Hem

Kurser i entreprenad- och fastighetsrätt

Våra kurser uppfyller de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar. Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Entreprenadrätt avser avtalsförhållandet mellan entreprenör och beställare. Det innefattar även förhållandet mellan entreprenör och underentreprenör samt de inköp som sker gällande material till ett bygge. Den svenska entreprenadrätten regleras i de flesta fall av branschens egna standardavtal, i första hand av Allmänna Bestämmelser för bygg-, anläggnings- och installations­entreprenader (AB 04). Entreprenader rör ofta stora belopp och tekniskt komplicerade frågor. Bland de vanligaste tvisterna i domstol och skiljeförfaranden är processer kopplade till fel i entreprenader.

En av de frågor som oftast föranleder tvister inom entreprenadrätten är regleringen av ÄTA-arbeten. I kursen ÄTA-arbeten beskrivs bl.a. beställarens ändringsbefogenhet och avbeställningsrätt, entreprenörens rätt och skyldighet att utföra ändringar och tillägg.

Frågor som diskuteras mellan parterna i nästan varje entreprenad är hur olika ersättningar ska beräknas. Kursen Hur beräknas ersättningen i entreprenader – ersättningsmodeller och skadeståndsregler tar sikte på de olika ersättningsreglerna inom entreprenadrätten.

I kursen AB-avtalens ansvarsregler – felbedömning och påföljder ägnas särskild uppmärksamhet åt påföljdssystemet; felavhjälpande, beställares rätt till självhjälp och ersättning för hypotetiskt felavhjälpande samt värdeminskningsavdrag.

Fastighetsrätt kan delas in i två skilda delar, nämligen i en del som huvudsakligen regleras av jordabalken och i en del som regleras av annan lagstiftning. Den del som jordabalken reglerar brukar benämnas allmän fastighetsrätt, medan den andra delen vanligen benämns speciell fastighetsrätt. Den allmänna fastighetsrätten behandlar exempelvis praktiskt viktiga frågor rörande köp, pant och hyra av fastigheter samt även sakrättsliga frågeställningar.

I kursen Det indirekta besittningsskyddet – uppsägning, medlingsförfarande och tvist behandlas uppsägningar av lokalhyresavtal och det efterföljande förfarandet. 

  • Kommande kurser
  • Ej schemalagda kurser
Kurser i arbetsrätt
17 kommande kurser

Kurser i avtals- och bolagsrätt
25 kommande kurser

Kurser i bank- och finansmarknadsrätt
2 kommande kurser

Kurser i entreprenad- och fastighetsrätt
4 kommande kurser

Kurser i europarätt
8 kommande kurser

Kurser i familjerätt
6 kommande kurser

Kurser i immaterialrätt
6 kommande kurser

Kurser i IT-rätt
10 kommande kurser

Kurser i migrationsrätt
2 kommande kurser

Kurser i miljörätt
3 kommande kurser

Kurser i offentlig rätt
43 kommande kurser

Kurser i processrätt
21 kommande kurser

Kurser i sak- och obeståndsrätt
1 kommande kurs

Kurser i straffrätt
7 kommande kurser

Kurser i tillsyn
10 kommande kurser

Kurser i offentlig upphandling
4 kommande kurser

Dessutom har vi...
12 kommande kurser

Funckens gränd 1
Kurslokal

Fem små hus
Kurslokal