Hälso- och sjukvårdens rättsliga krav

Hälso- och sjukvårdens rättsliga krav

Hälso- och sjukvården har stor betydelse för enskilda människors liv och hälsa. Det är av yttersta vikt att vården är säker och av god kvalitet samt att vårdgivare, verksamhetschef och hälso- och sjukvårdspersonalen är medvetna om vilka skyldigheter som åläggs dem. Vårdgivaren, dvs. den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården, har det övergripande ansvaret att se till att den bedrivna vården uppfyller de krav som ställs i hälso- och sjukvårdslagen, patientlagen och patientsäkerhetslagen.

Hälso- och sjukvårdspersonal har ett viktigt patient­ansvar, inte minst mot bakgrund av den direkta patientkontakt som personalen har och att deras bedöm­ningar kan ha stor betydelse för patientens vård och behandling. En viktig förutsättning för en god och säker vård är att hälso- och sjukvårds­personalen uppfyller de krav som ställs på dem i hälso- och sjukvårdsregleringen. Personalens agerande inom vården kan också ha betydelse för patientens liv och säkerhet. De bedömningar som görs måste därför vara genom­tänkta för att förhindra att misstag begås i vården och för att upprätthålla god patientsäkerhet.

Den här kursen syftar till att ge en grundläggande och översiktlig förståelse för de rättsliga krav som ställs på en god och säker hälso- och sjukvård. Fokus ligger på hälso- och sjukvårdspersonalens skyldigheter, men även vårdgivarens och verksamhetschefens ansvar berörs.

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till olika aktörer inom hälso- och sjukvården, såsom vårdgivare, verksamhetschefer och hälso- och sjukvårdspersonal, men även till andra som är i behov av grundläggande kunskap om kraven som ställs på hälso- och sjukvården.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Allmänt om rättsligt ansvar och tillsyn över vården, IVO, HSAN och Socialstyrelsens roll
 • Allmänna krav på hälso- och sjukvården
 • Särskilt om personalens skyldigheter såsom att inhämta samtycke, ge individuellt anpassad information, arbeta i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, tystnadsplikt och skyldigheten att journalföra
 • Hälso- och sjukvårdssekretess
 • Anmälnings- och uppgiftsskyldighet
 • Behörighetsfrågor såsom återkallelse av legitimation och prövotid
 • Dessutom berörs vissa problemområden såsom tvång i vården, dementa och samtycke, alternativmedicinsk behandling, läkemedelsförväxling, vårdvägran, särskilt utsatta patientgrupper
Tid Innehåll
 • 09.30
  • Frukost och registrering
 • 10.00
  • Föreläsning: Hälso- och sjukvårdens rättsliga krav
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Föreläsning: Särskilda problemområden inom vården
 • 12.00
  • Lunch
 • 13.00
  • Grupparbete - förberedelse av fall (som deltagarna fått på förhand)
 • 14.00
  • Fallbaserat seminarium - genomgång av fall i klass
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Forts. genomgång av fall i klass
 • 16.00
  • Kursen avslutas
Deltagarna tycker
 • "Mycket bra! Kavot är väldigt kunnig och intressant att lyssna på! Bra med interaktiva inslag med fall och exempel som underlättar inlärning och att man kommer ihåg problemställningar"
 • "Bra föreläsare, intressanta diskussioner! Vi fick möjlighet att bredda vår kompetens samt diskutera aktuella och intressanta fall"
 • "Kursen gav en bred överblick över medicinsk rätt. Föreläsaren är mycket kunnig och duktig på att förmedla budskap!"