Informationssäkerhet och sekretess ur legalt och praktiskt perspektiv

Informationssäkerhet och sekretess ur legalt och praktiskt perspektiv

Offentlighetsprincipen ställer krav på öppenhet och delning av information som en grundval för samhället och den demokratiska processen men även för medborgarnas rätt till insyn i det offentligas verksamhet. Insyn är ofta en förutsättning för att motverka korruption och för att utöva kontroll över den offentliga makten.

Under de senaste åren har samtidigt det säkerhetspolitiska läget förändrats och hoten mot Sveriges säkerhet ökat och i samband därmed även kraven på försöka identifiera vad som faktiskt är skyddsvärt i våra organisationer och hur vi ska kunna skydda information. I bland kan dessa intressen upplevas som oförenliga eller åtminstone motstående. Hur dessa målkonflikter ska hanteras är ofta en svår balans att hantera när information hanteras digitalt och tillgängligheten ökar.

Under dagen ges en överblick över de juridiska krav på informationshantering som ställs i offentliga verksamheter men också hur vi kan undvika informationsförluster genom att vara medvetna om de hot som träffar verksamheten.

Kursen behandlar ett antal praktiska exempel på hot som finns i vår vardag och ger en inblick i hur vi kan agera för att undvika informationsförluster genom att bli medvetna om de risker som finns.

Målgrupp

Målgrupp för kursen är i första hand anställda vid offentlig sektor. Kursen riktar sig till alla som arbetar med informationssäkerhet samt säkerhetsfrågor men även till dem som i sitt dagliga arbete hanterar information; allt från att registrera organisationens handlingar till den som fattar beslut om upphandling av tjänster och varor.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Grundläggande utgångspunkter för hantering av information
 • Tryckfrihetsförordningen och offentlighetsprincipen
 • Offentlighets- och sekretesslagen
 • Säkerhetsskyddslagstiftningen
 • Vilken information ska skyddas, vad är informationssäkerhet
 • Informationstyper
 • Muntliga uppgifter
 • Kunskap, know how
 • Dokument, konventionella och elektroniska
 • Vilka hot finns mot information, cybersäkerhet
 • Skyddsåtgärder
 • Legala krav, praktisk hantering
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering
 • 09.30
  • Inledning
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Forsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Deltagarna tycker
 • Mycket bra!
 • Kursen motsvarade mina förväntningar och var mycket informativ och bra.
 • Jag tyckte att det var ett trevligt upplägg att de båda föreläsarna varvade sina presentationer med varandra.
 • Föreläsarna verkar vara meriterade med lång erfarenhet inom sina respektive områden
Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls på begäran efter genomförd utbildning.