Hem

Kurser i europarätt

Våra kurser uppfyller de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar. Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Europarätt inrymmer frågor som faller inom EU-rättens tillämpningsområde men också frågor med anknytning till Europakonventionen för mänskliga rättigheter och komparativ nationell rätt. Medlemskapet i Europeiska unionen har inneburit de största förändringarna av svensk rätt på mycket länge, främst principiellt men även materiellt. EU-rätten utgör ett självständigt rättssystem, men ingår också som en integrerad del i medlemsstaternas nationella rättsordningar. Grundläggande kunskaper om europarätten är därför av stor vikt för alla som kommer i kontakt med lagstiftning som bygger på exempelvis EU-rätten.

Dataskyddsförordningen (GDPR) innebär delvis nya förutsättningar för behandling av personuppgifter, mer långtgående rättigheter för enskilda och olika typer av administrativa krav på den personuppgiftsansvarige. Få koll på de nya bestämmelserna och dess innebörd genom kurs om GDPR. Vi har två kurser, dels Det nya dataskyddet – GDPR vilken ger en grundläggande förståelse och dels Dataskyddslagstiftningen – en fördjupningskurs vilken vänder sig till dig som arbetar med dataskyddslagstiftningen och vill få fördjupade och uppdaterade kunskaper.

Brexit, dvs. att Storbritannien lämnar EU-samarbetet, kommer påverkar svenska företag på flera sätt. I kursen Brexit och dess inverkan på immaterial- och marknadsföringsrätten beskrivs på vilka sätt varumärkes-, patent-, design- och upphovsrätten kommer att påverkas av Brexit samt vilka åtgärder som bör vidtas.

Med EU-rätten följer också nya inslag i förvaltningsrätten. EU-rätten innehåller idag ett relativt stort antal krav på medlemsstaternas myndigheter, inte bara vad gäller materiella förvaltningsrättsliga principer, utan också vad gäller krav på handläggning och skydd för enskildas processuella rättigheter. Kursen Modern förvaltningsrätt – ur ett EU-rättsligt perspektiv ger en introduktion till den europeiska förvaltningsrätten och dess inverkan på svensk rätt, såväl den konstitutionella som förvaltningsrättsliga utvecklingen.

  • Kommande kurser
  • Nya kurser
  • Ej schemalagda kurser
Kurser i arbetsrätt
17 kommande kurser

Kurser i avtals- och bolagsrätt
25 kommande kurser

Kurser i bank- och finansmarknadsrätt
2 kommande kurser

Kurser i entreprenad- och fastighetsrätt
4 kommande kurser

Kurser i europarätt
8 kommande kurser

Kurser i familjerätt
6 kommande kurser

Kurser i immaterialrätt
6 kommande kurser

Kurser i IT-rätt
10 kommande kurser

Kurser i migrationsrätt
2 kommande kurser

Kurser i miljörätt
3 kommande kurser

Kurser i offentlig rätt
43 kommande kurser

Kurser i processrätt
21 kommande kurser

Kurser i sak- och obeståndsrätt
1 kommande kurs

Kurser i straffrätt
7 kommande kurser

Kurser i tillsyn
10 kommande kurser

Kurser i offentlig upphandling
4 kommande kurser

Dessutom har vi...
12 kommande kurser

Funckens gränd 1
Kurslokal

Fem små hus
Kurslokal