Mänskliga rättigheter – teori och praktik

Mänskliga rättigheter – teori och praktik

Kursen ger en introduktion till den rättighetsjuridik som gäller i Sverige idag och som kan sägas utgöra basen för grundläggande rättigheter: Regeringsformen 2 kap., Europakonventionen och EU:s stadga om grundläggande rättigheter. Tillsammans bildar dessa tre dokument det överordnade regelverk som alla verksamma jurister har att förhålla sig till.

Kursen utgår från teoretiska grunder men är praktiskt inriktad och ger svar på frågor så som när respektive instrument ska tillämpas och vad som skiljer instrumenten åt eller förenar dem.

Den behandlar frågor om hur en rättighetsorienterad jurist bör närma sig ämnet såväl teoretiskt som praktiskt. Ämnet för kursen är därmed grundläggande rättigheter/konstitutionell rätt/europarätt med inriktning mot metodfrågor det vill säga hur man hanterar rättighetsfrågor i praktiken.

Syftet är att ge deltagarna verktyg att tillämpa rättighetsjuridik i sin yrkesutövning vilket innebär att föreskrifter måste tolkas konformt med regeringsformen, Europakonventionen och/eller EU-stadgan men det kan också innebära att en föreskrift inte kan tillämpas.

Bl.a.  besvaras följande frågor under kursdagen: Hur ser 2 kap. regeringsformen, Europakonventionen respektive EU:s stadga ut? Vilken praktisk betydelse har respektive instrument? Under vilka förutsättningar är de tillämpliga? Vilka tolkningsprinciper är särskilt relevanta för att fastställa innehållet i en rättighet? Vilka andra frågor är relevanta att behandla för att fastställa innehållet i en rättighet? Vilka särskilda frågor är aktuella i dag inom rättsområdet?

Dagen innehåller ett visst mått av egen aktivitet, i form av en gruppdiskussion. 

Syftet är att ge verktygen för att göra en dylik rättslig bedömning på ett vederhäftigt sätt. Som begreppet grundläggande rättigheter antyder rör det sig om ett regelverk som utgör grunder för vårt rättssystem och som berör alla rättsområden. Kursens deltagare kan med fördel komma från olika verksamhetsområden och kursen innehåll kommer i viss utsträckning anpassas utifrån deltagarna. 

Målgrupp

Kursen riktar sig mot praktiserande jurister från både det allmänna och det privata som i sin rättstillämpning kan ställas inför bedömningar av förenlighet med grundläggande rättigheter i 2 kap. RF, Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna och EU-stadgan.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Med utgångspunkt i 2 kap. RF, EKMR och EU-stadgan
 • Vilka är de grundläggande rättigheterna?
 • Vilka är de huvudsakliga skillnaderna respektive likheterna mellan dessa tre rättskällor?
 • Vilka är de huvudsakliga tolkningsprinciperna?
 • Vad menas med intresseavvägning, bedömningsmarginal och fördrags/konventionskonform tolkning?
 • Praktiska exempel från verkligheten
 • Gruppdiskussioner
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledning
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas