Speciell fastighetsrätt – tillåten och ändrad markanvändning, markåtkomst och ersättning

Speciell fastighetsrätt – tillåten och ändrad markanvändning, markåtkomst och ersättning

Den speciella fastighetsrätten präglas av lagstiftarens målsättning att se till att marken används på ett rationellt och samhällseffektivt sätt. För att uppnå en rationell markanvändning har offentliga myndigheter givits möjlighet att på olika sätt kontrollera och styra markanvändningen. Den rättsliga regleringen av hur mark och byggnader får användas är omfattande och inte till alla delar lätt att vare sig förstå, tolka eller tillämpa. En särskild svårighet här härvidlag är utomrättslig kunskap kan förutsättas, exempelvis genom att det på området finns kopplingar till bl.a. ekonomisk teori.

Kursen Speciell fastighetsrätt – tillåten och ändrad markanvändning, markåtkomst och ersättning behandlar grundläggande och centrala lagar och frågeställningar som på olika sätt möjliggör styrning och kontroll av markanvändning. Kursen omfattar bland annat grundläggande frågor om vilka befogenheter kommuner har att fatta beslut avseende planering och användning av mark enligt plan- och bygglagen, samt vilken betydelse och inverkan dessa bestämmelser har för vad en enskild fastighetsägare kan göra med sin fastighet och vad en fastighetsägare får använda sin fastighet till. Kursen omfattar även regler och praxis avseende former för tvångsvisa markanspråkstaganden, exempelvis möjlighet att med stöd av ledningsrättslagen få rätt att dra ledningar över ett antal fastigheter. I samband med behandlingen av tvångsvis ianspråktagande av mark upptas och diskuteras även därmed sammanhängande ersättningsfrågor enligt expropriationslagen.

Kursen behandlar bland annat plan- och bygglagen, ledningsrättslagen och expropriationslagen.

Målgrupp

Kursen riktar sig till advokater, praktiserande jurister, och personer som arbetar inom den offentliga sektorn med olika typer av markanvändningsfrågor.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Är det möjligt att bedriva näringsverksamhet i en byggnad som befinner sig inom detaljplanebeteckning B, eller i ett hus med bygglov för ”Bostad”? Vilka kriterier tillmäts relevans för frågan om markanvändningen är förenlig viss planbeteckning, till exempel om användningen skattemässigt betecknas som näringsverksamhet eller om användningen kräver tillstånd av något slag?
 • Under vilka förutsättningar är det möjligt att ändra den pågående markanvändningen, exempelvis att ändra användningen av en befintlig kontors- eller vårdbyggnad till boende eller något annat ändamål?
 • Under vilka förutsättningar är det möjligt att tvångsvis få tillgång till annans mark för olika ändamål och hur beräknas ersättningen till markägaren i sådana sammanhang?
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen slutar