Miljötillsynens praktik

Miljötillsynens praktik

Staten och kommunen ska bedriva tillsyn över miljön och verksamheter som riskerar påverka miljön, eller som faktiskt gör det. Miljöinspektörerna och deras chefer står i frontlinjen för det offentliga miljöarbetet. Den här kursen passar alla som bedriver eller organiserar miljötillsyn och som önskar en grundlig genomgång av regelverk och dess praktik, men även till de som önskar ny inspiration till att utföra ett ännu bättre arbete. Kursen passar också för politiker som verkar i nämnder som beslutar om miljötillsyn. Syftet är att stärka den enskildes självtillit och verktygslåda i sin yrkesroll. 

Miljöbalken, dess förordningar och EU-rätten ställer stora krav på miljöinspektörerna och deras chefer. En effektiv miljötillsyn förutsätter därutöver ett samarbete mellan myndigheter då tillsynen är uppdelad mellan statliga och kommunala tillsynsmyndigheter. 

Miljökvalitetsnormerna för vatten och luft är viktiga för miljötillsynen att arbeta med och följa upp. Detta arbete anknyter också direkt till beslutade åtgärdsprogram, dels vid överskridanden men också som en del av den obligatoriska vattenförvaltningen. Då det kommer till MKN för vatten finns många ingångar för tillsynen, exempelvis arbete med enskilda avlopp, verksamheter ”uppströms” reningsverk och inte minst då det kommer till dagvatten. Under kursen diskuteras dessa olika möjligheter liksom kopplingen till miljöövervakningen.

Den här kursen ger handfasta råd utifrån miljötillsynens konkreta verklighet. Vi går igenom hur tillsynen kan genomföras gentemot olika tillsynsobjekt och branscher, stora och mindre företag eller lantbruk och naturligtvis gentemot enskilda. Vi diskuterar också de särskilda svårigheter som uppkommer vid tillsyn över branscher där det förekommer olika typer av brottslighet, hur man dokumenterar inför sin polisanmälan och hur man samverkar med polis- och åklagare. Att skriva bra och tydliga förelägganden samt att känna till hur man använder sig av vite som påtryckningsmedel är mycket viktigt.

Vi tar också upp den viktiga kontakten med framför allt politiker och hur den kan fungera. Hur relationerna blir goda utan att ge avkall på det viktiga tillsynsarbetet. Vi diskuterar också hur det kan fungera i praktiken med förvaltningar med flera olika arbetsområden, t.ex. miljö- och bygg eller när miljö är en del av en annan förvaltning exempelvis av en samhällsbyggnadsförvaltning. 

Miljöbalken m fl relevanta författningar, förvaltningslagen och kommunallagen samt GDPR följer med under hela kursdagen och rättspraxis på miljötillsynens område presenteras löpande. 

Kursledarna har mångårig erfarenhet av praktisk miljötillsyn, det juridiska kringarbetet samt hur man leder och organiserar miljötillsynen effektivt. Under kursdagen finns rika möjligheter att diskutera egna ärenden och få tips och råd för effektiv handläggning. 

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till kommunala och statliga miljöinspektörer och deras förvaltningschefer. Kursen lämpar sig även för ansvariga politiker som vill sätta sig in i sitt tillsynsuppdrag och miljölagstiftningen.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Tillsynslagar är ingripandelagar och tillsynen har två ben. Vad innebär detta?
 • Legalitet och grundkrav på tillsynsmyndigheten
 • 300 tillsynsmyndigheter och ett oändligt antal tillsynsobjekt. Hur prioriterar man riskbaserat?
 • Måste alla tillsynsobjekt få lika mycket tillsyn och hur ska man se på regelefterlevnad?
 • Miljöskyddet, hälsoskyddet, vattnet och naturvården. Hur hanterar man dem alla tre?
 • Några särskilt knepiga områden och branscher
 • Inspektören i fält och vid skrivbordet. När ska man polisanmäla, vad är det för skillnad på ett inspektionsprotokoll och ett föreläggande, dokumentation på plats, föreläggande med eller utan vite
 • Hur handskas man med ”besvärliga” verksamhetsutövare? Hur får man dessa att förstå miljöfrågorna och lagstiftningen
 • Hur uppnår man ett gott samarbete mellan kollegor, tips från vardagen för att uppnå ett gott samarbete
 • Är det farligt med tillsyn på ”farliga” branscher och vad är det man ska observera som varningssignaler. Praktiska tips om hur man gör detta
 • Hur ska man prioritera då pengarna är slut och hur gör man med taxan?
 • Relationen till politiker för kommunala inspektörer och till myndighetschefer vid statlig tillsyn
 • Konsten att skriva ett bra föreläggande
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas
Deltagarna tycker
 • "Föreläsarna har hög kompetens och erfarenhet inom området. Uppskattade exemplen från verkligheten. Rolfs bakgrund inom kommun kompletterade Margaretas erfarenhet från länsstyrelsen mm, bra med flera perspektiv"
 • "Föreläsarna förmedlade bra information på ett engagerat vis. Extra plus för kursmaterialet, användbart och kommer att sparas i hyllan för återblickar!"
 • "Kursen höll ett bra tempo och gav flera intressanta och användbara exempel. Mycket jag kommer ha användning för vid prioritering och uppföljning"