Erbjudande!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Läs mer
Kontakta oss

Kommunalrätt

Kommunalrätt

Kursen innehåller en genomgång av kommunallagen med fokus på de ur praktisk synvinkel vanligaste problemen. Den kommunala verksamheten är av central betydelse för såväl enskilda som kommersiella aktörer. Vad kommuner får göra styrs av kommunallagen och de kommunalrättsliga principerna. De allmänna kommunalrättsliga principerna gås igenom utifrån praxis och förarbeten. Även hur den kommunala kompetensen påverkas av statsstöd- och upphandlingsreglerna berörs. Det finns även en mängd undantag från de kommunalrättsliga principerna. På kursen beskrivs de viktigaste undantagen och hur de påverkar förutsättningar att bedriva den kommunala verksamheten.

Kommunerna bestämmer själva i stor utsträckning hur verksamheten ska bedrivas. Valet av verksamhetsform kan emellertid medföra behov av särskilda rättsliga överväganden. Under kursen behandlas regleringen av organisations- och verksamhetsformerna som fullmäktige och nämnder, men med särskild fokus på kommunala bolag.

De kommunala besluten överklagas som utgångspunkt genom laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen. Laglighetsprövning brukar inte ses som något egentligt rättsmedel, utan mer som en medborgartalan. Genom den får kommunmedlemmarna möjlighet till en domstolskontroll av att de kommunala beslut som fattas i kommunen är lagliga. Laglighetsprövning skiljer sig starkt från vanligt förvaltningsrättsligt överklagande med t.ex. speciella processuella begränsningar för domstolens prövning. I kursen görs en genomgång av laglighetsprövningens speciella förtecken ur ett förvaltningsprocessuellt perspektiv.

Kursen bygger på såväl föreläsningar som praktiska moment där kursdeltagarna bereds möjlighet att diskutera och lösa kommunalrättsliga frågor. Syftet är att ge kursdeltagarna fördjupade kunskaper främst om innebörden av de rättsregler som styr kommunernas kompetens och domstolarnas beredning av laglighetsprövningsmål.

Målgrupp

Kursen riktar sig till kommunjurister och andra jurister inom kommuner, regioner och kommunala bolag. Kursen är också av intresse för andra anställda i kommuner och regioner som exempelvis kanslichefer och utredare. Kursen vänder sig även till domare och föredragande på domstolar samt till advokater.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Den allmänna kommunala kompetensen och grundläggande principer
 • Den kommunala avgiftsmakten
 • Förtroendevalda, kommunfullmäktige och nämnderna m.m.
 • Kommunala bolag och förutsättningar att överlämna verksamhet till privata aktörer
 • Domstolsprövning av kommunala beslut – medlemskap och laglighetsprövning (processuella bestämmelser m.m.)
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering
 • 09.30
  • Inledning
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Deltagarna tycker
 • "Väl disponerat, kunniga föreläsare som synliggjorde materialet på ett bra sätt"
 • "Bra och intressant"
 • "Mycket bra"
Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.