Hem

Kurser i processrätt

Våra kurser uppfyller de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar. Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Processrätt är det rättsområde som behandlar formerna för domstolarnas rättskipning i brottmål, förmögenhetsrättsliga mål och familjemål. Den centrala lagstiftningen på området utgörs av rättegångsbalken vilken innehåller ingående regler om hur parterna och domstolarna ska agera under tingsrättsprocessen och vad som gäller då ett mål överklagas till hovrätten och Högsta domstolen. Våra Tvistemålskurser I-III är uppdelade på rättegången i tvistemålets olika delar; förberedelse, huvudförhandling och bevisning i tingsrätten. I kurserna framgår praktiska synpunkter på de regler som styr domstolens och parternas agerande under de olika faserna.

Inom processrätten behandlas också frågor om hur förhör med vittnen ska genomföras. I vår kurs Förhörsteknik ges den senaste forskningsrönen inom förhörsteknik. Vår specialkurs inom förhörsteknik Utredningssamtal med barn som riktar sig mot att förhöra brottsutsatta barn under 15 år. Sådana förhör är en stor utmaning, inte minst när förövaren är en nära anhörig. Förhören måste uppfylla den misstänktes krav på rättssäkerhet och måste genomföras med ett tydligt barnperspektiv.

Ett viktigt åliggande har försvararen i rättegångsprocessen. I vår kurs Försvararens uppdrag ges nödvändiga kunskaper för att redan från första uppdraget kunna svara upp mot de högt ställda kraven. Den som åtar sig ett uppdrag som offentlig försvarare har att utföra uppdraget med en kvalité som säkerställer den misstänktes rätt till en rättvis rättegång enligt artikel 6 i Europeiska konventionen.

Att vara målsägandebiträde är ett omfattande och inte helt okomplicerat uppdrag i rättegångsprocessen. Vår kurs Målsägandebiträdets roll och uppdrag är en grundläggande kurs som vänder sig till dig som redan åtar dig uppdrag som målsägandebiträde eller planerar att göra det inom en snar framtid.

Vad gäller processrätt inom familjemål behandlar våra kurser i barnrätt komplexa frågor och situationer som ombudet kan stöta på i mål gällande vårdnad, boende och umgänge. Kurserna ger en praktisk orientering av processen från början till slut. 

  • Kommande kurser
  • Nya kurser
  • Ej schemalagda kurser
Kurser i arbetsrätt
17 kommande kurser

Kurser i avtals- och bolagsrätt
25 kommande kurser

Kurser i bank- och finansmarknadsrätt
2 kommande kurser

Kurser i entreprenad- och fastighetsrätt
4 kommande kurser

Kurser i europarätt
8 kommande kurser

Kurser i familjerätt
6 kommande kurser

Kurser i immaterialrätt
6 kommande kurser

Kurser i IT-rätt
10 kommande kurser

Kurser i migrationsrätt
2 kommande kurser

Kurser i miljörätt
3 kommande kurser

Kurser i offentlig rätt
43 kommande kurser

Kurser i processrätt
21 kommande kurser

Kurser i sak- och obeståndsrätt
1 kommande kurs

Kurser i straffrätt
7 kommande kurser

Kurser i tillsyn
10 kommande kurser

Kurser i offentlig upphandling
4 kommande kurser

Dessutom har vi...
12 kommande kurser

Funckens gränd 1
Kurslokal

Fem små hus
Kurslokal