Erbjudande!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Läs mer
Kontakta oss

Förvaltningsprocessrättens grunder

Den offentliga förvaltningen har stor betydelse i det svenska samhället och angår personliga och ekonomiska värden som är viktiga får såväl enskilda som företag. En central utgångspunkt är att enskilda ska kunna överklaga förvaltningens beslut, vilket sker inom ramen för en förvaltningsprocess.

På kursen behandlas hur förvaltningsprocessen kan beskrivas – vad är dess karaktärsdrag och finns en förvaltningsprocessuell metod/problemlösning? Dessutom tas upp förvaltningsprocessens utveckling och europarättens inverkan på processen. På kursen läggs tonvikt vid handläggningen av ett förvaltningsmål från när ett mål kommer in till förvaltningsdomstolen, förvaltningsmålens beredning till att målet avgörs. Därtill tas upp vissa frågor kring prövningstillstånd och handläggningen av förvaltningsmålen i överinstanserna.

När det gäller förvaltningsdomstols handläggning behandlas under kursen, avseende det inledande stadiet, sakprövningsförutsättningar för att ett förvaltningsmål ska tas upp till prövning. Dessutom tas upp andra aspekter som kan aktualiseras i början av handläggningen, t.ex. inhibition och interimistiska yrkanden samt frågor om ombud och tolk/översättning. När det gäller förvaltningsmålens beredning behandlas officialprincipen, förvaltningsdomstolens utredningsansvar och processledning, kommunicering samt muntlig förhandling m.m. Aspekter kring rättens avgörande som tas upp är processramen i förvaltningsmål, bevisning, sammansättning och domförhet m.m.

​Kursen innehåller såväl föreläsningsinslag som gruppdiskussionsfrågor.

Målgrupp

Kursen vänder sig till de som kommer i kontakt med processen i förvaltningsdomstol, t.ex. advokater, biträdande jurister, processförare vid myndighet och domare.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Förvaltningsprocessens karaktärsdrag
 • Viktiga utvecklingslinjer av organisationen av förvaltningsdomstolarna och förvaltningsprocessen
 • Europarättslig påverkan
 • Förvaltningsprocessens förhållande till rättegångsbalken
 • Prövningsformer
 • Sakprövningsförutsättningar, t.ex. besluts överklagbarhet, talerätt/klagorätt
 • Inhibition/interimistiska åtgärder
 • Ombud
 • Tolk
 • Officialprincipen och utredningsansvar
 • Processledning, kommunikation, muntlig förhandling
 • Processram och frågor kring bevisning
 • Prövningstillstånd
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledning
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas