Migrationsprocess

Migrationsprocess

Prövningen av migrationsärenden är en av de mest grannlaga uppgifter som förekommer inom juridiken. Resultatet kan betyda liv eller död för en asylsökande. Samtidigt förekommer brister i det praktiska rättslivet. Det är inte alltid som lika fall behandlas lika.

I denna kurs behandlas de centrala delarna av utlänningslagstiftningen, både i svensk och internationell rätt, med betoning på reglerna om asyl. Kursen är grundläggande med ett praktiskt tillämparperspektiv.

Kursen följer hela den migrationsrättsliga processen, ansökan om uppehållstillstånd och förordnandet av offentligt biträde, muntlig utredning, överklagande av beslut, process i migrationsdomstolen, utvisning, verkställighetshinder och förvar.

Genom kursen ges deltagarna kunskap om relevanta regler liksom relevanta rättskällor. Kursen är grundläggande, men berör ändå aktuella frågor och problemställningar samt är avsedd att ge praktiskt användbara kunskaper. Den kommer även att beröra ett antal vanliga fel i migrationsprocessen och ge råd för hur man ska, respektive inte ska agera som ombud eller beslutsfattare.

I kursen ingår senaste upplagan av boken Prövning av migrationsärenden: BEVIS 8, av Simon Andersson, Christian Diesen, Annika Lagerqvist Veloz Roca, Madelaine Seidlitz, Alexandra Wilton Wahren.

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till handläggare och beslutsfattare på Migrationsverket, offentliga biträden, företrädare för olika intresseorganisationer samt myndigheter som kommer i kontakt med asylsökande.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Prövningen av sökandens identitet
 • Regler om flyktingar samt skyddsbehövande, inklusive uteslutandegrunder
 • Uppehållstillstånd genom familjeanknytning eller arbete
 • Reglerna om synnerligen ömmande omständigheter och den nya tidsbegränsade lagen
 • Beviskrav och bevisvärdering
 • Bedömningar av trovärdighet och tillförlitlighet
 • Utredningsskyldighet
 • Relevant landinformation
 • Överklagande till domstol och möjligheterna till muntlig förhandling
 • Verkställighetshinder
 • Förvar
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas