Hem

Kurser i miljörätt

Våra kurser uppfyller de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar. Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Miljörätt som rättsområde kan beskrivas som skyddet av den yttre miljön, hälsoskydd samt nyttjandet av naturresurser. Det centrala regelverket på miljörättens område är miljöbalken, MB. Miljöbalkens syfte är att främja en hållbar utveckling för nuvarande och kommande generationer. Det innefattar bland annat rättsregler och rättsprocesser om förorening av mark och vatten, förutsättningarna för industriell verksamhet och utvinning av naturresurser, skydd av känsliga naturmiljöer och biologisk mångfald, samt rättslig kontroll över hanteringen av kemikalier och avfall. I MB ryms även de etiska utgångspunkterna om att naturen har ett eget skyddsvärde samt att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar att förvalta naturen väl.

Kursen Miljöbalkens efterbehandlingsansvar innehåller en grundlig genomgång av miljöbalkens materiella såväl som processuella bestämmelser rörande förorenade områden och avhjälpande-/efterbehandlingsansvar, med koppling till den praxis som utvecklats i mark- och miljödomstolarna. Kursen ger goda teoretiska kunskaper samt praktiska verktyg för att hantera frågor om ansvar, utredning, avhjälpande, regresskrav m.m. och riktar sig till såväl handläggare på myndighet som verksamhetsutövare eller fastighetsägare.

Kursen Vattenrätt redogör för vattenrättens bakgrund och särdrag samt beskriver processen i ett tillståndsärende rörande vattenverksamhet vid mark- och miljödomstolen. Omfattning och utformning av ansökan och miljökonsekvensbeskrivning i vattenmål diskuteras samt frågor om rådighet, tvångsrätt, ersättning med mera.

  • Kommande kurser
  • Ej schemalagda kurser
Kurser i arbetsrätt
17 kommande kurser

Kurser i avtals- och bolagsrätt
25 kommande kurser

Kurser i bank- och finansmarknadsrätt
2 kommande kurser

Kurser i entreprenad- och fastighetsrätt
4 kommande kurser

Kurser i europarätt
8 kommande kurser

Kurser i familjerätt
6 kommande kurser

Kurser i immaterialrätt
6 kommande kurser

Kurser i IT-rätt
10 kommande kurser

Kurser i migrationsrätt
2 kommande kurser

Kurser i miljörätt
3 kommande kurser

Kurser i offentlig rätt
43 kommande kurser

Kurser i processrätt
21 kommande kurser

Kurser i sak- och obeståndsrätt
1 kommande kurs

Kurser i straffrätt
7 kommande kurser

Kurser i tillsyn
10 kommande kurser

Kurser i offentlig upphandling
4 kommande kurser

Dessutom har vi...
12 kommande kurser

Funckens gränd 1
Kurslokal

Fem små hus
Kurslokal