunna göra informationen sökbar krävs att den hålls ordnad på ett strukturerat sätt. Informationen ska vara sökbar över tid och det är därför centralt att förstå kopplingen mellan myndighetens diarium och arkiv. Under kursen kommer du att lära dig varför och hur ordningen ska upprätthållas.

Det fordras att man vet vilka handlingar som är allmänna och när en handling är att anse som inkommen eller upprättad hos myndigheten. Det finns även handlingar som anses vara av ringa betydelse, dessa måste identifieras och tas om hand i särskild ordning. Det är också viktigt att veta vilka regler som gäller när information begärs ut. Som tjänsteman i offentlig förvaltning ska man förstå vad som ska hållas ordnat, diarieföra, eller inte. Det är av vikt att känna till vad som kan sekretessbeläggas, hur det går till och varför.

Kursen kommer att belysa hur man hanterar begäran om utlämnande av stora mängder information, vad kravet på skyndsamhet innebär, vad som kan avgiftsbeläggas och vad som krävs när begäran om utlämnande inte kan beviljas. Kursen kommer även att redogöra för de undantag som finns från huvudregeln om offentlighet och sekretess.

Målgrupp

Kursen riktar sig mot registratorer, arkivarier, handläggare, jurister och andra som arbetar inom offentlig förvaltning.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Vad är ett diarium
 • Vad ska diarieföras och varför
 • Handlingar kan förvaras på annat sätt
 • Allmänna handlingar
 • Handlingar av ringa betydelse
 • Sekretess
 • Utlämnande av allmänna handlingar
 • Koppling mellan diarium och arkiv
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas