En inkluderande arbetsmiljö – för en välmående arbetsplats

En inkluderande arbetsmiljö – för en välmående arbetsplats

En inkluderande arbetsplats fri från osunda maktstrukturer, informella diskriminerande normer, särbehandlande kollegor – är det en beskrivning av din arbetsplats? Är du alldeles säker på det? Stämmer det i verkligheten, eller ser det bara ut så vid en ytlig granskning?  

Många arbetsplatser inom både myndigheter och näringsliv har en i praktiken exkluderande arbetsmiljö. De policys och styrdokument som reglerar arbetsmiljön är ofta pappersprodukter som inte har någon praktisk relevans. Det gångna årets upprop under paraplyet #metoo blottlägger skev maktfördelning och strukturer som upprätthåller den: de som använder härskartekniker eller övergrepp för att skapa och bibehålla makt, de som låter bli att protestera, de som viftar bort det hela som ett plumpt skämt, de som underlåter att bestraffa beteendet, de som resignerar och förändrar sina värderingar för att passa in. På många arbetsplatser leder det till dåligt mående, hög personalomsättning och sjukskrivningstal, konflikter inom arbetsgrupper, ineffektivitet, minskad kreativitet och sämre resultat.

I diskussionerna kring denna komplexa fråga ställs vi inför flera dilemman och val. För vem är det en perfekt arbetsplats? Vem är privilegierad och vem är förfördelad? Hur hanterar du insikten om att det kanske är du själv som uppbär orimliga privilegier på bekostnad av andra? Hur skulle en systemförändring påverka oss på kort och lång sikt? Vilka risker och tänkbara vinster ser vi? Med modern forskning kring CSR, (Corporate Social Responsibility), ges ett helhetsperspektiv på hur vi genom social hållbarhet kan nå goda resultat i våra verksamheter.

Under kursen beskrivs hur osunda maktstrukturer formas och upprätthålls, hur de påverkar dynamiken på arbetsplatsen och vilken effekt det får på verksamheten. Vi identifierar egna erfarenheter, arbetar kring minicase och diskuterar normer i både samhälle och i yrken. Med en ökad förståelse och insikt i hur kostsamt detta är kan vi utveckla förändrande och förbättrande strategier som låter samtliga anställda nå sin fulla potential på arbetsplatsen.

 

Målgrupp

Kursen är aktuell för alla som är på en arbetsplats.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Makt: Vem har makt? Hur upprätthålls makt på arbetsplatsen?
 • Tystnadskultur: Bestraffning, lydnad, självcensur
 • ”Den ideala kollegan” – vilka egenskaper premieras på arbetsplatsen?
 • Effekter av trakasserier och härskartekniker: Vad kostar en osund arbetsplatskultur?
 • Den kreativa processen: Vad krävs för optimal kreativitet? Vad händer när kriterierna inte uppfylls?
 • Metoder och strategier för att upptäcka och agera mot osunda maktstrukturer
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Vad är makt? Vem har makt över vem? Hur manifesteras och upprätthålls makt på arbetsplatsen?
  • Arbete med minicase och inventering av egna erfarenheter
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Tystnadskultur. Vad får mig att låta bli att agera mot felaktigheter? Vad är det jag riskerar på kort och lång sikt?
  • Den ideala kollegan: formella och informella regler, normbildning, tillhörighet.
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Effekter av osunda maktstrukturer, trakasserier och härskartekniker på arbetsplatsen – kostnader och förluster på kort och lång sikt. Framgångsfaktorer, goda exempel och metoder för förändringsarbete
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Arbete kring minicase – genomgång, feedback, diskussionsutrymme.
 • 16.30
  • Kursen avslutas
Deltagarna tycker
 • "Meta är otroligt duktig på att föreläsa och hålla åhörarna alerta"
 • "Mycket genomarbetat och intressant kurs"
 • "Inspirerande och förtroendeingivande föreläsare"
 • "Kursen innehöll bra praktiska moment t.ex. att skriva en handlingsplan, detta konkretiserade innehållet och gjorde det hanterbart samt gjorde det tillämpligt oavsett i vilken organisation man verkar eller vilken position man har"