Erbjudande!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Läs mer
Kontakta oss

Miljöbalken A till Ö

Miljöbalken A till Ö

Miljöbalken har fyllt 20 år men är mer aktuell än någonsin. I den "gröna omställningen" behövs kunskaper om både hur miljöprövningen och hur tillsynen fungerar. Viktigt är också att man lär sig använda lagarna effektivt men hållbart oavett om man jobbar på myndighet eller på ett företag. Djupare förståelse och effektivt arbete med miljöbalken kräver att man skaffar sig överblick över bestämmelserna, omvärldsbevakning på relevanta regelverk i balkens närområde och förståelse för hur bestämmelserna är tänkta att fungera. Utbildningen betonar helheten och inte stuprör, som annars är en lätt fälla att ramla i vid arbete med miljöbalken.Hela balken gås igenom och de olika avsnitten diskuteras utifrån såväl praktiska exempel som gällande rätt inom de aktuella områdena. Beroende på vilken stol man sitter som kursdeltagare, myndighetsanställd jurist eller annan sorts handläggare, miljökonsult eller företagare ter sig miljöbalken som ett verktyg som ska förstås utifrån både gemensam grund, men också utifrån olika perspektiv.

Som myndighetsperson hanterar man lagarna för att kunna möta företagen och som företagare behöver man förståelse för myndigheter och domstolar agerar vid tillsyn och prövning. Kursen lämpar sig både för den som är ny i branschen och för den som börjat fundera djupare. Deltagarnas egna erfarenheter och exempel kommer att ges tid för diskussion.

Kursen fokuserar mycket kring miljöbalkens praktik och undervisningen kommer att innehålla flera exempel ur verkligheten samt utrymme för kursdeltagarnas frågor.

Målgrupp

Kurserna vänder sig till tjänstemän, chefer, miljökonsulter inom den statliga sektorn, kommunal förvaltning samt den privata sektorn.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Att jobba praktiskt med miljöbalken på olika stolar
 • Tillämpningsområdet och kopplingen till EU-rätten
 • Miljöbalken och dess juridiska grannar, plan- och bygglagen, lagen om allmänna vattentjänster, minerallagen mm
 • Allmänna och enskilda intressen och allmänna hänsynsregler
 • Hushållningsbestämmelser och miljökvalitetsnormer
 • Miljöprövning, miljötillsyn och hur de samverkar och motverkar
 • Tillstånd, anmälan och rättsverkan och skillnaden där emellan
 • 6 kap om MKB och miljöprövnngsförordningen
 • Processuella regler och specialbestämmelser av materiell karaktär
 • Några viktiga fokusområden och dess juridik. Klimatomställning, biologisk mångfald och cirkulär ekonomi.
 • Naturvård 7 och 11 kap (Natura 2000, strandskydd och vattenrätt), Exploatering (9 kap) och återställande (10 kap), Avfall (15 kap) samt förordningar
 • Den viktiga tillsynen och dess bestämmelser
 • Knep, knåp och tips för att tillsynen ska fungera
 • Framtiden och miljöbalken
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledning
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Deltagarna tycker
 • Fantastisk föreläsare med mycket erfarenhet!
 • Tydlig, kunnig och rolig föreläsare
 • Kursen levererade över förväntan. Fantastiskt med en föreläsare med så mycket kunskaper och dessutom en otrolig förmåga att förmedla dessa. Vilket engagemang!
Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.