Tillsyn, rättskraft och förvaltningsrättsliga grundförutsättningar – Webbinarium

Tillsyn, rättskraft och förvaltningsrättsliga grundförutsättningar

Kursen erbjuder deltagarna fördjupning och reflektion kring såväl allmänna förvaltningsfrågor av rättslig karaktär, som tillsynens specifika förutsättningar. Tid för sådan reflektion erbjuds sällan i handläggarens vardag. Tid ges att diskutera och fördjupa sig kring frågor som rör exempelvis prioriteringar, myndighetssamarbete, handläggarens/chefens överväganden vid muntliga frågor om förhandsbesked i ärenden, ”känsliga ärenden” inom en myndighet och rätten att vara skiljaktig, vad som ingår i korrekt kommunicering av handlingar, gränssnitt mot straffrätten, bundenhet av tidigare beslut mm samt parters berättigade krav på en rättssäker handläggning i vid bemärkelse.

Kursinnehållet är anpassat och framtaget för att spegla tillsynspersonalens vardag, oavsett fackmässig bakgrund eller inom vilket politikområde den egna myndigheten verkar. Utgångspunkten i kursen är att myndighetsutövning förutsätter ett likartat förhållningssätt och likartad problemlösning oavsett myndighet och att tjänstemän från olika myndigheter utvecklas genom att finna dessa gemensamma nämnare.

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till personer som arbetar med statlig tillsyn på myndigheter eller inom ramen för kommunernas bemyndigande att utföra statlig tillsyn samt andra personer som i sitt yrke behöver goda kunskaper inom området.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Tillståndsprövningens betydelse för myndighetens möjlighet att agera
 • Legala och faktiska begränsningar genom rättskraftiga tillstånd
 • Omprövningar
 • Myndighetens medverkan till formulering av effektiva beslut och villkor i prövningsärenden
 • Kan/bör en och samma tjänsteman hantera såväl tillsyns- som prövningsärenden?
 • Förutsättningar för myndighetsorganisationer att utveckla god beslutskultur
 • Tillsynen i praktiken
 • Rättsliga och ekonomiska faktorer
 • Koncentration på klagomålsärenden?
 • Bedriva egeninitierad tillsyn?
 • Förhandsbesked i ärenden
 • Säker handläggning
 • Sekretessfrågor
 • Bevisbörda i tillsynen
 • Brottsanmälan samt frågor om att driva tillsyn vidare, samtidigt med pågående brottsutredning
Tid Innehåll
 • 09.30
  • Introduktion till området
  • Tillsyn och tillsynsobjekt
  • Tillsynsinstrumentet som styrmedel för att effektuera de politiska målen
  • Distinktionen proaktiva och reaktiva styrmedel
Deltagarna tycker
 • "Fantastiska föredragshållare som förmedlar ett brinnande intresse för ämnet samt lyckas fånga lyssnarens intresse genom hela kursdagen."
 • "Föreläsarna gör kursen intressant och spännande, något som är särskilt svårt att lyckas med när det gäller tillsyn."
 • "Intressant och lärorikt kurs som väckte nya tankar och perspektiv."
 • "Mycket kunniga föreläsare med en bra bredd på innehållet."
 • "Bra och relevanta exempel från verkligheten."
 • "Kunniga och inspirerande föreläsare. Föreläsarna visade stor energi och lyhördhet inför de frågor och utmaningar vi deltagare har i vår dagliga verksamhet"