Tillståndsprövning av vindkraftanläggningar

Tillståndsprövning av vindkraftanläggningar

Under kursen behandlas därför både grundläggande frågor om tillståndsprövning av vindkraftanläggningar, bl.a. vilka sorters underlag som krävs för tillståndsprövningen, vid vilka myndigheter som tillståndsprövningen kan ske och tillståndsprövningens omfattning och olika alternativ. Under kursen läggs särskilt fokus på de grundläggande bestämmelserna om miljöbedömningar i 6 kap. miljöbalken och i miljöbedömningsförordningen (däribland de olika sorternas samråd, betydelsen av betydande miljöpåverkan, länsstyrelsens roll, utredningsbördan och de olika sorternas miljökonsekvensbeskrivning). Under kursen behandlas även bl.a. de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken och artskyddsreglernas tillämpning vid tillståndsprövningen. Tillämpningen har senast ändrats genom EU-domstolens dom i de s.k. Skyddaskogendomen.

Vidare redovisas hur prövningen vid EI går till i ärenden om koncession och för bindande besked om undantag från koncessionsplikten enligt ellagen.

Utöver detta behandlas frågor om vad tillsynen innebär och omfattar samt miljöbalkens sanktionssystem.

Målgrupp

Kursen riktar sig till jurister och andra aktörer som kommer i kontakt med tillståndsprövning av vindkraftanläggningar och därtill anslutande frågor. Därtill riktar sig kursen till personer som arbetar med tillsynsfrågor som knyts till sådana anläggningar.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • De allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken
 • Miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken och miljöbedömningsförordningen
 • Prövningens omfattning (bl.a. MPD eller mark- och miljödomstol, boxmodell eller inte, regeringsprövning)
 • Artskyddsförordningen och den aktuella rättsutvecklingen.
 • Ellagens bestämmelser om koncessionsprövning (linje- och områdeskoncession)
 • Koncessionsprövning vid EI
 • IKN-förordningen och bindande beslut om undantag från koncessionsplikt
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledning
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Forsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Webbinarier sänds live och får ej spelas in.
I seminarieavgiften ingår frukost, lunch och fika vid fysiskt deltagande.

Våra kurser följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.